Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej PL0093 - Archiwum Norweski Mechanizm Finansowy -

Nawigacja

Archiwum Norweski Mechanizm Finansowy

PL0093

28.07.2009

Projekt PL 0093 pod nazwą „Zakup urządzeń do daktyloskopii na granicy Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej” został zrealizowany z wykorzystaniem środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Przedmiotowy projekt realizowany był w trzech działaniach:
- Działanie nr 1 – „Zakup 40 urządzeń typu MorphoRapID”,
- Działanie nr 2 – „Zakup 25 urządzeń typu Live Scaner”,

- Działanie nr 3 – „Zakup urządzeń do daktyloskopii na potrzeby systemu VIS”.

Zakupiony sprzęt dedykowany jest bezpośrednio pionom Operacyjno-Śledczym oraz ds. Cudzoziemców SG, oraz realizuje dostęp do policyjnych zasobów bazodanowych CLK KGP.
Działanie nr 1 - Konsorcjum firm Sagem Securite oraz Respol Sp. z o.o. zrealizowało projekt polegający na dostarczeniu 40 urządzeń do szybkiej identyfikacji dla jednostek Straży Granicznej RP. Urządzenia zlokalizowane będą na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej i wspomogą funkcjonariuszy Straży Granicznej w bieżącej pracy i realizacji zadań związanych z szybką identyfikacją daktyloskopijną osób. Wartość kontraktu wynosi 1,2 mln zł brutto.
W ramach projektu Respol Sp. z o.o. zapewni 3-letni serwis gwarancyjny dla dostarczonych Straży Granicznej urządzeń. Docelowo urządzenia MorphoRapID, umożliwią dostęp do policyjnego bazodanowego systemu „AFIS” poprzez system transmisji danych GPRS. Wprowadzenie przedmiotowego rozwiązania znacznie ułatwi pracę oraz skróci czas wykonania sprawdzenia. Automatyczny System Identyfikacji Daktyloskopijnej (AFIS) MetaMorpho firmy SAGEM (Francja) został zainstalowany i uruchomiony w CLK KGP w roku 2000. W obecnej chwili w Krajowej Sieci AFIS pracuje już 100 urządzeń MorphoTouch firmy SAGEM (Francja).

 

 


Zrealizowany projekt PL0093 w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego polegającego na zakupie 40 urządzeń typu MorphoRapID spowodowany był koniecznością dalszej rozbudowy możliwości wykonawczych istniejącego systemu poprzez wyposażenie jednostek Straży Granicznej w kolejne urządzenia do szybkiej identyfikacji daktyloskopijnej w ich najnowszej wersji. Zamówienie to mogło być zrealizowane wyłącznie przez firmę SAGEM (Francja) jako jedynego producenta urządzeń tego typu w pełni zintegrowanych z funkcjonującym już systemem automatycznej identyfikacji daktyloskopijnej MetaMorpho. Firma ta jest właścicielem praw autorskich zarówno do konstrukcji samych urządzeń jak i zainstalowanego na nich specyficznego oprogramowania. Do pobierania, przygotowania danych i wymiany informacji pomiędzy urządzeniami do szybkiej identyfikacji daktyloskopijnej, a systemem centralnym wymagane jest oprogramowanie Biometric Server firmy SAGEM (Francja).

Działanie nr 2 - Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. zrealizował projekt polegający na dostarczeniu 25 kompletnych stanowisk do elektronicznego daktyloskopowania dla jednostek Straży Granicznej RP. Stanowiska zlokalizowane na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej wspomagają funkcjonariuszy Straży Granicznej w bieżącej pracy i realizacji zadań związanych z rejestracją i identyfikacją osób. Wartość kontraktu wynosi 1,8 mln złbrutto.
W ramach realizacji projektu Pentacomp dostarczył całość sprzętu komputerowego i specjalistycznego, w szczególności elektroniczne skanery linii papilarnych (ang. live scanner) Cross Match L SCAN 500P - należące do wiodących rozwiązań tej klasy na Świecie, dostosował i wdrożył autorskie oprogramowanie PentaFES - do rejestracji danych identyfikacyjnych osób, zapewnił integrację oprogramowania PentaFES z centralnym systemem uwierzytelnienia i autoryzacji Komendy Głównej Straży Granicznej - w oparciu o certyfikaty elektroniczne i karty mikroprocesorowe, oraz z systemem wymiany danych daktyloskopijnych Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji. Specjaliści przeprowadzili szkolenia dla 50 operatorów stanowisk oraz wykonali instalację i konfigurację stanowisk w miejscach docelowej eksploatacji na terenie całego kraju. W ramach projektu Pentacomp zapewni 3-letni serwis gwarancyjny dla dostarczonych Straży Granicznej stanowisk. Opracowany przez Pentacomp system PentaFES jest kompletnym rozwiązaniem wspomagającym czynności elektronicznej rejestracji danych identyfikacyjnych osób, obejmującym dane osobowe, odciski palców i dłoni oraz fotografie. System zapewnia bezpieczną transmisje danych do rejestrów centralnych, w szczególności do systemów klasy AFIS.

 

 

Obydwa działania projektu PL0093 wspomagają Straż Graniczną w realizacji obowiązków związanych z rejestracją i identyfikacją osób wynikają z przepisów prawa polskiego, uczestnictwa Polski w Układzie z Schengen oraz - w dalszej perspektywie - założeń traktatu z Prum dotyczącego zacieśnienia współpracy transgranicznej w zakresie zwalczania terroryzmu i przestępczości zorganizowanej. Na podstawie porozumienia ministrów spraw wewnętrznych państw UE policje wszystkich krajów Unii tworzą bazę wymiany danych na temat DNA oraz cyfrowych zapisów odcisków palców, gwarantując przy tym wzajemny dostęp do informacji o samochodach, danych personalnych obywateli itp. Obecnie w Polsce sprawdzenie tożsamości podejrzanego obcokrajowca trwa nawet do kilku dni - po powstaniu kompletnego systemu czas ten skróci się do zaledwie kilku minut. Projekt zrealizowany został przez funkcjonariuszy Wydziału Bezpieczeństwa Systemów Biura Łączności i Informatyki KGSG.

 

W ramach uzyskanych oszczędności środków finansowych w realizacji projektu PL0093 Beneficjent wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie działania nr 3 pn. - :„Zakup urządzeń do daktyloskopii na potrzeby systemu VIS”.

 

W ramach przedmiotowego działania w dniu 22 lutego 2011 roku podpisano umowę nr NMF05.PL0093.03 na realizację projektu pn. "Zakup urządzeń do daktyloskopii na granicy Rzeczypospolitej i Unii Europejskiej", współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Wykonawca umowy, tj. firma RESPOL Sp. z o.o., w dniu 29 marca 2011 r. dostarczył do magazynu Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej 197 kpl. stacjonarnych czytników linii papilarnych MorphoTOP 100 firmy SAGEM SECURITE, za łączną kwotę 1 095 613,92 zł brutto. Sprzęt został przyjęty na podstawie Protokołu Odbioru Końcowego z dnia 29 marca 2011 r. Przedmiotowe urządzenia były zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia i spełniały wszystkie wymagania Zamawiającego. Na dostarczony sprzęt Wykonawca umowy udzielił Zamawiającemu gwarancji na okres 36 miesięcy od dnia następnego po podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego.
 

do góry