Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Fundusz Granic Zewnętrznych -

Nawigacja

Fundusz Granic Zewnętrznych

Fundusz Granic Zewnętrznych

28.07.2009

Podstawę prawną dla wykorzystania przez Polskę środków z Funduszu Granic Zewnętrznych 2007-2013 stanowi Decyzja nr 574/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 maja 2007 r. ustanawiająca Fundusz Granic Zewnętrznych na lata 2007-2013 jako część Programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi”.

 

Całkowita kwota dostępna w latach 2007-2013 wynosi 78 mln euro w ramach rocznych alokacji, które dla Polski przedstawiają się następująco:

 

2007 rok – 7 169 354,28 euro
2008 rok – 7 860 469,93 euro
2009 rok – 8 688 538,00 euro
2010 rok – 8 439 000,00 euro
2011 rok – 10 482 000,00 euro
2012 rok – 14 947 000,00 euro
2013 rok – 21 045 000,00 euro

 

System zarządzania i kontroli dla Funduszu opiera się na współpracy następujących instytucji:

 1. Instytucja Odpowiedzialna – Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 2. Instytucja Delegowana – Władza Wdrażająca Programy Europejskie.

 3. Instytucja Certyfikująca – Departament Instytucji Płatniczej w Ministerstwie Finansów.

 4. Instytucja Audytu – Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej.

W ramach programu wieloletniego zostaną zrealizowane działania wdrażające 5 priorytetów:

 

Priorytet 1: Wspieranie dalszych postępów w procesie stopniowego tworzenia wspólnego zintegrowanego systemu zarządzania granicami w zakresie kontroli osób na granicach zewnętrznych oraz nadzoru nad tymi granicami.

 

Priorytet 2: Wspieranie opracowania i wdrożenia krajowych składników europejskiego systemu nadzoru nad granicami zewnętrznymi oraz stałej Europejskiej Sieci Patrolowej na południowych granicach morskich państw członkowskich UE.

 

Priorytet 3: Wsparcie w zakresie wydawania wiz i działań w celu zaradzenia problemowi nielegalnej imigracji, w tym wykrywania fałszywych lub przerobionych dokumentów, poprzez usprawnienie działań organizowanych przez służby konsularne i inne służby państw członkowskich w państwach trzecich.

 

Priorytet 4: Wspieranie tworzenia systemów informacyjno-komunikacyjnych niezbędnych dla wdrożenia wspólnotowych instrumentów prawnych w dziedzinie granic zewnętrznych i wiz.

 

Priorytet 5: Wspieranie efektywnego i sprawnego stosowania właściwych wspólnotowych instrumentów prawnych w dziedzinie granic zewnętrznych i wiz, w szczególności kodeksu granicznego Schengen oraz europejskiego kodeksu wizowego.

 

Fundusz przyczynia się do osiągnięcia następujących celów ogólnych:

 1. Skutecznej organizacji kontroli granic zewnętrznych obejmującej zadania związane zarówno z odprawami jak i z ochroną.

 2. Skutecznego zarządzania przez państwa członkowskie przepływami osób na granicach zewnętrznych w celu zapewnienia, z jednej strony, wysokiego poziomu ochrony granic zewnętrznych, a z drugiej strony sprawnego przekraczania granic zewnętrznych zgodnie z dorobkiem Schengen, w tym zgodnie z zasadą traktowania z szacunkiem i zasadą poszanowania godności.

 3. Jednolitego stosowania przez Straż Graniczną przepisów prawa wspólnotowego dotyczącego przekraczania granic zewnętrznych, w szczególności rozporządzenia (WE) nr 562/2006.

 4. Poprawy zarządzania działaniami organizowanymi w państwach trzecich przez służby konsularne oraz inne służby państw członkowskich w zakresie przepływów obywateli państw trzecich na terytorium państw członkowskich, a także współpracy miedzy państwami członkowskimi w tej dziedzinie.

Wdrażanie priorytetów przyczynia się do osiągnięcia następujących celów operacyjnych:

 1. Dostosowanie obiektów infrastruktury granicznej do standardów Unii Europejskiej.

 2. Utrzymanie wysokiego standardu kontroli i skutecznej ochrony granicy zewnętrznej Unii Europejskiej oraz zapewnienie bezpieczeństwa obszaru Schengen.

 3. Rozwój systemów nadzoru granicy zewnętrznej UE.

 4. Zwiększenie funkcjonalności infrastruktury teleinformatycznej resortu spraw zagranicznych.

 5. Wsparcie infrastruktury biometrycznej urzędów konsularnych, przesyłu danych w procesie wydawania wiz oraz rozbudowa traktów komunikacyjnych.

 6. Sprawna obsługa ruchu wizowego oraz spraw cudzoziemców.

 7. Dostosowanie systemów informacyjno-komunikacyjnych do pełnego wdrożenia wspólnotowych instrumentów prawnych w dziedzinie ochrony granic zewnętrznych UE.

 8. Podniesienie kwalifikacji służb realizujących zadania związane z ochroną granicy, strefy Schengen oraz służb konsularnych w dziedzinie granic zewnętrznych i wiz, w szczególności kodeksu granicznego Schengen i europejskiego kodeksu wizowego.

Beneficjentami końcowymi Funduszu są:
Komenda Główna Straży Granicznej
Komenda Główna Policji
Urząd ds. Cudzoziemców
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Służba Celna
Lubelski Urząd Wojewódzki
Podkarpacki Urząd Wojewódzki

do góry