Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Staż zawodowy przedstawicieli Państwowej Służby Migracyjnej Ukrainy 13-24 listopada 2017 r. - Fundusz Azylu Migracji i Integracji -

Nawigacja

Fundusz Azylu Migracji i Integracji

Staż zawodowy przedstawicieli Państwowej Służby Migracyjnej Ukrainy 13-24 listopada 2017 r.

Marcin Zieliński
11.12.2017

Staż zawodowy przedstawicieli Państwowej Służby Migracyjnej Ukrainy 13-24 listopada 2017 r.

W dniach 13 - 24 listopada 2017 r. na zaproszenie Komendy Głównej Straży Granicznej zorganizowane zostały staże zawodowe dla pięciu przedstawicieli Państwowej Służby Migracyjnej Ukrainy. Staże przeprowadzane były w Zarządzie do Spraw Cudzoziemców KGSG, w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych w Lubaniu, oraz w Strzeżonych Ośrodkach dla Cudzoziemców w Kętrzynie i Białymstoku.

Program stażu w Warszawie, realizowany był zarówno w Zarządzie do Spraw Cudzoziemców KGSG, Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej, Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, Urzędzie do Spraw Cudzoziemców i Radzie do Spraw Uchodźców. Obejmował tematykę związaną z prowadzeniem postępowań administracyjnych prowadzonych wobec cudzoziemców m.in w zakresie legalizacji pobytu i ochrony międzynarodowej w RP. A w przypadku Rady ds. Uchodźców omówiono tryb postępowania w sytuacji  rozpatrującej odwołania od decyzji w sprawach o nadanie lub pozbawienie statusu uchodźcy lub udzielenie ochrony uzupełniającej.   

Staż realizowany w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu ukierunkowany był na aspekt związany z przeprowadzaniem wydaleń cudzoziemców z terytorium RP drogą lotniczą. Stażyści mieli możliwość zapoznania się z zasadami stosowania prawa międzynarodowego i Unii Europejskiej. Przedstawiono tematykę związaną z rolą i zadaniami jakie spoczywają na państwie organizującym i uczestniczącym w operacji powrotowej koordynowanej przez Europejską Straż Graniczną i Przybrzeżną. Na przykładzie Placówki  Straży Granicznej w Zgorzelcu przedstawiono sposoby pełnienia służby na granicy wewnętrznej Unii Europejskiej w tym realizacje proozumień readmisyjnych i przekazań dublińskich. W porcie lotniczym we Wrocławiu - Strachowicach stażyści mogli zobaczyć jak w praktyce przebiegają  doprowadzenia cudzoziemców drogą lotniczą.   

Podczas stażu realizowanego w Strzeżonych Ośrodkach dla Cudzoziemców w Kętrzynie i Białymstoku, gościom przybliżono kwestie związane z  zasadami funkcjonowania ośrodków o profilu rodzinnym oraz o profilu męskim, omówiono działania identyfikacyjno – powrotowe rolę i zadania opiekuna powrotowego, socjalnego, zasady doprowadzeń cudzoziemców oraz zorganizowano spotkanie z personelem medycznym gdzie zreferowano zasady współpracy w zakresie identyfikacji osób o szczególnych potrzebach.   

W ramach wizyty w Placówce Straży Granicznej w Augustowie przedstawiono zadania wykonywane przez Straż Graniczną na granicy wewnętrznej UE. Omówiono zasady przyjmowania i przekazywania readmitowanych w ramach realizacji umowy o readmisji na granicy polsko - litewskiej.

Wszystkim osobom zaangażowanym przy realizacji tego działania w szczególności  prelegentom, opiekunom stażu, tłumaczom, Zarząd do Spraw Cudzoziemców KGSG serdecznie dziękuje.  

Wszystkie staże odbyły się w ramach realizowanego przez Straż Graniczną projektu 13/1 2015/BK-FAMI „Wzmocnienie współpracy z państwami członkowskimi oraz z państwami trzecimi w zakresie identyfikacji i powrotów”.

 

 

FUNDUSZ AZYLU, MIGRACJI I INTEGRACJI BEZPIECZNA PRZYSTAŃ

Projekt nr 13/1-2015/BK-FAMI

„Wzmocnienie współpracy z Państwami Członkowskimi oraz Państwami Trzecimi w zakresie identyfikacji i powrotów”

 

 

 

 

do góry