Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Nabór do służby -

Nawigacja

Nabór do służby

Nabór do służby

Andrzej Kucharski
12.07.2016

 


 

Aktualnie Straż Graniczna realizuje procedury w ramach postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Straży Granicznej

 

W 2022 r. terminy przyjęć do służby w Straży Granicznej ustalono na miesiąc:

luty, czerwiec, październik.

 


 

Egzaminy w ramach II etapu postępowania kwalifikacyjnego

w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej odbędą się w dniach:

 

18-20 stycznia 2022 roku – Centrum Szkolenia Straży Granicznej

10-12 maja 2022 roku – Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej

30 sierpnia – 1 września 2022 roku – Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej

 

 

 

 
 

Nabór do służby w Straży Granicznej prowadzony jest w następujących jednostkach:

 

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej w Przemyślu

Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu

Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku

Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie

Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku

Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie

Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie

Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu

Komenda Główna Straży Granicznej

 

Zgodnie z decyzją Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30 kwietnia 2013 r. nabór do Komendy Głównej Straży Granicznej został wstrzymany. Jednocześnie, informujemy, że Komendant Główny Straży Granicznej podjał decyzję o wznowieniu naboru do służby przygotowawczej w Komendzie Głównej Straży Granicznej wyłącznie:

  • od dnia 15 lutego 2017 r. w zakresie pionu lotnictwa w Biurze Lotnictwa Straży Granicznej,
  • od dnia 26 lutego 2021 r. w zakresie spraw międzynarodowych w Biurze Spraw Międzynarodowych Komendy Głównej Straży Granicznej.
 

NABÓR W KOMENDZIE GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

 

Uprzejmie informujemy, że Komendant Główny Straży Granicznej wznowił nabór do służby przygotowawczej w Komendzie Głównej Straży Granicznej wyłącznie w zakresie pionu lotnictwa Straży Granicznej oraz w zakresie spraw międzynarodowych w Biurze Spraw Międzynarodowych Komendy Głównej Straży Granicznej.
Dokumenty od kandydatów przyjmowane będą tylko po wcześniejszym ustaleniu daty ich złożenia pod nr tel. 22 513 5420, 22 513 5522 (poniedziałek, wtorek oraz czwartek w godzinach 10.00 - 14.00) lub za pomocą poczty elektronicznej: bkisz.kg@strazgraniczna.pl

 


KOMUNIKAT DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO SŁUŻBY W KOMENDZIE GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DOTYCZĄCY ZASAD POSTĘPOWANIA W TRAKCIE REALIZACJI PROCEDURY NABORU WPROWADZONYCH W ZWIĄZKU Z WYSTĘPOWANIEM COVID-19

Z uwagi na występujące na terytorium naszego kraju przypadki zakażeń wywołanych COVID-19 w celu przeciwdziałania ewentualnemu zakażeniu i dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa prosimy stosować się do przyjętych następująco zasad
i środków bezpieczeństwa:


- kandydat przed wejściem na teren Komendy Głównej Straży Granicznej będzie poddany pomiarowi temperatury (odmowa dokonania pomiaru skutkować będzie zakazem wstępu), a także zobowiązany do wypełnienia ankiety informującej między innymi o:

•    występowaniu objawów wskazujących na chorobę zakaźną,
•    odbywaniu obowiązkowej izolacji lub kwarantanny,
•    zamieszkiwaniu z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie,
•    kontakcie z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji w przeciągu ostatniego tygodnia;


- podczas przebywania na terenie Komendy Głównej Straży Granicznej kandydat musi posiadać maskę zakrywającą usta i nos oraz własne przybory do pisania (brak środków ochrony zabezpieczających usta i nos skutkować będzie zakazem wstępu na teren Komendy Głównej Straży Granicznej),
- przed wejściem do pomieszczenia, w którym realizowane będą określone czynności
w ramach postępowania kwalifikacyjnego do służby, kandydat będzie zobowiązany do odkażenia rąk płynem dezynfekującym lub do założenia rękawiczek ochronnych.
________________________________________
 
Z uwagi na ukierunkowanie rekrutacji na stanowiska specjalistyczne w pionie lotnictwa Straży Granicznej oraz Biurze Spraw Międzynarodowych Komendy Głównej Straży Granicznej kandydatom stawiane są następujące wymagania:


I.    Wymogi ustawowe stawiane na podstawie art. 31 ustawy o Straży Granicznej z dnia 12 października 1990 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 305 z późn. zm.).

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba:
•    posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie,
•    o nieposzlakowanej opinii,
•    niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
•    korzystająca w pełni z praw publicznych,
•    posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
•    posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do służby,
•    gotowa podporządkować się szczególnej dyscyplinie,
•    dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie  informacji niejawnych,
•    posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej (warunek nie dotyczy kobiet oraz absolwentów szkół wyższych),
•    która pozytywnie zakończy postępowanie kwalifikacyjne.

II.    Wymogi na stanowiska specjalistyczne w pionie lotnictwa Straży Granicznej dotyczące posiadanych kwalifikacji i uprawnień opcjonalnie w trzech zakresach:

Zakres 1

1) Pilot śmigłowcowy:

obligatoryjnie:

•    ważna Licencja Pilota Śmigłowcowego Zawodowego CPL(H) lub Licencja Pilota Śmigłowcowego Liniowego ATPL(H),
•    posiadanie ważnego orzeczenia lotniczo-lekarskiego  klasy I wg przepisów Part-MED;

fakultatywnie:

•    uprawnienie na typ śmigłowca (TR) o napędzie turbinowym,
•    uprawnienie w zakresie biegłości językowej co najmniej "English/level 4/", wpisane w licencji,
•    uprawnienie do wykonywania lotów wg wskazań przyrządów (IR) na śmigłowcu,
•    nalot ogólny co najmniej 300 godz.

2) samolotowy:

obligatoryjnie:

•    ważna Licencja Pilota Samolotowego Zawodowego CPL(A) lub Licencja Pilota Liniowego Samolotowego ATPL(A),
•    zdany egzamin teoretyczny do Licencji Pilota Liniowego Samolotowego ATPL(A), - w przypadku pilota z licencją CPL(A),
•    uprawnienie w zakresie biegłości językowej co najmniej "English/level 4/", wpisane w licencji,
•    posiadanie ważnego orzeczenia lotniczo-lekarskiego  klasy I wg przepisów Part-MED;

fakultatywnie:

•    uprawnienie na typ samolotu (TR) z załogą jednoosobową sklasyfikowanego jako samolot o wysokich osiągach lub uprawnienie na typ samolotu (TR) z załogą wieloosobową,
•    uprawnienie na samoloty wielosilnikowe tłokowe MEP(L),
•    uprawnienie do wykonywania lotów wg wskazań przyrządów na samolocie jednosilnikowym lub wielosilnikowym IR (SE/ME},
•    nalot ogólny co najmniej 300 godz.

Do składanej aplikacji należy dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających spełnianie obowiązkowych wymogów określonych w Zakresie 1, które dotyczą posiadanych kwalifikacji i uprawnień.
 
Zakres 2

1) mechanik śmigłowcowy:

obligatoryjnie jeden z poniższych dokumentów lub zaświadczenie:

•    licencja na obsługę techniczną statku powietrznego wydana zgodnie z przepisami Part-66 w kategorii B 1.3.

fakultatywnie:

•    licencja na obsługę techniczną statku powietrznego wydana zgodnie z przepisami Part-66 w kategorii B 1.4,
•    licencja na obsługę techniczną statku powietrznego wydana zgodnie z przepisami Part-66 w kategorii A.3,
•    licencja na obsługę techniczną statku powietrznego wydana zgodnie z przepisami Part-66 w kategorii A.4,
•    potwierdzona praktyka w organizacji Part-145 lub Part-21 lub Part-M/F w zakresie obsługi śmigłowca w wymiarze co najmniej 1 roku,
 
fakultatywnie:

•    wykształcenie techniczne – lotnicze (średnie lub wyższe),
•    znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

2) Mechanik samolotowy:

obligatoryjnie:

•    licencja na obsługę techniczną statku powietrznego wydana zgodnie z przepisami Part-66 w kategorii B 1.1.

fakultatywnie:

•    licencja na obsługę techniczną statku powietrznego wydana zgodnie z przepisami Part-66 w kategorii B 1.2,
•    licencja na obsługę techniczną statku powietrznego wydana zgodnie z przepisami Part-66 w kategorii A.1,
•    licencja na obsługę techniczną statku powietrznego wydana zgodnie z przepisami Part-66 w kategorii A.2,
•    potwierdzona praktyka w organizacji Part-145 lub Part-21 lub Part-M/F w zakresie obsługi samolotu w wymiarze co najmniej 1 roku,

fakultatywnie:

•    wykształcenie techniczne – lotnicze (średnie lub wyższe),
•    znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Do składanej aplikacji należy dołączyć kserokopie dokumentu potwierdzającego spełnianie obowiązkowego wymogu określonego w Zakresie 2, który dotyczy posiadanych kwalifikacji i uprawnień.

Zakres 3

Specjalista do spraw ciągłej zdatności do lotu:

obligatoryjnie:

•    potwierdzona praktyka w organizacji Part-M (CAMO) lub Part-145 lub Part-21 lub Part-M/F w zakresie zarządzania ciągłą zdatnością do lotu lub obsługi statków powietrznych w wymiarze co najmniej 6 miesięcy (z praktyki tej mogą zostać zwolnione osoby posiadające wykształcenie techniczne - lotnicze),
•    znajomość przepisów PART-M (CAMO) oraz PART 145.

fakultatywnie:

•    wykształcenie techniczne lotnicze (średnie lub wyższe),
•    znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
•    biegła obsługa komputera – znajomość pakietu MS Office.

2) Specjalista do spraw dokumentacji technicznej.

obligatoryjnie:

•    potwierdzona praktyka w organizacji Part-M (CAMO) lub Part-145 lub Part-21 lub Part-M/F w zakresie pracy z dokumentacją techniczną lub obsługi statków powietrznych w wymiarze co najmniej 6 miesięcy (z praktyki tej mogą zostać zwolnione osoby posiadające wykształcenie techniczne - lotnicze),
•    znajomość przepisów Part-M (CAMO) oraz Part-145.

fakultatywnie:

•    wykształcenie techniczne  - lotnicze (średnie lub wyższe)
•    znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
•    biegła obsługa komputera – znajomość pakietu MS Office.

Do składanej aplikacji należy dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających spełnianie obowiązkowego wymogu określonego w Zakresie 3, który dotyczy odbytej praktyki w obszarze obsług statków powietrznych lub zarządzania ciągłą zdatnością do lotu lub pracą z dokumentacją techniczną.  Przykładowymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie powyższego wymagania mogą być: świadectwo pracy, poświadczenie pracodawcy w zakresie zarządzania ciągłą zdatnością do lotu lub pracy z dokumentacją techniczną, licencja mechanika, indywidualne książki mechanika, świadectwa i certyfikaty ukończenia szkoleń lotniczych oraz szkoleń lotniczych modułowych.
Znajomość przepisów PART-M oraz Part-145 będzie weryfikowana podczas wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej.

III.    Wymogi na stanowiska w Biurze Spraw Międzynarodowych Komendy Głównej Straży Granicznej:

Obligatoryjnie:

•    Wykształcenie wyższe uzyskane po ukończeniu jednego z niżej wymienionych kierunków:
a) filologia angielska,
b) filologia rosyjska,
c) filologia ukraińska,
d) filologia germańska,
e) stosunki międzynarodowe z potwierdzoną znajomością języka angielskiego na poziomie minimum B2.

fakultatywnie:

a)    Znajomość pakietu Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).
b)    Umiejętność poprawnego i precyzyjnego wyrażania myśli w formie ustnej i pisemnej.
c)    Umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres.
d)    Umiejętność wystąpień publicznych i prowadzenia prezentacji.
e)    Umiejętność współpracy w grupie.
f)    Nastawienie na realizację celów.
g)    Systematyczność, dokładność, dyspozycyjność, terminowość, odpowiedzialność.
h)    Znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1896 z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz uchylenia rozporządzeń (UE) nr 1052/2013 i (UE) 2016/1624.

Kandydat może także przedłożyć dokumenty potwierdzające spełnianie wymogów fakultatywnych oraz innych dokumentów w tym także potwierdzających jego dodatkowe umiejętności, osiągnięcia zawodowe lub naukowe oraz opinie polecające.

________________________________________
 

UWAGA!

•    Szczegółowa analiza dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji i uprawnień z wyżej wymienionych zakresów będzie następowała po przyjęciu od kandydata kompletnej oraz poprawnie wypełnionej oferty służby w SG (aplikacja musi zawierać wszystkie dokumenty wymagane na podstawie § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej. Wykaz dokumentów znajduje się pod wskazanym linkiem: http://strazgraniczna.pl/pl/straz-graniczna/brak/warunki-przyjecia-do-sl/procedura-kwalifikacyjn/1900,I-etap-procedury-kwalifikacyjnej.html).
•    W przypadku braku posiadania wymaganych kwalifikacji lub uprawnień określonych w wyżej wymienionych zakresach prowadzona procedura kadrowa zostanie przerwana.
•    Zgodnie z § 6 ust. 1 wyżej wymienionego rozporządzenia przełożony właściwy w sprawach postępowania może odmówić poddania kandydata postępowaniu albo odstąpić w każdym czasie od jego prowadzenia, jeżeli prowadzenie postępowania nie znajduje uzasadnienia w potrzebach służbowych Straży Granicznej.

Warunkiem uznania kandydata za spełniającego określone w ustawie o Straży Granicznej warunki do pełnienia służby w naszej formacji oraz wykazującego predyspozycje i przydatność do tej służby jest spełnienie łącznie następujących warunków:
•    otrzymanie pozytywnej oceny z pierwszego etapu postępowania;
•    osiągnięcie minimum 12 punktów w drugim etapie postępowania;
•    uzyskanie orzeczenia o zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Straży Granicznej wydanego przez komisję lekarską;
•    ustalenie, że kandydat daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

 


powrót

 

 

 
do góry