Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Warunki przewozu towarów i ludzi - Warunki przewozu towarów i usług -

Nawigacja

Warunki przewozu towarów i usług

Warunki przewozu towarów i ludzi

15.04.2008

Z regulacji prawa wspólnotowego wynika, że obywatele Unii co do zasady, posiadają prawo pobytu na terytorium innego Państwa Członkowskiego bez wypełniania jakichkolwiek warunków i formalności innych niż wymóg posiadania ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość i obywatelstwo, ale jedynie przez okres nie przekraczający trzech miesięcy, licząc od daty wjazdu. By pozostać na terytorium innego państwa przez dłuższy okres, należy spełnić dodatkowe warunki określone w prawie wewnętrznym tego państwa, może to być związane z koniecznością rejestracji zameldowania się, ubezpieczenia się, posiadania stosownych środków finansowych – konieczne informacje w tym zakresie każdorazowo trzeba uzyskać w urzędach lub placówkach dyplomatycznych państw, w których planują Państwo dłuższy pobyt. Podróżując po krajach Unii Europejskiej w celach turystycznych należy także pamiętać, że mimo zniesienia kontroli na granicach, istnieją jednak ograniczenia dotyczące wwozu ilości zakupionych i przewożonych towarów przeznaczonych do użytku osobistego i nie podlegających odsprzedaży. Dotyczy to zwłaszcza towarów akcyzowych.

Osoby poniżej 17 roku życia nie mogą przewozić wyrobów alkoholowych i tytoniowych.

 

W związku ze stosowaniem od dnia 1 grudnia 2008 r. przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 274/2008 zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 918/83 ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz. Urz. UE Nr L 85 z 2008 r.), informujemy, że wprowadza się nowe limity przywozowe dla podróżnych, zmianie ulegają również zwolnienia celne w obrocie pocztowym i kurierskim. 
Limity wartościowe i ilościowe towarów zwolnionych z należności przywozowych w zdecydowanej większości zostają podniesione (upominki, paczki, paliwa, wino), z wyjątkiem przywozu wyrobów tytoniowych przywożonych przez podróżnych (w ruchu pieszym, kolejowym i transporcie kołowym).


1. Zwiększenie limitów przywozowych dla podróżnych:

a) zwiększone zostają limity wartościowe towarów przewożonych w bagażu osobistym, jeżeli
ich ilość i rodzaj nie wskazują na przywóz o charakterze handlowym tzn. mają charakter
okazjonalny i są przeznaczone na użytek podróżnego, jego rodziny lub prezenty:
- w transporcie lądowym - do równowartości 300 EUR,
- w transporcie lotniczym i morskim - do równowartości 430 EUR.

b) podwyższeniu z 22 EUR do 150 EUR podlega kwota, do równowartości której stosuje się
zwolnienie z należności celnych przywozowych przesyłek zawierających towary o niewielkiej
wartości wysyłane bezpośrednio z państwa trzeciego do odbiorcy znajdującego się we
Wspólnocie;
c) zwiększone zostają limity przywozowe na wino niemusujące - do 4l wina i 16l piwa.


2. Zwolnienie z należności przywozowych paliwa przewożonego w standardowych zbiornikach
drogowych pojazdów silnikowych oraz pojemnikach specjalnego przeznaczenia. 600 litrów - w przypadku paliwa przewożonego w standardowym zbiorniku pojazdu, 200 litrów - w przypadku paliwa przewożonego w standardowym zbiorniku pojemnika specjalnego przeznaczenia.

W odniesieniu do wyrobów tytoniowych oraz napojów alkoholowych zwolnieniu podlegają
następujące ilości ww. towarów:


3.   wyroby tytoniowe, jeżeli są przywożone w transporcie lotniczym lub w transporcie morskim przez
podróżnego, który ukończył 17 lat:

  1. papierosy - 200 sztuk lub
  2. cygaretki (cygara o masie nie większej niż 3g/sztukę) - 100 sztuk, lub
  3. cygara - 50 sztuk, lub
  4. tytoń do palenia - 250 g,


4.   wyroby tytoniowe, jeżeli są przywożone w transporcie lądowym przez podróżnego, który ukończył 17 lat:

  1. papierosy - 40 sztuk lub
  2. cygaretki (cygara o masie nie większej niż 3g/sztukę) - 20 sztuk, lub
  3. cygara-10 sztuk, lub
  4. tytoń do palenia - 50 g,
    Zwolnienie w ramach norm, o których mowa wyżej można stosować do dowolnego połączenia wyrobów tytoniowych, pod warunkiem, że suma wartości procentowych wykorzystywanych z poszczególnych zwolnień nie przekracza 100 %.

 
5.   napoje alkoholowe, jeżeli są przywożone przez podróżnego, który ukończył 17 lat:

a) napoje powstałe w wyniku destylacji i wyroby spirytusowe o mocy objętościowej alkoholu powyżej 22 %, alkohol etylowy nieskażony o mocy objętościowej alkoholu wynoszącej 80 % i więcej -1 litr lub
b) alkohol i napoje alkoholowe o mocy objętościowej alkoholu nieprzekraczającej 22 % - 2 litry, i
c) wina niemusujące-4 litry, i
d) piwo - 16 litrów.
Zwolnienie w ramach norm, o których mowa wyżej można stosować do dowolnego połączenia
różnych rodzajów alkoholu I napojów alkoholowych, o których mowa w lit. a i b, pod
warunkiem, że suma wartości procentowych wykorzystywanych z poszczególnych zwolnień
nie przekracza 100 %.


6. napoje alkoholowe, jeżeli są przywożone przez podróżnego, który ukończył 17 lat, który ma
miejsce zamieszkania w strefie nadgranicznej lub jest pracownikiem zatrudnionym w strefie
nadgranicznej, lub jest członkiem załogi środków transportu wykorzystywanych do podróży z
terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju:

a) napoje powstałe w wyniku destylacji i wyroby spirytusowe o mocy objętościowej alkoholu
powyżej 22 %, alkohol etylowy nieskażony o mocy objętościowej alkoholu wynoszącej 80 % i więcej - 0,5 litra lub
b) alkohol i napoje alkoholowe o mocy objętościowej alkoholu nieprzekraczającej 22 % - 0,5 litra, i
c) wina niemusujące - 0,5 litra, i
d) piwo - 2 litry.
Zwolnienie w ramach norm, o których mowa wyżej można stosować do dowolnego połączenia
różnych rodzajów alkoholu I napojów alkoholowych, o których mowa w lit. a l b, pod
warunkiem, że suma wartości procentowych wykorzystywanych z poszczególnych zwolnień
nie przekracza 100 %.

WIĘCEJ INFORMACJI DOSTEPNYCH JEST NA STRONIE INTERNETOWEJ MINISTERSTWA FINANSÓW pod adresem: https://www.gov.pl/finanse

 


 

do góry