Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej 17. W jaki sposób pracodawca może zatrudnić obywatela Ukrainy? / Как работодатель может может принять на работу гражданина Украины? / How can an employer hire a Ukrainian citizen? - Najczęściej zadawane pytania -

Nawigacja

Najczęściej zadawane pytania

17. W jaki sposób pracodawca może zatrudnić obywatela Ukrainy? / Как работодатель может может принять на работу гражданина Украины? / How can an employer hire a Ukrainian citizen?

Natalia Witowska
08.05.2020

Kwestie wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zgodnie z którą cudzoziemiec zamierzający wykonywać pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinien posiadać ważne dokumenty uprawniające go do wjazdu i pobytu na tym terytorium oraz odpowiednie dokumenty uprawniające do wykonywania pracy.

Co do zasady, cudzoziemiec zamierzający podjąć zatrudnienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinien posiadać zezwolenie na pracę. Ustawodawca określił wyjątki od tej zasady, przewidując m.in. możliwość powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy w ramach uproszczonego systemu dostępu do polskiego rynku pracy tj. w oparciu o oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, uproszczony system dostępu do krajowego rynku pracy obejmuje wyłącznie cudzoziemców będących obywatelami Federacji Rosyjskiej, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Armenii i Gruzji, którym można powierzyć pracę przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy - niezależnie od liczby podmiotów powierzających cudzoziemcowi wykonywanie pracy.

Pracodawca chcący zatrudnić obywatela Ukrainy  powinien we właściwym miejscowo powiatowym urzędzie pracy wpisać do ewidencji oświadczeń oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, które będzie podstawą dla cudzoziemca o ubieganie się we właściwym konsulacie o wizę uprawniającą do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i do podjęcia pracy. Oświadczenie może być również wpisane do ewidencji oświadczeń dla cudzoziemca, który już przebywa na terytorium Polski. 

Wspomniane oświadczenie określa m. in. podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, nazwę zawodu, miejsce wykonywania pracy, datę rozpoczęcia i okres wykonywania pracy, rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy oraz wysokość wynagrodzenia brutto za pracę.

Po przyjeździe cudzoziemca do Polski (lub już przebywającego na terytorium RP) pracodawca jest zobligowany do podpisania z cudzoziemcem właściwej umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej oraz zgłoszenia cudzoziemca do ZUS (o ile taki obowiązek istnieje).

Warunki określone w umowie nie mogą być mniej korzystne niż te, jakie zostały określone w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Ponadto, podmiot powierzający cudzoziemcowi wykonywanie pracy powinien posiadać w aktach pracownika kserokopię dokumentów uprawniających cudzoziemca do pobytu na terytorium RP przez cały okres powierzania wykonywania pracy cudzoziemcowi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вопросы трудоустройства на территории РП регулирует закон от 20 апреля 2004 г.
o популяризации трудоустройства и учреждениях рынка труда, согласно которой иностранец, намерен выполнять работу на территории РП, должен иметь действительные документы на въезд и пребывание на этой территории
и соответствующие документы на выполнение работы.

Иностранец, который намерен начать работу на территории РП, должен иметь разрешение на работу. Работодатель определил исключения от этого принципа, предусматривая возможность поручения работы в рамках упрощенной системы доступа к польскому рынку труда, т.е. на основании заявления о поручении работы иностранцу.

Согласно § 2 Распоряжению Министра семьи, труда и социальной политики
от 08 декабря 2017 г. о государствах, к гражданам которых применяются некоторые положения  относительно разрешения на сезонную работу и положения относительно заявления о намерении поручения работы иностранцу, упрощенная система доступа к национальному рынку труда относится исключительно
к иностранцам, которые являются гражданами Российской Федерации, Беларуси, Украины, Молдовы, Армении и Грузии, которым можно поручить работу
на протяжении 6 месяцев в течение последующих 12 месяцев – независимо
от количества субъектов, которые поручают иностранцу выполнение работы.

Работодатель, который хочет предоставить работу гражданину Украины, должен
в повятовом центре занятости  вписать  в  учет заявлений о поручении работы иностранцу, заявление, которое будет основанием для иностранца для того, чтобы
в соответствующем консульстве  ходатайствовать о выдаче визы с правом на въезд на территорию Республики Польша и начала работы. Заявление может быть вписано также в учет заявлений для иностранца, который уже пребывает
на территори Польши.

Упомянутое заявление определяет субъект поручающий выполнение работы иностранцу, название профессии, место выполнения работы, датa начала и период выполнения работы, вид договора, который является основанием для выполнения работы, а также размер зарплаты брутто.

После приезда иностранца в Польшу (или пребывающего на территории РП), работодатель обязан заключить с иностранцем соответствующий трудовой договор или  гражданско-правовой договор, а также заявить в учреждение социального страхования (если существует обязанность).

Условия, определенные в договоре, не могут быть менее выгодны, чем те, которые были определены в заявлении о поручении работы иностранцу.

Субъект, доверяющий работу иностранцу, должен иметь в актах сотрудника копии вида на жительство на территории РП и хранить эту копию в течение всего периода работы.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The issue of performing work on the territory of the Republic of Poland is regulated by the Act of 20 April 2004 on employment promotion and labor market institutions, according to which a foreigner intending to work in the territory of the Republic of Poland should have valid documents entitling him to enter and stay in that territory and appropriate documents authorizing you to perform work.

As a rule, a foreigner intending to take up employment in the territory of the Republic of Poland should have a work permit. The legislator specified exceptions to this rule, providing, inter alia, the option of entrusting a foreigner with work under a simplified system of access to the Polish labor market, i.e. based on a declaration of entrusting the performance of work to a foreigner.

Pursuant to § 2 of the Regulation of the Minister of Family, Labor and Social Policy of December 8, 2017 regarding countries to which certain provisions regarding seasonal work permits and provisions regarding the declaration of entrusting work to a foreigner apply, a simplified system of access to the national the labor market covers exclusively nationals of the Russian Federation, Belarus, Ukraine, Moldova, Armenia and Georgia, who can be entrusted with work for a period not exceeding 6 months in the next 12 months - regardless of the number of entities entrusting work to a foreigner.

An employer wishing to employ a citizen of Ukraine should enter in the register of declarations of entrustment of work to a foreigner in the competent local poviat labor office, which will be the basis for the foreigner to apply for a visa to enter the territory of the Republic of Poland and take up work. The declaration may also be entered in the register of statements for a foreigner who is already in Poland.

The declaration mentioned above specifies, among others the entity entrusting the performance of work to a foreigner, name of the profession, place of work, date of commencement and period of work, type of contract constituting the basis for performing work and the amount of gross remuneration for work.

Upon arrival of a foreigner to Poland (or already staying in the territory of the Republic of Poland), the employer is obliged to sign a relevant employment contract or civil law contract with the foreigner and to report the foreigner to ZUS (if such an obligation exists).

The conditions specified in the contract may not be less favorable than those specified in the statement on entrusting the performance of work to a foreigner.

In addition, the entity entrusting the performance of work to the foreigner should have in the employee's file a photocopy of documents entitling the foreigner to stay on the territory of the Republic of Poland throughout the entire period of entrusting the performance of work to the foreigner.

 

do góry