Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Przeprowadzenie szkoleń doskonalących dla przedstawicieli Służby Celnej i Straży Granicznej - Fundusz Granic Zewnętrznych -

Nawigacja

Fundusz Granic Zewnętrznych

Przeprowadzenie szkoleń doskonalących dla przedstawicieli Służby Celnej i Straży Granicznej

14.06.2011

 „PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DOSKONALĄCYCH DLA PRZEDSTAWICIELI SŁUZBY CELNEJ I STRAŻY GRANICZNEJ”

PROJEKT NR FGZ-09-3516

REALIZOWANY W RAMACH   FUNDUSZU GRANIC  ZEWNĘTRZNYCH


Ministerstwo Finansów Departament Służby Celnej (lider projektu) we współpracy z Komendą Główną Straży Granicznej przygotowało projekt szkoleniowy obejmujący cztery moduły tematyczne:
Moduł 1: Szkolenie z trudnych sytuacji z „Klientem”,
Moduł 2: Doskonalenie z zarządzania zmianami dla kadry kierowniczej,
Moduł 3: Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych dla kadry kierowniczej,
Moduł 4: Szkolenie językowe z języka angielskiego, rosyjskiego oraz ukraińskiego dla funkcjonariuszy i pracowników Służby Celnej.

 

W ww. szkoleniach z ramienia Służby Celnej uczestniczyli funkcjonariusze celni i pracownicy pełniący służbę na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, tj. na terenie izb celnych w Białej Podlaskiej, Białymstoku, Gdyni, Olsztynie, Przemyślu, Szczecinie oraz dodatkowo z izb celnych, na terenie których znajdują się międzynarodowe porty lotnicze. Natomiast Straż Graniczną reprezentowali funkcjonariusze i pracownicy ze wszystkich oddziałów SG tj. Nadwiślańskiego, Nadodrzańskiego, Bieszczadzkiego, Podlaskiego, Sudeckiego, Warmińsko-Mazurskiego, Śląskiego, Morskiego, Karpackiego oraz Nadbużańskiego.
Przedmiotowy projekt obejmował przeprowadzenie przez Wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego ok. 94 szkoleń dla łącznej grupy ok. 1850 osób, w tym ok. 1338 funkcjonariuszy/pracowników Służby Celnej oraz ok. 512 funkcjonariuszy/pracowników Straży Granicznej.
Projekt został zrealizowany w latach 2011-2012.

 

W ramach Programu Rocznego 2009 przeszkolono ogółem 365 osób w ramach 20 szkoleń, w tym:
1. „Doskonalenie z zarządzania zmianami dla kadry kierowniczej” – zrealizowano 7 szkoleń, w trakcie których przeszkolono ogółem 138 osób, w tym 70 funkcjonariuszy SG.
2. „Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych dla kadry kierowniczej” – zrealizowano 7 szkoleń, w trakcie których przeszkolono ogółem 140 osób, w tym 70 funkcjonariuszy SG.
3. „Szkolenie językowe z języka angielskiego, rosyjskiego oraz ukraińskiego dla  funkcjonariuszy i pracowników Służby Celnej” – zrealizowano 6 szkoleń, w trakcie których przeszkolono 87 osób.
Osoby uczestniczące w ww. szkoleniach  nabyły wiedzę oraz umiejętności z następującego zakresu:

  • zarządzania zmianami, psychologicznych aspektów zarządzania zespołem ludzkim w kontekście organizowania i planowania pracy oraz sposobów właściwego jej wykonywania i kontrolowania, doborów kanałów i form przekazywania informacji dotyczących zmian;

  • podstaw prawnych zarządzania w sytuacjach kryzysowych, psychologii w sytuacjach kryzysowych, procedur postępowania podczas działań terrorystycznych, bioterroryzmu oraz skażeń, współdziałania z innymi służbami w sytuacjach kryzysowych;

  • konwersacji (kontrola osób), przekazywania informacji o prawach i obowiązkach podróżnego, wymiany informacji z przedstawicielami służb innych krajów, nabycie specjalistycznego słownictwa  celnego i prawniczego (karne, karne skarbowe, podatkowe).

W ramach Programu Rocznego 2010 zostały zrealizowane 74 szkolenia, w ramach których przeszkolono łącznie 1470 osób w ramach następujących modułów:

  1. kontynuacja „Szkolenia językowego z języka angielskiego, rosyjskiego oraz ukraińskiego dla  funkcjonariuszy i pracowników Służby Celnej” – zrealizowano 14 szkoleń, oraz przeszkolono ogółem 205 osób.

  2. „Szkolenie z trudnych sytuacji z Klientem” – zrealizowano 60 szkoleń, w trakcie których przeszkolono ogółem 1265 osób, w tym 371 funkcjonariuszy SG.

Uczestnicy zajęć nabyli wiedzę oraz umiejętności z następującego zakresu: skutecznego prowadzenia działań kontrolnych w przypadku wystąpienia trudnych sytuacji z pasażerem, podnoszenia umiejętności interpersonalnych, postępowania z cudzoziemcami o odmiennej orientacji kulturowej, budowania atmosfery zaufania, poszukiwania najlepszego sposobu rozwiązywania problemów oraz polepszenia komunikacji pomiędzy SC a SG.

do góry