Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Przeprowadzenie szkoleń z zakresu radiometrii dla funkcjonariuszy Straży Granicznej - etap II - Fundusz Granic Zewnętrznych -

Nawigacja

Fundusz Granic Zewnętrznych

Przeprowadzenie szkoleń z zakresu radiometrii dla funkcjonariuszy Straży Granicznej - etap II

10.04.2013

 

PROJEKT NR FGZ-11-3512

pt. „PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ Z ZAKRESU KONTROLI RADIOMETRYCZNEJ DLA FUNKCJONARIUSZY SG REALIZUJĄCYCH ZADANIA
W BEZPOŚREDNIEJ OCHRONIE GRANICY PAŃSTWOWEJ – ETAP II”


Komenda Głowna Straży Granicznej przy współudziale Centralnego Ośrodka Szkolenia SG, przygotowała projekt szkoleniowy, współfinansowany ze środków Funduszu Granic Zewnętrznych z zakresu kontroli radiometrycznej i ochrony radiologicznej. Projekt jest odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby szkoleniowe, tj.: duże zainteresowanie problematyką kontroli radiometrycznej, obsługą urządzeń dozymetrycznych, zwiększeniem bezpieczeństwa osobistego funkcjonariuszy dokonujących kontroli, zmniejszeniem ryzyka narażenia na promieniowanie jonizujące.

Projekt realizowany jest w ramach alokacji 2011 FGZ. Obejmie on  przeprowadzenie ok. 5 szkoleń dla łącznej grupy ok. 100 funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Zgodnie z przyjętymi założeniami szkolenia w ramach przedmiotowego projektu zostaną przeprowadzone przez kadrę dydaktyczną Centralnego Ośrodka Szkolenia SG w Koszalinie. Odbiorcami powyższych szkoleń będą funkcjonariusze następujących oddziałów Straży Granicznej (oraz podległych im placówek): Morskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Śląskiego, Podlaskiego, Nadbużańskiego, Bieszczadzkiego, Nadwiślańskiego, Karpackiego, Sudeckiego oraz Nadodrzańskiego.

Szkolenia w ramach projektu będą realizowane w okresie od kwietnia 2013 r. do czerwca 2013 r.
Głównym założeniem projektu jest wyposażenie funkcjonariuszy SG w wiedzę i umiejętności niezbędne do realizowania ustawowych zadań Straży Granicznej związanych z kontrolą transgranicznego przemieszczania materiałów promieniotwórczych i jądrowych oraz reagowania na zdarzenia nielegalnego lub niezamierzonego obrotu tymi materiałami.

W trakcie szkolenia realizowane będą następujące cele pośrednie, zgodnie z którymi uczestnicy szkoleń nabędą wiedzę/umiejętności z zakresu:

 • • podstaw prawnych transgranicznego przemieszczania materiałów promieniotwórczych i jądrowych,
 • • identyfikacji izotopów promieniotwórczych,
 • • klasyfikacji materiałów i izotopów promieniotwórczych,
 • • procedur notyfikacyjnych,
 • • dokumentacji towarzyszącej transportowi ww. materiałów,
 • • dokonywania kontroli legalności transgranicznego przewozu materiałów promieniotwórczych i jądrowych,
 • • wykonywania pomiarów radiometrycznych,
 • • podejmowania niezbędnych działań w sytuacji zdarzenia radiacyjnego,
 • • identyfikacji materiałów promieniotwórczych i rozszczepialnych oraz promieniowania wynikającego
 • z naturalnych właściwości minerałów,
 • • kontroli dokumentów obowiązujących przy przewozie materiałów promieniotwórczych.

 

Konieczność specjalistycznego przeszkolenia osób dokonujących kontroli w powyższym zakresie wynika z postanowień art. 43 d ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. „Prawo atomowe”, które stanowi implementację Dyrektywy Rady 96/29/Euratom z dnia 13 maja 1996 r. ustanawiającej podstawowe normy bezpieczeństwa w zakresie ochrony zdrowia pracowników i ogółu społeczeństwa przed zagrożeniami wynikającymi z promieniowania jonizującego.

Podnoszenie kwalifikacji funkcjonariuszy SG usprawni istniejący już system przeciwdziałania napływowi materiałów jądrowych, źródeł promieniotwórczych oraz urządzeń zawierających takie źródła na terytorium Unii Europejskiej.

 


 

do góry