Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Najczęściej zadawane pytania -

Nawigacja

Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania

Andrzej Kucharski
15.04.2008 Wersje dokumentu

 
Jakie warunki powinien spełnić kandydat do służby w Straży Granicznej?

 

Służbę w Straży Granicznej zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy o Straży Granicznej może pełnić osoba:

 • posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie,

 • o nieposzlakowanej opinii,

 • niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

 • korzystająca w pełni z praw publicznych,

 • posiadająca co najmniej średnie wykształcenie,

 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotowa jest się podporządkować,

 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Czy dokumenty można przesłać pocztą lub e-mailem?

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 10 lutego 2006 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w SG par. 8 pkt 4, podanie wraz ze składanymi lub przedkładanymi dokumentami kandydat składa osobiście.

 

Jakie dokumenty należy złożyć aby rozpocząć proces rekrutacji?

 

Oferta złożona osobiście w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej przez kandydata powinna zawierać następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do służby w Straży Granicznej kierowane do komendanta wybranego oddziału / ośrodka szkolenia SG lub Komendanta Głównego SG (w przypadku ubiegania się o przyjęcie do służby w Komendzie Głównej Straży Granicznej),

 • kwestionariusz osobowy – zgodnie ze wzorem zamieszczonym w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2006 roku w sprawie przeprowadzania postępowania  kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej (I Etap),

 • dwie kolorowe i aktualne fotografie w formacie wymaganym do dowodu osobistego,

oraz następujące kserokopie (wraz z oryginałami przedstawionymi do wglądu):

 • dowodu osobistego,

 • paszportu (o ile kandydat posiada),

 • książeczki wojskowej (o ile jest kandydat objęty ewidencją wojskową),

 • świadectw pracy (służby) z poprzednich miejsc zatrudnienia (służby),

 • aktualnego zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (w przypadku osób posiadających aktualne poświadczenia bezpieczeństwa),

 • dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, zawodowe kwalifikacje (w tym specjalistyczne),

 • odpisu aktu urodzenia kandydata oraz odpisu aktu małżeństwa (jeśli dotyczy kandydata),

 • poświadczenia bezpieczeństwa (jeśli takie uzyskał), w przypadku osób pełniących służbę w innych formacjach mundurowych konieczne jest dostarczenie kserokopii aktu mianowania na ostatni stopień. Po zwolnieniu ze służby wojskowej należy okazać książeczkę wojskową.

W przypadku złożenia lub przedłożenie niekompletnych lub wadliwie wypełnionych dokumentów podanie zwraca się kandydatowi w celu poprawienia lub uzupełnienia wymaganych dokumentów. Ponowne złożenie podania wraz z niekompletnie lub wadliwie wypełnionymi dokumentami, może skutkować odmową wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego.

 

Kiedy, gdzie i w jakich godzinach należy składać dokumenty o przyjęcie do SG?

 

Dokumenty należy składać osobiście w komórkach właściwych w sprawach naboru Oddziału (Ośrodka Szkolenia) Straży Granicznej.
W Komendzie Głównej Straży Granicznej dokumenty przyjmowane są w Wydziale Organizacji i Naboru Biura Kadr i Szkolenia, Warszawa al. Niepodległości 100 od poniedziałku do czwartku w godz. od 9.00 do 14.00. 


Z czego składa się procedura kwalifikacyjna?

 

 [zobacz tutaj]

 

Co obejmuje test z języka? 

 

 Test z języka składa się z zadań polegających na:

 • czytaniu tekstu i na jego podstawie udzielanie odpowiedzi na zadane pytania,

 • uzupełnianiu pojedynczych zdań jednym z podanych wyrazów,

 • tworzeniu kilkuzdaniowych wypowiedzi na zadane tematy,

 • znalezieniu błędu w podanych zdaniach,

 • uzupełnieniu tekstu wyrazami wybranymi z podanej grupy wyrazów.

 

Ile trwają testy z wiedzy ogólnej i języka?

 

Testy trwają:

 • test z wiedzy ogólnej składa się z 35 pytań i trwa 40 minut,

 • test z języka obcego składa się z 60 pytań i trwa 70 minut.

 

Z czego składa się test sprawności fizycznej?

 

[zobacz tutaj]

 

Od czego zależy przyjęcie do służby?

 

Warunkiem uznania kandydata za spełniającego określone w ustawie o Straży Granicznej warunki do pełnienia służby w naszej formacji oraz wykazującego predyspozycje i przydatność do tej służby jest spełnienie łącznie następujących warunków:

 • otrzymanie pozytywnej oceny z pierwszego etapu postępowania;

 • osiągnięcie minimum 12 punktów w drugim etapie postępowania;

 • uzyskanie orzeczenia o zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Straży Granicznej wydanego przez komisję lekarską.

Po pozytywnym zakończeniu obydwu etapów postępowania kwalifikacyjnego, osoby ubiegające się o przyjęcie  do służby w Straży Granicznej po otrzymaniu orzeczenia Rejonowej Komisji Lekarskiej stwierdzającego zdolność do służby w naszej formacji mogą zostać przyjęte i mianowane do służby w Straży Granicznej rozkazem personalnym Komendanta Głównego Straży Granicznej.

 

Przyjęcie do służby uzależnione jest od:

 

 • kwalifikacji kandydata,

 • sumy punktów uzyskanych podczas drugiego etapu postępowania,

 • ilości wolnych etatów,

 • aktualnych potrzeb kadrowych. 

Czy osoba, która ukończyła 35 rok życia może ubiegać się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej?

Zgodnie z art. 31 ust. 1b ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1402 z późn. zm.) kandydat do służby w Straży Granicznej może być przyjęty do służby, jeżeli w dniu przyjęcia nie przekroczył 35 lat.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na podstawie art. 31 ust. 1c wyżej wymienionej ustawy, ze względu na posiadanie kwalifikacji lub umiejętności przydatnych do pełnienia służby w Straży Granicznej, osoba, która ukończyła 35 rok życia, może być przyjęta do służby w Straży Granicznej za zgodą Komendanta Głównego Straży Granicznej.
Każdorazowo jednak, przyjęcie kandydata do służby w Straży Granicznej poprzedza się postępowaniem kwalifikacyjnym, przeprowadzanym na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej z dnia 10 lutego 2006 r. (Dz. U. Nr 23, poz. 175 z późn. zm.), którego celem jest ustalenie, czy kandydat ubiegający się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej, spełnia określone w ustawie warunki do pełnienia służby, oraz określenie predyspozycji i przydatności kandydata do tej służby.
Za każdym razem o fakcie prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydata, który przekroczył 35 rok życia, właściwy przełożony w sprawie postępowania na podstawie obowiązującego rozporządzenia informuje pisemnie Komendanta Głównego Straży Granicznej, w celu przedstawienia argumentów uzasadniających na wstępie rozpoczęcie powyższej procedury. Następnie właściwy przełożony w sprawach postępowania zwraca się do Komendanta Głównego Straży Granicznej ze stosownym wnioskiem o wyrażenie zgody na przyjęcie kandydata do służby w Straży Granicznej pomimo przekroczenia 35 roku życia.
Dodatkowo warto nadmienić, iż wyżej wymienionego przepisu nie stosuje się do osób, o których mowa w art. 61 ust. 1 i 1a cytowanej ustawy. Mianowicie osobę przyjmowaną do służby i posiadającą stopień policyjny, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Biura Ochrony Rządu, Służby Celnej, Państwowej Straży Pożarnej lub Służby Więziennej mianuje się na stopień obowiązujący w Straży Granicznej, równorzędny z posiadanym stopniem. Natomiast osobę przyjmowaną do służby i posiadającą stopień wojskowy można mianować na stopień obowiązujący w Straży Granicznej, równorzędny z posiadanym stopniem, jeżeli osoba ta wykazuje kwalifikacje i umiejętności szczególnie przydatne do pełnienia służby w Straży Granicznej.
Mianowanie na stopień służbowy Straży Granicznej w odpowiednim korpusie reguluje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu mianowania funkcjonariuszy na stopnie Straży Granicznej.
Przedstawiony stan prawny jednoznacznie wskazuje, iż o możliwości przyjęcia do służby – bez względu na spełnianie czy też niespełnianie warunku wieku – nie można rozstrzygać poza formalnie prowadzonym postępowaniem kwalifikacyjnym.
Nie jest dopuszczalna także weryfikacja wymogów do służby na indywidualny wniosek zainteresowanej osoby bez wcześniejszego rozpoczęcia procedury naboru.
Przedstawiona powyżej procedura postępowania jest jedyną i stosowaną wedle obowiązujących przepisów możliwością przyjęcia do służby w Straży Granicznej kandydatów do służby, którzy w dniu składania dokumentów przekroczyli wiek 35 lat albo przekroczą ten wiek w toku postępowania.

 

 

 

do góry