Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej I etap procedury kwalifikacyjnej - Procedura kwalifikacyjna -

Nawigacja

Procedura kwalifikacyjna

I etap procedury kwalifikacyjnej

Andrzej Kucharski
14.05.2008

 
Pierwszy etap obejmuje:

1. Osobiste złożenie pisemnego podania o przyjęcie do służby do wybranej jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, która prowadzi rekrutację.

Do złożonego przez kandydata/kę podania o przyjęcie do służby w Straży Granicznej (kierowanego do komendanta wybranego oddziału / ośrodka szkolenia Straży Granicznej lub Komendanta Głównego Straży Granicznej (w przypadku ubiegania się o przyjęcie do służby w Komendzie Głównej Straży Granicznej), należy dołączyć:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy,
  [pobierz]
 • dwie aktualne, kolorowe fotografie w formacie wymaganym do dowodu osobistego,
 • kserokopię dowodu osobistego,
 • kserokopię książeczki wojskowej, o ile kandydat jest objęty ewidencją wojskową,
 • kserokopię świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby,
 • kserokopię aktualnego zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, wydanego nie wcześniej niż przed sześcioma miesiącami od dnia złożenia podania o przyjęcie do służby - tylko w przypadku kandydatów posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, w tym specjalistyczne,
 • kserokopie odpisów skróconego aktu urodzenia kandydata/ki oraz skróconego aktu małżeństwa (o ile dotyczy to kandydata/ki ),
 • kserokopię paszportu, o ile kandydat/ka go posiada

Ponadto kandydat składając podanie winien przedłożyć do wglądu :

 • oryginały dokumentów wymienionych powyżej,
 • posiadane aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych i zaświadczenie o odbyciu przeszkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych (dotyczy tylko osób posiadających już takie dokumenty),
 • akt mianowania na ostatni stopień wraz z podstawą prawną (dotyczy tylko osób pełniących służbę w innych formacjach),

Oryginały wyżej wymienionych dokumentów należy przedłożyć podczas rozmowy informacyjnej, w trakcie której przedstawiciel komórki kadrowej poinformuje kandydata o przebiegu postępowania kwalifikacyjnego oraz dokona wstępnego sprawdzenia poprawności wypełnienia kwestionariusza osobowego i kompletności przedkładanych dokumentów.

W przypadku złożenia lub przedłożenia przez kandydata niekompletnych lub wadliwie wypełnionych dokumentów, o których mowa powyżej, podanie zwraca się kandydatowi w celu poprawienia lub uzupełnienia wymaganych dokumentów.

Ponowne złożenie podania wraz z niekompletnie lub wadliwie wypełnionymi dokumentami, może skutkować odmową wszczęcia postępowania.

2. Przeprowadzenie wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej pozwalającej w szczególnosci na ocenę umiejętności autoprezentacji, poprawności w formuowaniu myśli, umiejętności nawiązywania kontaktu, poziomu elokwencji, a także poznanie zainteresowań kandydata, zakresu posiadanej wiedzy o Straży Granicznej oraz motywacji do podjęcia służby.

3. Dokonanie sprawdzeń w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym.

4. Przeprowadzenie testów psychologicznych określających predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata.

5.Przeprowadzenie badania psychofizjologicznego.

6. Przeprowadzenie odpowiedniego postępowania sprawdzającego w zakresie dostepu do informacji stanowiących tajemnicę służbową i państwową w stosunku do kandydata, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 742).

7. Ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby przez komisję lekarską o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy o Straży Granicznej (dotyczy tylko i wyłącznie kandydatów posiadających kwalifikacje i umiejętności zawodowe szczególnie przydatne do służby na przewidywanym stanowisku służbowym).

Pierwszy etap postępowania kończy się oceną kandydata i wystawieniem opinii w przedmiocie jego dopuszczenia do drugiego etapu postępowania.

O powyższym kandydat informowany jest pisemnie z podaniem terminu i miejsca przeprowadzenia drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego. 

 

Oświadczenie z klauzulą informacyna dla kandydatów do służby w SG.

do góry