Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej I etap procedury kwalifikacyjnej - Procedura kwalifikacyjna -

Nawigacja

Procedura kwalifikacyjna

I etap procedury kwalifikacyjnej

Andrzej Kucharski
14.05.2008

 
 

Kandydat/ka ubiegając/a się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej:

 • osobiście składa pisemne podanie o przyjęcie do służby w wybranej jednostce organizacyjnej Straży Granicznej,

oraz dołącza:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy (odpowiedzi należy udzielać pełnym zdaniem np. "Czy kiedykolwiek używał(a) Pan(i) pseudonimu?" Odp. "Nie, nie używałem" albo "Tak, używałem w czasach szkolnych." itp.)[pobierz],
 • dwie aktualne, kolorowe fotografie w formacie wymaganym do dowodu osobistego,
 • kserokopię dowodu osobistego,
 • kserokopię książeczki wojskowej, o ile kandydat jest objęty ewidencją wojskową, a w przypadku żołnierzy zawodowych - legitymacji służbowej żołnierza zawodowego i aktualnego orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej o zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej,
 • kserokopię świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby,
 • kserokopię aktualnego zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, wydanego nie wcześniej niż przed sześcioma miesiącami od dnia złożenia podania o przyjęcie do służby - tylko w przypadku kandydatów posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, w tym specjalistyczne,
 • kserokopie odpisów skróconego aktu urodzenia kandydata/ki oraz skróconego aktu małżeństwa (o ile dotyczy to kandydata/ki),
 • kserokopię paszportu, o ile kandydat/ka go posiada

Ponadto kandydat składając podanie winien przedłożyć do wglądu :

 • oryginały dokumentów wymienionych powyżej,
 • posiadane aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych i zaświadczenie o odbyciu przeszkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych (dotyczy tylko osób posiadających już takie dokumenty),
 • akt mianowania na ostatni stopień wraz z podstawą prawną (dotyczy tylko osób pełniących służbę w innych formacjach),

Oryginały wyżej wymienionych dokumentów należy przedłożyć podczas rozmowy informacyjnej, w trakcie której przedstawiciel komórki kadrowej poinformuje kandydata o przebiegu postępowania kwalifikacyjnego oraz dokona wstępnego sprawdzenia poprawności wypełnienia kwestionariusza osobowego i kompletności przedkładanych dokumentów.

W przypadku złożenia lub udostępnienia do wglądu przez kandydata niekompletnych lub wadliwie wypełnionych dokumentów, o których mowa powyżej, podanie zwraca się kandydatowi w celu poprawienia lub uzupełnienia wymaganych dokumentów.

Ponowne złożenie podania wraz z niekompletnie lub wadliwie wypełnionymi dokumentami, może skutkować odmową wszczęcia postępowania.

2. Przeprowadzenie wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej pozwalającej w szczególności na ocenę umiejętności autoprezentacji, poprawności w formułowaniu myśli, umiejętności nawiązywania kontaktu, poziomu elokwencji, a także na poznanie zainteresowań, kwalifikacji i doświadczeń zawodowych kandydata, jak również ustalenia stopnia motywacji do podjęcia służby z wuwzględnieniem m.in. poziomu wiedzy o Straży Granicznej.

3. Dokonanie sprawdzeń w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym.

4. Przeprowadzenie testów psychologicznych określających predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata.

5. Przeprowadzenie odpowiedniego postępowania sprawdzającego w zakresie dostępu do informacji niejawnych w stosunku do kandydata, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 742).

 

Pierwszy etap postępowania kończy się oceną kandydata i wystawieniem opinii w przedmiocie jego dopuszczenia do drugiego etapu postępowania.

O powyższym kandydat informowany jest pisemnie z podaniem terminu i miejsca przeprowadzenia drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego. 

Jednocześnie w toku postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydata przeprowadza się:

 • postępowanie sprawdzające określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (po uzyskaniu przez kandydata oceny pozytywnej ze wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej),
 • badanie psychofizjologiczne (po uzyskaniu przez kandydata pozytywnej opinii z badania psychologicznego, a przed skierowaniem go do komisji lekarskiej),
 • badanie lekarskie w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby przez komisję lekarską (zasadniczo).
do góry