Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej II etap procedury kwalifikacyjnej - Procedura kwalifikacyjna -

Nawigacja

Procedura kwalifikacyjna

II etap procedury kwalifikacyjnej

Andrzej Kucharski
15.05.2008 Wersje dokumentu

Drugi etap obejmuje złożenie przez kandydata egzaminu w jednym z ośrodków szkolenia Straży Granicznej (Koszalin, Kętrzyn albo Lubań) przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez Komendanta Głównego Straży Granicznej. Procedura obowiązująca w drugim etapie przeprowadzana jest w jeden dzień. Zakwaterowanie i dojazd do ośrodka szkolenia SG w wyznaczonym terminie odbywa się na koszt kandydata.

Kandydata dopuszczonego do drugiego etapu postępowania komórka kadrowa zapoznaje z zasadami przeprowadzania i oceny testu sprawności fizycznej oraz przeprowadza próbny test sprawności fizycznej.

Próbny test sprawności fizycznej przeprowadza się co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu postępowania. Warunkiem przystąpienia do próbnego testu sprawności fizycznej jest uzyskanie przez kandydata pozytywnej opinii lekarskiej o dopuszczeniu do udziału w teście próbnym w danym dniu.

Udział w próbnym teście sprawności fizycznej nie jest obowiązkowy.

Drugi etap postępowania  składa się z:

 • testu pisemnego z zakresu wiedzy ogólnej (przykładowe testy znajdziesz na stronach Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie),
 • testu pisemnego ze znajomości wybranego języka obcego (angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego lub ukraińskiego) - przykładowe testy znajdziesz na stronach Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie i Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie,
 • testu sprawności fizycznej,
 • rozmowy kwalifikacyjnej.

Szczegóły dotyczące przebiegu całości dwuetapowego postępowania, reguluje  rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej [ pobierz ] (Dz. U. Nr 23, poz. 175 z późn. zm.).

Ponadto po drugim etapie postępowania następuje ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby, przez komisję lekarską o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy o Straży Granicznej.

Warunkiem uznania kandydata za spełniającego określone w ustawie o Straży Granicznej warunki do pełnienia służby w naszej formacji oraz wykazującego predyspozycje i przydatność do tej służby jest spełnienie łącznie następujących warunków:

 • otrzymanie pozytywnej oceny z pierwszego etapu postępowania;
 • osiągnięcie minimum 12 punktów w drugim etapie postępowania;
 • uzyskanie orzeczenia o zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Straży Granicznej wydanego przez komisję lekarską.

Kandydata zawiadamia się pisemnie o zakończeniu postępowania i o jego wyniku.

Do służby w Straży Granicznej przyjmuje się kandydatów, uwzględniając:

 • kolejność na sporządzanej po odbyciu drugiego etapu liście wyników uzyskanych przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym,
 • wolne etaty,
 • aktualne potrzeby jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, w której kandydat ma pełnić służbę.

Osoby przyjęte do służby w Straży Granicznej, po załatwieniu wszelkich formalności w jednostce organizacyjnej są kierowane na 8-miesięczne szkolenie do jednego z ośrodków szkolenia Straży Granicznej.

Podstawa prawna:

 • art. 31 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2020 r., poz. 305 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej (Dz. U. Nr 23, poz. 175 z późn.zm.).

Dodatkowe pliki do pobrania:

do góry