Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Przeprowadzenie szkoleń z zakresu radiometrii dla funkcjonariuszy Straży Granicznej - Fundusz Granic Zewnętrznych -

Nawigacja

Fundusz Granic Zewnętrznych

Przeprowadzenie szkoleń z zakresu radiometrii dla funkcjonariuszy Straży Granicznej

16.04.2012

 

 

 

PROJEKT NR FGZ-10-3516

 

pt. „PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ Z ZAKRESU KONTROLI RADIOMETRYCZNEJ DLA FUNKCJONARIUSZY SG REALIZUJĄCYCH ZADANIA
W BEZPOŚREDNIEJ OCHRONIE GRANICY PAŃSTWOWEJ”


Komenda Główna Straży Granicznej przygotowała projekt szkoleniowy, współfinansowany ze środków Funduszu Granic Zewnętrznych z zakresu kontroli radiometrycznej i ochrony radiologicznej. Projekt był odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby szkoleniowe, tj.: duże zainteresowanie problematyką kontroli radiometrycznej, obsługi urządzeń dozymetrycznych, zwiększenie bezpieczeństwa osobistego funkcjonariuszy dokonujących kontroli, zmniejszenie ryzyka narażenia na promieniowanie jonizujące.
Projekt realizowany był w ramach alokacji 2010. 

Zgodnie z przyjętymi założeniami, szkolenia w ramach przedmiotowego projektu zostały przeprowadzone przez kadrę dydaktyczną Centralnego Ośrodka Szkolenia SG w Koszalinie. Odbiorcami powyższych szkoleń byli funkcjonariusze następujących oddziałów Straży Granicznej: Morskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Śląskiego, Podlaskiego, Nadbużańskiego, Bieszczadzkiego, Nadwiślańskiego, Karpackiego, Sudeckiego oraz Nadodrzańskiego.

Głównym założeniem projektu było wyposażenie funkcjonariuszy SG w wiedzę i umiejętności niezbędne do realizowania ustawowych zadań Straży Granicznej związanych z kontrolą transgranicznego przemieszczania materiałów promieniotwórczych i jądrowych oraz reagowania na zdarzenia nielegalnego lub niezamierzonego obrotu tymi materiałami. 

W trakcie szkolenia zostały zrealizowane następujące cele pośrednie, zgodnie z którymi uczestnicy przedmiotowych szkoleń nabyli wiedzę/umiejętności z zakresu:

  • • podstaw prawnych transgranicznego przemieszczania materiałów promieniotwórczych i jądrowych,
  • • identyfikacji izotopów promieniotwórczych,
  • • klasyfikacji materiałów i izotopów promieniotwórczych,
  • • procedur notyfikacyjnych,
  • • dokumentacji towarzyszącej transportowi ww. materiałów,
  • • dokonywania kontroli legalności transgranicznego przewozu materiałów promieniotwórczych i jądrowych,
  • • wykonywania pomiarów radiometrycznych,
  • • podejmowania niezbędnych działań w sytuacji zdarzenia radiacyjnego,
  • • identyfikacji materiałów promieniotwórczych i rozszczepialnych oraz promieniowania wynikającego z naturalnych właściwości minerałów,
  • • kontroli dokumentów obowiązujących przy przewozie materiałów promieniotwórczych.

 

Szkolenia w ramach projektu były zrealizowane w okresie od marca 2012 r. do czerwca 2012 r. Ogółem  przeprowadzono 5 edycji szkoleniowych w trakcie których przeszkolono 98 osób. 

 

do góry