Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Biuro Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej - Biuro Techniki i Zaopatrzenia -

Nawigacja

Biuro Techniki i Zaopatrzenia

Biuro Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej

Leszek Dąbrowski
13.05.2008

Dyrektor płk SG Sebastian Zwoliński
Adres ul. Podchorążych 38
00-463 Warszawa
Telefon +48 22 500 4461
Fax +48 22 500 4785 (potwierdzenie odebrania faxu pod nr tel. 22 500 4359) 
E-mail btiz.kg@strazgraniczna.pl
Opis

Zadania Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej:

 1. współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Straży Granicznej, zwanymi dalej „jednostkami organizacyjnymi SG”, w zakresie realizacji oraz koordynacji budowlanych zadań inwestycyjnych;
 2. współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi SG w zakresie gospodarki nieruchomościami i gospodarki mieszkaniowej oraz koordynacji działalności jednostek SG;
 3. współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi SG w zakresie gospodarki transportowej i techniki morskiej oraz koordynowania realizacji tych zadań;
 4. współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi KGSG i jednostkami SG oraz partnerami krajowymi i zagranicznymi w kwestii pozyskiwania i wykorzystywania środków pomocy zagranicznej oraz dotacji krajowych na realizację zaopatrzenia materiałowo-technicznego i działalności inwestycyjno-remontowej;
 5. realizacja zadań z zakresu usług psychologicznych dla funkcjonariuszy i pracowników KGSG;
 6. koordynacja działalności podmiotów leczniczych jednostek SG;
 7. współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi KGSG w zakresie sprawowania opieki medycznej nad cudzoziemcami;
 8. współdziałanie z Koordynatorem Ratownictwa Medycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz koordynatorami Straży Granicznej w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy;
 9. opracowywanie projektów aktów prawnych regulujących w Straży Granicznej problematykę pozostającą we właściwości Biura;
 10. organizowanie i realizowanie przedsięwzięć związanych z planowaniem obronnym oraz działalnością w sytuacjach kryzysowych wynikającą z odrębnych przepisów;
 11. organizowanie i realizowanie przedsięwzięć związanych z identyfikacją, analizą oraz gromadzeniem i udostępnianiem danych dotyczący nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań sprzętowych w ochronie granicy państwowej;
 12. organizowanie procesu zaopatrywania jednostek organizacyjnych SG, dotyczących dostaw i usług pozostających we właściwości Biura;
 13. prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru przez Komendanta Głównego Straży Granicznej nad jednostkami organizacyjnymi SG w zakresie właściwości Biura;
 14. udział w postępowaniach dotyczących właściwości Biura;
 15. dostarczanie dla funkcjonariuszy Straży Granicznej w służbie stałej i przygotowawczej przedmiotów umundurowania wydanych na podstawie przepisów w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej.

W skład Biura wchodzą:

 • Kierownictwo;
 • Zespół Stanowisk Samodzielnych;
 • Wydział Ekonomiczno-Organizacyjny;
 • Wydział Gospodarki Transportowej;
 • Wydział do spraw Lecznictwa;
 • Wydział Infrastruktury;
 • Wydział Gospodarki Mundurowej i Żywnościowej;
 • Wydział - Centralny Magazyn Mundurowy Straży Granicznej;
 • Wydział Techniki Specjalnej;
 • Wydział Optoelektroniki.
do góry