Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021 - Norweski Mechanizm Finansowy -

Nawigacja

Norweski Mechanizm Finansowy

Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021

01.09.2021

 

NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY

Norweski Mechanizm Finansowy (tzw. Fundusze Norweskie) to bezzwrotna forma pomocy zagranicznej przyznawanej przez Norwegię nowym państwom członkowskim UE od 2004 r. W zamian za pomoc finansową Norwegia może korzystać z dostępu do rynku wewnętrznego UE, mimo że nie jest członkiem UE.

Głównym celem Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Norwegią a Państwami- Beneficjentami.

Zawarte w dn. 20 grudnia 2017 r. Memorandum of Understanding w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014–2021 pomiędzy Królestwem Norwegii a Rzeczpospolitą Polską stanowi podstawę wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014 – 2021 w Polsce.

Ponadto w dn. 14.05.2021 r. zostało podpisane Porozumienie nr 1/PA18/NMF/2021
w sprawie projektu pn. „Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji służb publicznych w obszarze migracji i azylu ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania nielegalnej migracji”, finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego o wartości całkowitej 
604 477,00 EUR, który otrzymał dofinansowanie w wysokości 85%, tj. 513 805, 00 EUR.

Projekt ma na celu zwiększenie zdolności służb publicznych RP w przeciwdziałaniu nielegalnej migracji oraz realizacji procedur azylowych ze szczególnym uwzględnieniem grup szczególnie wrażliwych.

Główne działania w ramach Projektu obejmują organizację:

- szkoleń językowych z język angielskiego, ukraińskiego, rosyjskiego, chińskiego
i francuskiego;

- kursów doskonalących/szkoleń/warsztatów z zakresu czynności weryfikacyjno – kontrolnych prowadzonych wobec cudzoziemców ( w tym kontroli legalności zatrudnienia i kontroli legalności pobytu);

- kursów doskonalących/seminarium z zakresu działań związanych z dobrowolnymi powrotami;

- kursów doskonalących/ warsztatów z zakresu działań związanych z dobrowolnymi powrotami;

- kursów doskonalących/ warsztatów z zakresu komunikacji międzykulturowej;

- studiów podyplomowych „ Zatrudnienie cudzoziemców na polskim rynku”;

- szkoleń/ warsztatów obejmujących tematykę zjawiska handlu ludźmi, szczególnie
w kontekście pracy przymusowej identyfikowanej podczas kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców oraz pomocy dla małoletnich bez opieki i innych grup o specjalnych potrzebach i wspieraniu dobrowolnych powrotów cudzoziemców.

Działania zaproponowane w projekcie są przewidziane dla funkcjonariuszy i pracowników SG oraz innych instytucji z całej Polski, zaangażowanych w działania powrotowe, tj. urzędów wojewódzkich, Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu ds. Cudzoziemców. Powyższe umożliwi podniesienie kwalifikacji oraz poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresie obsługi administracyjnej cudzoziemców w przedmiotowym obszarze.


Data rozpoczęcia projektu - 01.04.2021 r.
Data zakończenia projektu - 31.12.2022 r.

Całkowity budżet projektu: 604 477,00 EUR

Projekt pn. Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji służb publicznych w obszarze migracji
i azylu ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania nielegalnej migracji korzysta
z dofinansowania o wartości: 513 805,00 EUR ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.

 

Projekt pt. „Chronimy dzieci, w tym dzieci bez opieki ubiegające się o azyl, przed przemocą”, jest finansowany z Programu „Sprawy wewnętrzne” realizowanego w ramach Funduszy Norweskich na lata 2014-2021,  Azyl i migracja (PA18). Program pozostaje w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Informacje ogólne o projekcie
Koncepcja projektu dotyczy działań w ośrodkach dla cudzoziemców i jest kontynuacją rozpoczętej w 2015 r. współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę, pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka. W związku z pozytywnymi doświadczeniami w zakresie wprowadzenia Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem w ośrodkach prowadzonych przez Urząd do Spraw Cudzoziemców (UdSC), również Straż Graniczna wyraziła zainteresowanie wprowadzeniem podobnych rozwiązań w swoich placówkach. Projekt zatem będzie miał na celu rozszerzenie standardów ochrony dzieci na ośrodki Straży Granicznej, z uwzględnieniem ich specyfiki. Urząd z powodzeniem wykorzystuje Politykę
w codziennym funkcjonowaniu ośrodków dla cudzoziemców. Opisane w niej procedury interwencji
i reakcji na przypadki krzywdzenia dzieci wpisują się w specyfikę pracy z cudzoziemcami i przyczyniają się do właściwej pracy personelu ośrodków w zakresie prawidłowego stosowania polskich przepisów prawnych w zakresie opieki nad małoletnimi m.in. poprzez właściwe reagowanie na przypadki sprawowania niewłaściwej opieki nad małoletnimi cudzoziemcami przez ich opiekunów.

Założenia projektu
Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa dzieci w ośrodkach dla cudzoziemców, a także ograniczenie zjawiska przemocy względem dzieci ze strony ich rodziców, rówieśników oraz pracowników ośrodków, instytucji współpracujących i mających kontakt z małoletnimi. Grupą docelową są cudzoziemcy zamieszkujący ośrodki dla cudzoziemców prowadzone przez Urząd do Spraw Cudzoziemców i Straż Graniczną, ze szczególnym uwzględnieniem osób małoletnich, pracownicy UdSC oraz pracownicy SG. Działania zaproponowane w projekcie są zgodne z “Polityką ochrony dzieci przed krzywdzeniem w ośrodkach dla cudzoziemców prowadzonych przez Urząd do Spraw Cudzoziemców”, wdrożoną w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców na podstawie procedury wewnętrznej 30 listopada 2016 r.
Działania są także zgodne z rekomendacjami, wynikającymi z raportu “Dzieci się liczą 2017”, objętego patronatem Rzecznika Praw Dziecka. Wynika z niego, że aby skutecznie chronić dzieci przed krzywdzeniem oraz przeciwdziałać zjawisku przemocy, w dalszym ciągu należy między innymi:

 1. Prowadzić działania z wykorzystaniem istniejących zasobów instytucjonalnych, intensywnie włączając różne sektory w działania profilaktyczne i interwencyjne jako te, których jednostki mają bezpośredni kontakt z dziećmi i ich rodzinami,
 2. Podejmować działania w zakresie systemowej ochrony dzieci przed krzywdzeniem,
 3. Rozwijać specjalistyczną i interdyscyplinarną ofertę pomocy i wsparcia, zapewniającą długotrwałe, zintegrowane i ciągłe działania na rzecz poprawy sytuacji dzieci z doświadczeniami przemocy.
 4. Rozwijać współpracę interdyscyplinarną w zakresie identyfikacji i interwencji w sytuacjach przemocy wobec dzieci,
 5. Ciągle podnosić kompetencje (w tym również – uaktualniać wiedzę) pracowników z różnych instytucji i organizacji, w szczególności pracowników mających za zadanie opiekę i edukację dzieci i rodzin.

Realizacja działań

W ramach realizacji projektu planuje się następujące działania:

 1. Dostosowanie ośrodków dla cudzoziemców do potrzeb rodzin z dziećmi
 2. Przeprowadzenie szkolenia przygotowującego do prowadzenia warsztatów i konsultacji w ośrodkach dla cudzoziemców
 3. Przeprowadzenie warsztatów i konsultacji dla rodziców w ośrodkach dla cudzoziemców
 4. Warsztaty dla dzieci i młodzieży
 5. Utworzenie grupy wsparcia dla rodziców
 6. Konsultacje – dyżur telefoniczny w sprawie ochrony dzieci przed krzywdzeniem
 7. Szkolenia w ośrodkach dla cudzoziemców
 8. Przygotowanie i dystrybucja materiałów edukacyjnych
 9. Szkolenie “centralne” dla pracowników Straży Granicznej i pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców
 10. Dokonanie oceny procedury interwencji

Pozostałe informacje:


Czas realizacji: 1 styczeń 2021 r. – 30 czerwca 2023 r.
Całkowity budżet projektu: 1 978 243,20 PLN

Wartość współfinansowania ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego: 1 681 506,72 PLN

do góry