Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej FGZ-11-3122 - Fundusz Granic Zewnętrznych -

Nawigacja

Fundusz Granic Zewnętrznych

FGZ-11-3122

31.07.2013


Rozbudowa systemu CBD EWIDA - etap II

zakup platformy sprzętowo – programowej

 

Projekt został zrealizowany z wykorzystaniem środków z Funduszu Granic Zewnętrznych w ramach alokacji 2011.

Projekt miał na celu zapewnienie platformy komunikacyjnej oraz sprzętowo - programowej dla budowanej części poufnej CBD EWIDA stanowiącej część Centralnej Bazy Danych Straży Granicznej. Głównym celem projektu był  zakup infrastruktury sprzętowo-programowej dla systemu CBD EWIDA oraz realizacja połączeń jednostek Straży Granicznej z CBD EWIDA oraz innych systemów niejawnych wspierających sprawną realizację ustawowego zadania Straży Granicznej polegającego na gromadzeniu i przetwarzaniu informacji z zakresu ochrony granicy państwowej ze szczegółowym uwzględnieniem informacji związanych z rozpoznawaniem, zapobieganiem i wykrywaniem przestępstw
i wykroczeń oraz wykrywanie ich sprawców.

Przedmiotowy projekt zrealizowano w II kwartale 2013 r. w ramach czterech podprojektów:

PP1 Modernizacja niejawnej sieci teleinformatycznej - zakup szyfratorów IP na kwotę – 4 500 000 :

W ramach PP1 zakupiono:

- urządzenia szyfrujące – 77 szt.,

- rezerwę serwisową urządzeń IP – 6 szt.,

- centrum zarządzania infrastrukturą dla szyfratorów IP wraz z kompletem licencji niezbędnych do użytkowania zakupionego rozwiązania oraz kompletu kart elektronicznych niezbędnych do zarządzania grupą – 83 szt.

Zakup urządzeń szyfrujących pozwala na podwyższenie bezpieczeństwa przesyłanych informacji niejawnych poprzez infrastrukturę teleinformatyczną Straży Granicznej. Ponadto zastosowanie tego rozwiązania pozwoli we właściwy sposób przeprowadzić proces akredytacji systemu przez Agencje Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zakupione urządzenia pozwoliły zastąpić wyeksploatowane szyfratory HC7820, których certyfikat bezpieczeństwa dobiega końca.

 

 

 

PP2 Dostawa infrastruktury sprzętowo - programowej na potrzeby systemu CBD EWIDA na kwotę – 1 653 905, 97 :

W ramach PP2 dostarczono oraz zainstalowano infrastrukturę sprzętowo - programową na potrzeby systemu CBD EWIDA w Komendzie Głównej Straży Granicznej. Zakupiona infrastruktura umożliwia uruchomienie systemów oraz ich sprawne wytworzenie. Zakup urządzeń pozwoli objąć zasięgiem sieci poufnej wszystkie wymagane lokalizacje dla systemu. Obecnie trwa konfiguracja i dostosowanie architektury.

 

PP3 Dostawa urządzeń typu DIODA na potrzeby systemu CBD EWIDA na kwotę – 517 804, 17 :

W ramach PP3 zakupiono 3 kpl. urządzeń typu DIODA na potrzeby systemu CBD EWIDA
w Komendzie Głównej Straży Granicznej. Zakup rozwiązania typu DIODA pozwolił na podniesienie bezpieczeństwa w systemie teleinformatycznym CBD EWIDA poprzez odseparowanie niejawnych elementów systemu od jego jawnych elementów. Zastosowanie tego rozwiązania pozwoli we właściwy sposób przeprowadzić proces akredytacji systemu przez Agencje Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

 

 

PP4 Dostawa stanowisk końcowych na potrzeby systemu CBD EWIDA na kwotę – 1 246 412 :

W ramach PP4 zakupiono:

- komputery stacjonarne – 250 szt.,

- komputery stacjonarne o podwyższonej wydajności -  45 szt.,

- stacje developerskie dla programistów – 10 szt.,

- przenośne stacje dostępowe typu ultrabook – 35 szt.

Zakup stanowisk końcowych pozwala na efektywną i wydajną pracę z nowym systemem osobom pełniącym służbę w jednostkach organizacyjnych SG odpowiedzialnych za ochronę granicy zewnętrznej UE. Ponadto zakup stanowisk developerskich dla programistów umożliwia sprawne prace niezbędne dla zapewnienia prawidłowej pracy systemu CBD EWIDA.

 

 

 

do góry