Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Projekty zrealizowane oraz realizowane w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji - Fundusz Azylu Migracji i Integracji -

Nawigacja

Fundusz Azylu Migracji i Integracji

Projekty zrealizowane oraz realizowane w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Andrzej Kucharski
09.03.2020

Projekty zrealizowane oraz realizowane w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

11/1-2015/BK-FAMI Organizacja powrotów przymusowych cudzoziemców
Wnioskodawca: Komendant Główny Straży Granicznej
Czas trwania projektu: 01.07.2016 r. – 31.12.2018 r.
Budżet Projektu: 28 303 964,00 zł, (w tym z FAMI: 21 385 805,00  zł)
Straż Graniczna wydatkowała: 26 614 703,33 zł  (94 % zaplanowanego budżetu)
Projekt w sposób kompleksowy obejmował działania wszystkich jednostek Straży Granicznej w obszarze przymusowych powrotów. W projekcie udział wzięli: KGSG oraz dziewięć Oddziałów Straży Granicznej.
Beneficjentami końcowymi projektu byli:
•    obywatele państw trzecich znajdujący się w państwie członkowskim, którzy nie spełniają warunków lub przestali spełniać warunki wjazdu do państwa członkowskiego lub pobytu w tym państwie.
Cele Projektu
•    Zorganizowanie powrotu cudzoziemcom, którzy nie spełniają, bądź przestali spełniać warunki na wjazd i pobyt w Państwie Członkowskim,
•    Poprawa warunków pobytu cudzoziemców poprzez udoskonalanie istniejącej infrastruktury, usług i warunków zakwaterowania, przyjmowania lub detencji,
•    Skrócenie i usprawnienie prowadzonych postępowań administracyjnych skutkujących organizacją powrotu dla cudzoziemca.
Efekty Projektu (wskaźniki)
•    Zorganizowano powrót 1 983 cudzoziemcom drogą lotniczą lub drogą lądową, którzy nie spełnili, bądź przestali spełniać warunki na wjazd i pobyt w Państwie Członkowskim,
•    Zmodernizowano 11 obiektów SG, w których prowadzone są postępowania administracyjne w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu, lub gdzie cudzoziemcy są osadzeni,
•    Zakupiono 5 pojazdów do transportu cudzoziemców,
•    Zakupiono 4 urządzenia do prześwietlania osób i bagażu dla potrzeb strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców.
 
12/1-2015/BK-FAMI Infrastruktura i procedury azylowe
Wnioskodawca: Komendant Główny Straży Granicznej
Czas trwania projektu: 01.07.2016 r. – 31.12.2018 r.
Budżet Projektu: 10 963 319,00 zł (w tym z FAMI: 9 403 916,30 zł)
Straż Graniczna wydatkowała: 9 403 916,30 zł (86 % zaplanowanego budżetu)
Projekt w sposób kompleksowy obejmował działania wszystkich jednostek Straży Granicznej w obszarze azylu i migracji. W projekcie udział wzięli: KGSG oraz dziewięć Oddziałów Straży Granicznej.
Beneficjentami końcowymi projektu byli:
•    osoby ubiegające się o jedną z form ochrony międzynarodowej, które jeszcze nie otrzymały ostatecznej decyzji,
•    osoby, które są przekazywane lub zostały przekazane z państwa członkowskiego.
Cele Projektu
•    Zapewnianie cudzoziemcom poszukującym ochrony międzynarodowej niezbędnej pomocy w zakresie umożliwiającym prowadzenie procedur administracyjnych (pomoc medyczna, psychologiczna, materialna, tłumaczeniowa),
•    Zapewnienie pomocy przyjmowanym/przekazywanym do innych państw cudzoziemców w ramach procedury dublińskiej (wyżywienie, noclegi, opieka medyczna, wsparcie materialne dla grupy docelowej, bilety lotnicze),
•    Stworzenie, ulepszanie i utrzymywanie nowej i istniejącej infrastruktury i usług pobytu i zakwaterowania cudzoziemców,
•    Ustanowienie i doposażenie punktów obsługi administracyjnej.
Efekty Projektu (wskaźniki)
•    Udzielono pomocy 9548 osobom, którzy złożyli wnioski o ochronę międzynarodową,
•    Przyjęto do RP w ramach Procedury Dublin III 2429 osób,
•    Przekazano z RP w ramach Procedury Dublin III 227 osób,
•    Przystosowano 5 obiektów z przeznaczeniem do przyjmowania, obsługi i pobytu rodzin pozostających w systemie ochrony międzynarodowej,
•    Dostosowano 3 obiekty z przeznaczeniem do celów rekreacyjno-sportowych,
•    Doposażono 30 punktów obsługi administracyjnej,
•    Zakupiono 5 samochodów do przewozu cudzoziemców,
•    Zakupiono 34 urządzenia Live Scanner,
•    Zrealizowano cykl działań i szkoleń p.n.  „Chronimy dzieci w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców”.

13/1-2015/BK-FAMI Wzmocnienie współpracy z Państwami Członkowskimi oraz Państwami Trzecimi w zakresie identyfikacji i powrotów
Wnioskodawca: Komendant Główny Straży Granicznej
Czas trwania projektu: 01.07.2016 r. – 31.12.2018 r.
Budżet Projektu: 2 242 960,00 zł, (w tym z FAMI: 1 682 220,00  zł)
Straż Graniczna wydatkowała: 2 211 216,43 zł (99 % zaplanowanego budżetu)
 Beneficjentami końcowymi projektu były:
•    Służby migracyjne państw trzecich, w stosunku do których będą podejmowane działania mające na celu wzmocnienie zdolności tych służb do skutecznego i efektywnego prowadzenia działań powrotowych,
•    Straż Graniczna, gdyż działania objęte projektem mają na celu usprawnienie oraz wzrost efektywności działań powrotowych zarówno poprzez budowanie spójnej polityki powrotowej państw członkowskich, jak również rozwój bilateralnej współpracy pomiędzy RP a wybranymi państwami trzecimi.
Cele Projektu
•    Dążenie do osiągnięcia spójnej polityki migracyjnej Państw Członkowskich UE w szczególności poprzez rozwijanie współpracy operacyjnej, wymianie informacji i najlepszych praktyk pomiędzy służbami migracyjnymi oraz wypracowanie jednolitego podejścia do państw trzecich,
•    Poprawa zarządzania działań powrotowych poprzez wzrost efektywności i skuteczności powrotów nielegalnych migrantów, między innymi poprzez nawiązywanie współpracy z państwami trzecimi w zakresie identyfikacji i powrotów, z którymi do tej pory takiej współpracy nie było,
•    Rozwój lub ustandaryzowanie współpracy z państwami trzecimi poprzez poprawę funkcjonowania służb migracyjnych państw trzecich w obszarze powrotów, w szczególności w zakresie wzmacniania zdolności tych państw do wywiązywania się z postanowień umów o readmisji,
•    Zakończenie trwających otwieranie nowych negocjacji z państwami trzecimi w sprawie umów o współpracy w zakresie powrotów.
Efekty Projektu (wskaźniki)
•    Przeszkolono 333 osoby, szkolenia poświęcone były tematyce powrotowej,
•    Odbyły się 22 spotkań z przedstawicielami państw członkowskich w celu wzmocnienia współpracy, wypracowania jednolitego podejścia do PT i ustandaryzowania działań powrotowych,
•    Odbyło się 8 spotkań zmierzających do podpisania porozumień z PT w zakresie praktycznej realizacji umowy o readmisji lub porozumień o dwustronnej współpracy w obszarze powrotów,
•    Odbyło się 15 misji wyprzedzających/spotkań roboczych z przedstawicielami państw trzecich w celu nawiązania/wzmocnienia współpracy,
•    Odbyły się 2 wizyty mające na celu skuteczną identyfikacje cudzoziemców,
•    Zidentyfikowano 62 cudzoziemców w skutek wizyt ekspertów ds. identyfikacji cudzoziemców,
•    Wzmocniono zdolność i efektywność służby migracyjnej UA w zakresie działań powrotowych.
 
14/1-2015/BK-FAMI Rozbudowa oraz wdrożenie SOC w ramach CBD SG - etap II
Wnioskodawca: Komendant Główny Straży Granicznej
Czas trwania projektu: 1.07.2016 r. – 31.12.2021 r.
Budżet Projektu: 1 983 510,00 zł (w tym z FAMI: 1 487 632,50 zł)
Straż Graniczna wydatkowała: 1 557 088,80 zł (79 % zaplanowanego budżetu)
Beneficjentem końcowym projektu jest:
•    Straż Graniczna, która po jego zakończeniu będzie dysponowała nowymi rejestrami usprawniającymi prowadzenie postepowań administracyjnych w stosunku do cudzoziemców.
Cele Projektu
•    Zautomatyzowanie procesu obsługi postępowań administracyjnych związanych z cudzoziemcami poszukującymi ochrony międzynarodowej w celu ich usprawnienia i skrócenia,
•    Usprawnienie infrastruktury teleinformatycznej SG

Efekty Projektu (wskaźniki) - stan na dzień 30.11.2017 r.:

•    Powstał rejestr postepowań uchodźczych,
•    Powstał rejestr przekazań/przyjęć cudzoziemca,
•    Zakupiono 50 stacjonarnych czytników linii papilarnych,
•    Zakupiono 50 drukarek do wydruku TZTC,
•    Zakupiono 10 tabletów typu „rugged” wraz z ukompletowaniem,
•    Zakupiono 10 bezprzewodowych czytników paszportów wraz z ukompletowaniem,
•    Zakupiono 74 kolorowe urządzenia wielofunkcyjne,
•    Zakupiono 4 laptopy,
•    Zakupiono 1 monitor,
•    Zakupiono 3 komputery mobilne-administratorzy,
•    Zakupiono 6 komputerów stacjonarnych,
•    Zakupiono 12 komputerów mobilnych-grupa projektowa,
•    Zakupiono 1 osprzęt sieciowy,
•    Zakupiono 110 czytników linii papilarnych.

19/2-2017/BK-FAMI Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji Straży Granicznej w obszarze powrotów
Wnioskodawca: Komendant Główny Straży Granicznej
Czas trwania projektu: 01.09.2017 r. – 31.12.2018 r.
Budżet Projektu: 1 783 897,00 zł, (w tym z FAMI: 1 337 922,75  zł)
Straż Graniczna wydatkowała: 1 488 020,84 zł  (83 % zaplanowanego budżetu)
Beneficjentami końcowymi projektu byli:
•    Pracownicy i funkcjonariusze Straży Granicznej,
•    Pracownicy innych instytucji zaangażowanych w działania związane z problematyka powrotową.
Cel Projektu
•    rozwijanie profesjonalnych kompetencji oraz kwalifikacji funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Straży Granicznej w zakresie prowadzenia operacji powrotowych, zarządzania procedurami oraz ich wdrażania.
Efekty Projektu (wskaźniki)
•    Przeszkolono:
    1238 osób, które wzięły udział w szkoleniach zorganizowanych z pomocą przedmiotowego funduszu, poświęconych tematyce powrotowej,
    344 osób z jęz. angielskiego,
    192 osób z jęz. rosyjskiego,
    3 osoby z jęz. chińskiego,
    39 osób ukończyło studia podyplomowe dla personelu SG oraz personelu innych podmiotów zaangażowanych w postepowania prowadzone w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu
•    Zorganizowano konferencję „ Identyfikacja cudzoziemców jako element skutecznego powrotu”
•    Napisano i wydano „Podręcznik dobrych praktyk w zakresie  doprowadzeń cudzoziemców drogą lotniczą i morska”

1/7-2018/BK-FAMI "Poprawa warunków pobytu cudzoziemców w strzeżonych ośrodkach  Straży Granicznej poprzez rozbudowę SOdC w Lesznowoli".
Wnioskodawca: Komendant Główny Straży Granicznej
Czas trwania projektu: 01.07.2018 r. – 31.12.2021 r.
Budżet Projektu: 47 850 000,00 zł, (w tym z FAMI: 35 887 500,00  zł)
Projekt przewiduje budowę nowego ośrodka dla cudzoziemców o profilu rodzinnym, wyposażonego w podstawowy sprzęt kwaterunkowy. Obiekt zagwarantuje odpowiednie warunki pobytu, przyjmowania lub detencji oraz bezpieczeństwo osób w nim umieszczonych oraz zapewni wysokie standardy prowadzonych postępowań o zobowiązanie cudzoziemca do powrotu.
Beneficjentami końcowymi projektu są:
•    Obywatele państw trzecich znajdujący się w państwie członkowskim, którzy nie spełniają warunków lub przestali spełniać warunki wjazdu do państwa członkowskiego lub pobytu w tym państwie.
Cele Projektu
•    Celem projektu jest poprawa warunków pobytu cudzoziemców poprzez utworzenie strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców o profilu rodzinnym w m. Lesznowola, w bezpośrednim sąsiedztwie obecnego ośrodka o profilu męskim.

 „1/9-2018/BK-FAMI Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji Straży Granicznej w obszarze powrotów-część II
Wnioskodawca: Komendant Główny Straży Granicznej
Czas trwania projektu: 01.01.2019 r. – 31.12.2021 r.
Budżet Projektu: 3 525 981,00 zł, (w tym z FAMI: 2 644 485,79  zł)
Beneficjentami końcowymi projektu są:
•    Pracownicy i funkcjonariusze Straży Granicznej,
•    Pracownicy innych instytucji zaangażowanych w działania związane z problematyką powrotową.
Cele Projektu
•    Rozwijanie profesjonalnych kompetencji oraz kwalifikacji funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Straży Granicznej w zakresie prowadzenia operacji powrotowych, zarządzania procedurami oraz ich wdrażania.”

2/9-2018/BK-FAMI Wzmocnienie współpracy z Państwami Członkowskimi oraz z Państwami Trzecimi w zakresie identyfikacji i powrotów – część II
Wnioskodawca: Komendant Główny Straży Granicznej
Czas trwania projektu: 01.01.2019 r. – 31.12.2021 r.
Budżet Projektu: 2 000 000,00 zł, (w tym z FAMI: 1 500 000,00  zł)
Beneficjentami końcowymi projektu są:
•    Służby migracyjne państw trzecich, w stosunku do których będą podejmowane działania mające na celu wzmocnienie zdolności tych służb do skutecznego i efektywnego prowadzenia działań powrotowych,
•    Straż Graniczna, gdyż działania objęte projektem mają na celu usprawnienie oraz wzrost efektywności działań powrotowych zarówno poprzez budowanie spójnej polityki powrotowej państw członkowskich, jak również rozwój bilateralnej współpracy pomiędzy RP a wybranymi państwami trzecimi.
Cele Projektu
•    Promowanie, rozwój i wzmocnienie współpracy oraz wymiana informacji operacyjnych pomiędzy służbami migracyjnymi Państw Członkowskich,
•    Promowanie, rozwój i wzmocnienie współpracy oraz wymiany informacji operacyjnych pomiędzy Strażą Graniczną a służbami migracyjnymi i placówkami dyplomatycznymi  Państw Trzecich,
•    Dążenie do osiągnięcia spójnej polityki migracyjnej Państw Członkowskich UE w szczególności poprzez rozwijanie współpracy operacyjnej, wymianie informacji i najlepszych praktyk pomiędzy służbami migracyjnymi oraz wypracowanie jednolitego podejścia do państw trzecich,
•    Poprawa zarządzania działań powrotowych poprzez wzrost efektywności i skuteczności powrotów nielegalnych migrantów, między innymi poprzez nawiązywanie współpracy z państwami trzecimi w zakresie identyfikacji i powrotów, z którymi do tej pory takiej współpracy nie było,
•    Rozwój lub ustandaryzowanie współpracy z państwami trzecimi poprzez poprawę funkcjonowania służb migracyjnych państw trzecich w obszarze powrotów, w szczególności w zakresie wzmacniania zdolności tych państw do wywiązywania się z postanowień umów o readmisji,
•    Zakończenie trwających otwieranie nowych negocjacji z państwami trzecimi w sprawie umów o współpracy w zakresie powrotów.

3/9-2018/BK-FAMI Infrastruktura i procedury azylowe - część II
 Wnioskodawca: Komendant Główny Straży Granicznej
Czas trwania projektu: 01.01.2019 r. – 31.12.2021 r.
Budżet Projektu: 4 509 488,00 zł, (w tym z FAMI: 1 508 542,50  zł)
Projekt w sposób kompleksowy obejmuje działania wszystkich jednostek Straży Granicznej w obszarze azylu i migracji. W projekcie bierze udział KGSG oraz dziewięć Oddziałów Straży Granicznej.
Beneficjentami końcowymi projektu są:
•    osoby ubiegające się o jedną z form ochrony międzynarodowej, które jeszcze nie otrzymały ostatecznej decyzji,
•    osoby, które są przekazywane lub zostały przekazane z państwa członkowskiego.
Cele Projektu
•    Zapewnianie cudzoziemcom poszukującym ochrony międzynarodowej niezbędnej pomocy w zakresie umożliwiającym prowadzenie procedur administracyjnych (pomoc medyczna, psychologiczna, materialna, tłumaczeniowa),
•    Zapewnienie pomocy przyjmowanym/przekazywanym do innych państw cudzoziemców w ramach procedury dublińskiej (wyżywienie, noclegi, opieka medyczna, wsparcie materialne dla grupy docelowej, bilety lotnicze),
•    Stworzenie, ulepszanie i utrzymywanie nowej i istniejącej infrastruktury i usług pobytu i zakwaterowania cudzoziemców oraz doposażenie punktów obsługi administracyjnej.

4/9-2018/BK-FAMI Organizowanie powrotów przymusowych - część II
Wnioskodawca: Komendant Główny Straży Granicznej
Czas trwania projektu: 01.01.2019 r. – 31.12.2021 r.
Budżet Projektu: 18 150 437,00 zł (w tym z FAMI: 13 612 827,75 zł)
Projekt w sposób kompleksowy obejmuje działania wszystkich jednostek Straży Granicznej w obszarze przymusowych powrotów. W projekcie bierze udział KGSG oraz dziewięć Oddziałów Straży Granicznej.
Beneficjentami końcowymi projektu są:
•    obywatele państw trzecich znajdujący się w państwie członkowskim, którzy nie spełniają warunków lub przestali spełniać warunki wjazdu do państwa członkowskiego lub pobytu w tym państwie.
Cele Projektu
•    Zorganizowanie powrotu cudzoziemcom, którzy nie spełniają, bądź przestali spełniać warunki na wjazd i pobyt w Państwie Członkowskim,
•    Poprawa warunków pobytu cudzoziemców poprzez udoskonalanie istniejącej infrastruktury, usług i warunków zakwaterowania, przyjmowania lub detencji,
•    Skrócenie i usprawnienie prowadzonych postępowań administracyjnych skutkujących organizacją powrotu dla cudzoziemca.

1/10-2019/BK-FAMI Budowa obiektu szkoleniowego i rozbudowa bazy noclegowej na potrzeby prowadzenia szkoleń z zakresu powrotów przymusowych cudzoziemców
Wnioskodawca: Komendant Główny Straży Granicznej
Czas trwania projektu: 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r.
Budżet Projektu: 26 588 000,00 zł (w tym z FAMI: 19 941 000,00 zł)
Projekt przewiduję budowę zaplecza szkoleniowego w OSS SG w Lubaniu. Będzie to budowa hangaru z towarzyszącą infrastrukturą szkoleniową oraz przebudowa budynku pełniącego rolę internatu dla słuchaczy. Baza noclegowa przeznaczona dla szkolonych osób zostanie dostosowana do przyjętych standardów zakwaterowania, w tym zostanie zwiększona  ilości dostępnych miejsc. Inwestycja pozwoli zintensyfikować szkolenia o tematyce powrotowej oraz zdecydowanie poprawi jakość samych szkoleń - z uwagi na zaplanowany w ramach wyposażenia obiektu - symulator statku powietrznego  wraz z towarzyszącą infrastrukturą, w tym pomieszczenia ze specjalistycznym  sprzętem szkoleniowym:
Beneficjentami końcowymi projektu są:
•    funkcjonariusze Straży Granicznej,
•    personel służb migracyjnych Państw Członkowskich,
•    personel służb migracyjnych Państw Trzecich zaangażowanych w działania związane z problematyką powrotową,
•    cudzoziemcy, wobec  których zalegalizowanie pobytu nie jest możliwe, a nie istnieją przesłanki do udzielenia cudzoziemcowi ochrony z powodu grożących mu ewentualnych prześladowań w państwie pochodzenia,
•    instruktorzy Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu, którzy w oparciu o powstały obiekt będą mogli w profesjonalnych warunkach doskonalić swoje umiejętności, co bezpośrednio wpłynie na jakość realizowanych przez nich szkoleń,
•    członkowie załóg lotów rejsowych, którzy  zapoznani zostaną ze specyfiką operacji powrotowych.
•    Inny personel zaangażowany w operacje powrotowe (osoby realizujące monitoring, lekarze, tłumacze).
Cele Projektu
•    Celem projektu jest stworzenie bazy szkoleniowej (część dydaktyczna i część  noclegowa) przeznaczonej do  prowadzenia szkoleń rozwijających profesjonalne kompetencje oraz kwalifikacje funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz przedstawicieli innych służb z Państw Członkowskich i z Państw Trzecich, właściwych w zakresie przygotowania i realizacji operacji powrotowych, jak i zarządzania procedurami oraz ich wdrażania.

do góry