Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Projekty zrealizowane oraz realizowane w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji - Fundusz Azylu Migracji i Integracji -

Nawigacja

Fundusz Azylu Migracji i Integracji

Projekty zrealizowane oraz realizowane w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Andrzej Kucharski
09.03.2020

 

 

Projekty zrealizowane oraz realizowane w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

11/1-2015/BK-FAMI Organizacja powrotów przymusowych cudzoziemców

Wnioskodawca: Komendant Główny Straży Granicznej
Czas trwania projektu: 01.07.2016 r. – 31.12.2018 r.
Budżet Projektu: 28 303 964,00 zł, (w tym z FAMI: 21 385 805,00  zł)
Straż Graniczna wydatkowała: 26.824.713,22 zł  (95 % zaplanowanego budżetu)

Projekt w sposób kompleksowy obejmował działania wszystkich jednostek Straży Granicznej w obszarze przymusowych powrotów. W projekcie udział wzięli: KGSG oraz dziewięć Oddziałów Straży Granicznej.
Beneficjentami końcowymi projektu byli:

 • obywatele państw trzecich znajdujący się w państwie członkowskim, którzy nie spełniają warunków lub przestali spełniać warunki wjazdu do państwa członkowskiego lub pobytu w tym państwie.

Cele Projektu

 • Zorganizowanie powrotu cudzoziemcom, którzy nie spełniają, bądź przestali spełniać warunki na wjazd i pobyt w Państwie Członkowskim,
 • Poprawa warunków pobytu cudzoziemców poprzez udoskonalanie istniejącej infrastruktury, usług i warunków zakwaterowania, przyjmowania lub detencji,
 • Skrócenie i usprawnienie prowadzonych postępowań administracyjnych skutkujących organizacją powrotu dla cudzoziemca.

Efekty Projektu (wskaźniki)

 • Zorganizowano powrót 1 983 cudzoziemcom drogą lotniczą lub drogą lądową, którzy nie spełnili, bądź przestali spełniać warunki na wjazd i pobyt w Państwie Członkowskim,
 • Zmodernizowano 11 obiektów SG, w których prowadzone są postępowania administracyjne w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu, lub gdzie cudzoziemcy są osadzeni,
 • Zakupiono 5 pojazdów do transportu cudzoziemców,
 • Zakupiono 4 urządzenia do prześwietlania osób i bagażu dla potrzeb strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców.

 
12/1-2015/BK-FAMI Infrastruktura i procedury azylowe

Wnioskodawca: Komendant Główny Straży Granicznej
Czas trwania projektu: 01.07.2016 r. – 31.12.2018 r.
Budżet Projektu: 10 963 319,00 zł (w tym z FAMI: 9 403 916,30 zł)
Straż Graniczna wydatkowała: 9.396.578,32 zł (86 % zaplanowanego budżetu)

Projekt w sposób kompleksowy obejmował działania wszystkich jednostek Straży Granicznej w obszarze azylu i migracji. W projekcie udział wzięli: KGSG oraz dziewięć Oddziałów Straży Granicznej.
Beneficjentami końcowymi projektu byli:

 • osoby ubiegające się o jedną z form ochrony międzynarodowej, które jeszcze nie otrzymały ostatecznej decyzji,
 • osoby, które są przekazywane lub zostały przekazane z państwa członkowskiego.

Cele Projektu

 • Zapewnianie cudzoziemcom poszukującym ochrony międzynarodowej niezbędnej pomocy w zakresie umożliwiającym prowadzenie procedur administracyjnych (pomoc medyczna, psychologiczna, materialna, tłumaczeniowa),
 • Zapewnienie pomocy przyjmowanym/przekazywanym do innych państw cudzoziemców w ramach procedury dublińskiej (wyżywienie, noclegi, opieka medyczna, wsparcie materialne dla grupy docelowej, bilety lotnicze),
 • Stworzenie, ulepszanie i utrzymywanie nowej i istniejącej infrastruktury i usług pobytu i zakwaterowania cudzoziemców,
 • Ustanowienie i doposażenie punktów obsługi administracyjnej.

Efekty Projektu (wskaźniki)

 • Udzielono pomocy 9548 osobom, którzy złożyli wnioski o ochronę międzynarodową,
 • Przyjęto do RP w ramach Procedury Dublin III 2429 osób,
 • Przekazano z RP w ramach Procedury Dublin III 227 osób,
 • Przystosowano 5 obiektów z przeznaczeniem do przyjmowania, obsługi i pobytu rodzin pozostających w systemie ochrony międzynarodowej,
 • Dostosowano 3 obiekty z przeznaczeniem do celów rekreacyjno-sportowych,
 • Doposażono 30 punktów obsługi administracyjnej,
 • Zakupiono 5 samochodów do przewozu cudzoziemców,
 • Zakupiono 34 urządzenia Live Scanner,
 • Zrealizowano cykl działań i szkoleń p.n.  „Chronimy dzieci w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców”.

13/1-2015/BK-FAMI Wzmocnienie współpracy z Państwami Członkowskimi oraz Państwami Trzecimi w zakresie identyfikacji i powrotów

Wnioskodawca: Komendant Główny Straży Granicznej
Czas trwania projektu: 01.07.2016 r. – 31.12.2018 r.
Budżet Projektu: 2 242 960,00 zł, (w tym z FAMI: 1 682 220,00  zł)
Straż Graniczna wydatkowała: 2 211 216,43 zł (99 % zaplanowanego budżetu)
Beneficjentami końcowymi projektu były:

 • Służby migracyjne państw trzecich, w stosunku do których będą podejmowane działania mające na celu wzmocnienie zdolności tych służb do skutecznego i efektywnego prowadzenia działań powrotowych,
 • Straż Graniczna, gdyż działania objęte projektem mają na celu usprawnienie oraz wzrost efektywności działań powrotowych zarówno poprzez budowanie spójnej polityki powrotowej państw członkowskich, jak również rozwój bilateralnej współpracy pomiędzy RP a wybranymi państwami trzecimi.

Cele Projektu

 • Dążenie do osiągnięcia spójnej polityki migracyjnej Państw Członkowskich UE w szczególności poprzez rozwijanie współpracy operacyjnej, wymianie informacji i najlepszych praktyk pomiędzy służbami migracyjnymi oraz wypracowanie jednolitego podejścia do państw trzecich,
 • Poprawa zarządzania działań powrotowych poprzez wzrost efektywności i skuteczności powrotów nielegalnych migrantów, między innymi poprzez nawiązywanie współpracy z państwami trzecimi w zakresie identyfikacji i powrotów, z którymi do tej pory takiej współpracy nie było,
 • Rozwój lub ustandaryzowanie współpracy z państwami trzecimi poprzez poprawę funkcjonowania służb migracyjnych państw trzecich w obszarze powrotów, w szczególności w zakresie wzmacniania zdolności tych państw do wywiązywania się z postanowień umów o readmisji,
 • Zakończenie trwających otwieranie nowych negocjacji z państwami trzecimi w sprawie umów o współpracy w zakresie powrotów.

Efekty Projektu (wskaźniki)

 • Przeszkolono 333 osoby, szkolenia poświęcone były tematyce powrotowej,
 • Odbyły się 22 spotkań z przedstawicielami państw członkowskich w celu wzmocnienia współpracy, wypracowania jednolitego podejścia do PT i ustandaryzowania działań powrotowych,
 • Odbyło się 8 spotkań zmierzających do podpisania porozumień z PT w zakresie praktycznej realizacji umowy o readmisji lub porozumień o dwustronnej współpracy w obszarze powrotów,
 • Odbyło się 15 misji wyprzedzających/spotkań roboczych z przedstawicielami państw trzecich w celu nawiązania/wzmocnienia współpracy,
 • Odbyły się 2 wizyty mające na celu skuteczną identyfikacje cudzoziemców,
 • Zidentyfikowano 62 cudzoziemców w skutek wizyt ekspertów ds. identyfikacji cudzoziemców,
 • Wzmocniono zdolność i efektywność służby migracyjnej UA w zakresie działań powrotowych. 

14/1-2015/BK-FAMI Rozbudowa oraz wdrożenie SOC w ramach CBD SG - etap II

Wnioskodawca: Komendant Główny Straży Granicznej
Czas trwania projektu: 1.07.2016 r. – 31.12.2022 r.
Budżet Projektu: 2 531 010,00 zł (w tym z FAMI: 1 898 257,50 zł)
Wdrożono trzy rejestry (Rejestr postępowań uchodźczych, Rejestr przekazań/przyjęć cudzoziemca, Rejestr postępowań powrotowych ZOB) oraz zakupiono sprzęt IT, co przyczyni się do skrócenia czasu trwania czynności realizowanych wobec cudzoziemców w zakresie koniecznych sprawdzeń, ustaleń, wprowadzenia danych i dokumentów do systemu. Skróci się także czas niezbędny na podejmowanie decyzji w sprawach prowadzonych postępowań dzięki braku konieczności przesyłania dokumentacji dotyczącej cudzoziemców drogą korespondencyjną.
Rejestry związane są z postępowaniami prowadzonymi wobec cudzoziemców w obszarze azylu i powrotów.
Do wdrożenia pozostał Rejestr doprowadzeń (z terminem realizacji do dnia 31.12.2022 r.).

Beneficjentem końcowym projektu jest:

 • Straż Graniczna, która po jego zakończeniu będzie dysponowała nowymi rejestrami usprawniającymi prowadzenie postepowań administracyjnych w stosunku do cudzoziemców.

Cele Projektu

 • Zautomatyzowanie procesu obsługi postępowań administracyjnych związanych z cudzoziemcami poszukującymi ochrony międzynarodowej w celu ich usprawnienia i skrócenia,
 • Usprawnienie infrastruktury teleinformatycznej SG

Straż Graniczna wydatkowała: 1 983 510,00 zł (78 % zaplanowanego budżetu)


19/2-2017/BK-FAMI Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji Straży Granicznej w obszarze powrotów

Wnioskodawca: Komendant Główny Straży Granicznej
Czas trwania projektu: 01.09.2017 r. – 31.12.2018 r.
Budżet Projektu: 1 783 897,00 zł, (w tym z FAMI: 1 337 922,75  zł)
Straż Graniczna wydatkowała: 1 488 089,00 zł  (83 % zaplanowanego budżetu)
Beneficjentami końcowymi projektu byli:

 • Pracownicy i funkcjonariusze Straży Granicznej,
 • Pracownicy innych instytucji zaangażowanych w działania związane z problematyka powrotową.

Cel Projektu

 • rozwijanie profesjonalnych kompetencji oraz kwalifikacji funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Straży Granicznej w zakresie prowadzenia operacji powrotowych, zarządzania procedurami oraz ich wdrażania.

Efekty Projektu (wskaźniki)

 • Przeszkolono:

1238 osób, które wzięły udział w szkoleniach zorganizowanych z pomocą przedmiotowego funduszu, poświęconych tematyce powrotowej,

344 osób z jęz. angielskiego,

192 osób z jęz. rosyjskiego,

3 osoby z jęz. chińskiego,

39 osób ukończyło studia podyplomowe dla personelu SG oraz personelu innych podmiotów zaangażowanych w postepowania prowadzone w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu

 • Zorganizowano konferencję „ Identyfikacja cudzoziemców jako element skutecznego powrotu”
 • Napisano i wydano „Podręcznik dobrych praktyk w zakresie  doprowadzeń cudzoziemców drogą lotniczą i morska”

1/7-2018/BK-FAMI "Poprawa warunków pobytu cudzoziemców w strzeżonych ośrodkach  Straży Granicznej poprzez rozbudowę SOdC w Lesznowoli".

Wnioskodawca: Komendant Główny Straży Granicznej
Czas trwania projektu: 01.07.2018 r. – 31.12.2022 r.
Budżet Projektu: 92.211.492,00 zł, (w tym z FAMI: 69.158.619,00  zł)
Projekt przewiduje budowę nowego ośrodka dla cudzoziemców o profilu rodzinnym, wyposażonego w podstawowy sprzęt kwaterunkowy. Obiekt zagwarantuje odpowiednie warunki pobytu, przyjmowania lub detencji oraz bezpieczeństwo osób w nim umieszczonych oraz zapewni wysokie standardy prowadzonych postępowań o zobowiązanie cudzoziemca do powrotu.
Beneficjentami końcowymi projektu są:

 • Obywatele państw trzecich znajdujący się w państwie członkowskim, którzy nie spełniają warunków lub przestali spełniać warunki wjazdu do państwa członkowskiego lub pobytu w tym państwie.

Cele Projektu

 • Celem projektu jest poprawa warunków pobytu cudzoziemców poprzez utworzenie strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców o profilu rodzinnym w m. Lesznowola, w bezpośrednim sąsiedztwie obecnego ośrodka o profilu męskim.

1/9-2018/BK-FAMI Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji Straży Granicznej w obszarze powrotów-część II

Wnioskodawca: Komendant Główny Straży Granicznej
Czas trwania projektu: 01.01.2019 r. – 31.12.2022 r.
Budżet Projektu: 3 525 981,00 zł, (w tym z FAMI: 2 644 485,75  zł)
Beneficjentami końcowymi projektu są:

 • Pracownicy i funkcjonariusze Straży Granicznej,
 • Pracownicy innych instytucji zaangażowanych w działania związane z problematyką powrotową.

Cele Projektu

 • Rozwijanie profesjonalnych kompetencji oraz kwalifikacji funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Straży Granicznej w zakresie prowadzenia operacji powrotowych, zarządzania procedurami oraz ich wdrażania.”

2/9-2018/BK-FAMI Wzmocnienie współpracy z Państwami Członkowskimi oraz z Państwami Trzecimi w zakresie identyfikacji i powrotów – część II

Wnioskodawca: Komendant Główny Straży Granicznej
Czas trwania projektu: 01.01.2019 r. – 31.12.2021 r.
Budżet Projektu: 2 750 000,00 zł, (w tym z FAMI: 2 062 500,00  zł)
Beneficjentami końcowymi projektu są:

 • Służby migracyjne państw trzecich, w stosunku do których będą podejmowane działania mające na celu wzmocnienie zdolności tych służb do skutecznego i efektywnego prowadzenia działań powrotowych,
 • Straż Graniczna, gdyż działania objęte projektem mają na celu usprawnienie oraz wzrost efektywności działań powrotowych zarówno poprzez budowanie spójnej polityki powrotowej państw członkowskich, jak również rozwój bilateralnej współpracy pomiędzy RP a wybranymi państwami trzecimi.

Cele Projektu

 • Promowanie, rozwój i wzmocnienie współpracy oraz wymiana informacji operacyjnych pomiędzy służbami migracyjnymi Państw Członkowskich,
 • Promowanie, rozwój i wzmocnienie współpracy oraz wymiany informacji operacyjnych pomiędzy Strażą Graniczną a służbami migracyjnymi i placówkami dyplomatycznymi  Państw Trzecich,
 • Dążenie do osiągnięcia spójnej polityki migracyjnej Państw Członkowskich UE w szczególności poprzez rozwijanie współpracy operacyjnej, wymianie informacji i najlepszych praktyk pomiędzy służbami migracyjnymi oraz wypracowanie jednolitego podejścia do państw trzecich,
 • Poprawa zarządzania działań powrotowych poprzez wzrost efektywności i skuteczności powrotów nielegalnych migrantów, między innymi poprzez nawiązywanie współpracy z państwami trzecimi w zakresie identyfikacji i powrotów, z którymi do tej pory takiej współpracy nie było,
 • Rozwój lub ustandaryzowanie współpracy z państwami trzecimi poprzez poprawę funkcjonowania służb migracyjnych państw trzecich w obszarze powrotów, w szczególności w zakresie wzmacniania zdolności tych państw do wywiązywania się z postanowień umów o readmisji,
 • Zakończenie trwających otwieranie nowych negocjacji z państwami trzecimi w sprawie umów o współpracy w zakresie powrotów.

3/9-2018/BK-FAMI Infrastruktura i procedury azylowe - część II

Wnioskodawca: Komendant Główny Straży Granicznej
Czas trwania projektu: 01.01.2019 r. – 31.12.2022 r.
Budżet Projektu: 10 604 942,00 zł, (w tym z FAMI: 7 953 706,50  zł)
Projekt w sposób kompleksowy obejmuje działania wszystkich jednostek Straży Granicznej w obszarze azylu i migracji. W projekcie bierze udział KGSG oraz dziewięć Oddziałów Straży Granicznej.
Beneficjentami końcowymi projektu są:

 • osoby ubiegające się o jedną z form ochrony międzynarodowej, które jeszcze nie otrzymały ostatecznej decyzji,
 • osoby, które są przekazywane lub zostały przekazane z państwa członkowskiego.

Cele Projektu

 • Zapewnianie cudzoziemcom poszukującym ochrony międzynarodowej niezbędnej pomocy w zakresie umożliwiającym prowadzenie procedur administracyjnych (pomoc medyczna, psychologiczna, materialna, tłumaczeniowa),
 • Zapewnienie pomocy przyjmowanym/przekazywanym do innych państw cudzoziemców w ramach procedury dublińskiej (wyżywienie, noclegi, opieka medyczna, wsparcie materialne dla grupy docelowej, bilety lotnicze),
 • Stworzenie, ulepszanie i utrzymywanie nowej i istniejącej infrastruktury i usług pobytu i zakwaterowania cudzoziemców oraz doposażenie punktów obsługi administracyjnej.

4/9-2018/BK-FAMI Organizowanie powrotów przymusowych - część II

Wnioskodawca: Komendant Główny Straży Granicznej
Czas trwania projektu: 01.01.2019 r. – 31.12.2022 r.
Budżet Projektu: 36.062.649,00 zł (w tym z FAMI: 27.046.986,75 zł)
Projekt w sposób kompleksowy obejmuje działania wszystkich jednostek Straży Granicznej w obszarze przymusowych powrotów. W projekcie bierze udział KGSG oraz dziewięć Oddziałów Straży Granicznej.
Beneficjentami końcowymi projektu są:

 • obywatele państw trzecich znajdujący się w państwie członkowskim, którzy nie spełniają warunków lub przestali spełniać warunki wjazdu do państwa członkowskiego lub pobytu w tym państwie.

Cele Projektu

 • Zorganizowanie powrotu cudzoziemcom, którzy nie spełniają, bądź przestali spełniać warunki na wjazd i pobyt w Państwie Członkowskim,
 • Poprawa warunków pobytu cudzoziemców poprzez udoskonalanie istniejącej infrastruktury, usług i warunków zakwaterowania, przyjmowania lub detencji,
 • Skrócenie i usprawnienie prowadzonych postępowań administracyjnych skutkujących organizacją powrotu dla cudzoziemca.

1/10-2019/BK-FAMI Budowa obiektu szkoleniowego i rozbudowa bazy noclegowej na potrzeby prowadzenia szkoleń z zakresu powrotów przymusowych cudzoziemców

Wnioskodawca: Komendant Główny Straży Granicznej
Czas trwania projektu: 01.01.2020 r. – 31.12.2021 r.
Budżet Projektu: 26.600.000,00 zł (w tym z FAMI: 19.950.000,00 zł)
Projekt przewiduję budowę zaplecza szkoleniowego w OSS SG w Lubaniu. Będzie to budowa hangaru z towarzyszącą infrastrukturą szkoleniową oraz przebudowa budynku pełniącego rolę internatu dla słuchaczy. Baza noclegowa przeznaczona dla szkolonych osób zostanie dostosowana do przyjętych standardów zakwaterowania, w tym zostanie zwiększona  ilości dostępnych miejsc. Inwestycja pozwoli zintensyfikować szkolenia o tematyce powrotowej oraz zdecydowanie poprawi jakość samych szkoleń - z uwagi na zaplanowany w ramach wyposażenia obiektu - symulator statku powietrznego  wraz z towarzyszącą infrastrukturą, w tym pomieszczenia ze specjalistycznym  sprzętem szkoleniowym:
Beneficjentami końcowymi projektu są:

 • funkcjonariusze Straży Granicznej,
 • personel służb migracyjnych Państw Członkowskich,
 • personel służb migracyjnych Państw Trzecich zaangażowanych w działania związane z problematyką powrotową,
 • cudzoziemcy, wobec  których zalegalizowanie pobytu nie jest możliwe, a nie istnieją przesłanki do udzielenia cudzoziemcowi ochrony z powodu grożących mu ewentualnych prześladowań w państwie pochodzenia,
 • instruktorzy Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu, którzy w oparciu o powstały obiekt będą mogli w profesjonalnych warunkach doskonalić swoje umiejętności, co bezpośrednio wpłynie na jakość realizowanych przez nich szkoleń,
 • członkowie załóg lotów rejsowych, którzy  zapoznani zostaną ze specyfiką operacji powrotowych.
 • Inny personel zaangażowany w operacje powrotowe (osoby realizujące monitoring, lekarze, tłumacze).

Cele Projektu

 • Celem projektu jest stworzenie bazy szkoleniowej (część dydaktyczna i część  noclegowa) przeznaczonej do  prowadzenia szkoleń rozwijających profesjonalne kompetencje oraz kwalifikacje funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz przedstawicieli innych służb z Państw Członkowskich i z Państw Trzecich, właściwych w zakresie przygotowania i realizacji operacji powrotowych, jak i zarządzania procedurami oraz ich wdrażania.
do góry