Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej PNR -

Nawigacja

PNR

PNR

18.06.2018

Szanowni Państwo,

wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, w zakresie przetwarzania danych osobowych ze względu na przetwarzania danych dotyczących przelotu pasażera (danych PNR), informujemy, że:

 1. Administratorem  danych PNR przetwarzanych w KSI PNR* jest Komendant Główny Straży Granicznej:

Commander in Chief of the Polish Border Guard - PNR data administrator

 • adres: al. Niepodległości 100, 02-514 Warszawa,
 • telefon: +48 22 500 40 00 (centrala),
 • e-mail: gabinet.kg@strazgraniczna.pl.
 1. Za monitorowanie przetwarzania danych PNR przez JIP** odpowiada Inspektor do spraw ochrony danych o pasażerach:

Data protection officer

 • al. Niepodległości 100 02-514 Warszawa,
 • telefon: +48 22 513 54 87,
 • e-mail: inspektor-PNR@strazgraniczna.pl.
 1. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Celem przetwarzania danych PNR jest wykrywanie i zwalczanie przestępstw o charakterze terrorystycznym i innych przestępstw lub przestępstw skarbowych oraz zapobieganie im i ściganie ich sprawców na podstawie ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera (Dz.U. z 2019 r. poz.1783 z późn. zm.) zwana dalej: „ustawą PNR”.

Dane osobowe są przetwarzane, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz wykonania zadań realizowanych w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi. Przetwarzanie danych może być niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej  (art. 6 ust. 1 lit. c, d oraz e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Straż Graniczna w celu realizacji ustawowych zadań może przetwarzać dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125), bez wiedzy i zgody osoby, której dane dotyczą (art. 9 ust. 1 lit. a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej).

Dane PNR to dane dotyczące przelotu pasażera, w tym dane osobowe. Przewoźnik lotniczy gromadzi dane PNR w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej w celu dokonania rezerwacji lub realizacji lotu w ramach przewozu lotniczego.

Następnie przewoźnik lotniczy, który organizuje lot PNR, przekazuje do JIP dane PNR dotyczące pasażerów tego lotu, spośród kategorii danych PNR, które zgromadził.

JIP przetwarza dane PNR w celu wykrywania i zwalczania przestępstw o charakterze terrorystycznym i innych przestępstw lub przestępstw skarbowych oraz zapobiegania im i ścigania ich sprawców, a także podmioty właściwe w tych sprawach.

 1. Odbiorcy danych osobowych:

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane:

 • właściwym organom,
 • JIP państwa członkowskiego, 
 • Europolowi,
 • państwu trzeciemu.
 1. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych:

JIP może przekazać dane PNR lub wyniki ich przetwarzania państwu trzeciemu, na jego wniosek, pod warunkiem, że jest to konieczne dla realizacji celów określonych w ustawie PNR, organ państwa trzeciego  jest właściwy w sprawach wykrywania i zwalczania przestępstw oraz zapobiegania im i ścigania ich sprawców oraz zapewnia ono odpowiedni poziom ochrony przekazywanych danych osobowych.

 

Ponadto JIP zawiadamia Inspektora o przekazaniu danych PNR lub wyników ich przetwarzania państwu trzeciemu (art. 53-57 ustawy PNR).

 1. Czas, przez który dane osobowe będą przechowywane w Straży Granicznej:

Dane PNR są przechowywane przez JIP przez 5 lat od dnia ich zgromadzenia, a po upływie tego okresu podlegają niezwłocznie trwałemu usunięciu.

Po upływie 6 miesięcy od dnia ich zgromadzenia dane PNR są poddawane depersonalizacji przez uczynienie niewidocznymi te kategorie danych PNR, które mogą służyć do bezpośredniej identyfikacji pasażera (art. 32 ust. 1 i 33 ust. 1 ustawy PNR).

 1. Prawa osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane przez Straż Graniczną:

W związku z przetwarzaniem danych PNR przez Straż Graniczną, przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 • skierowanie do Inspektora wniosku o udzielenie informacji o ich przetwarzaniu,
 • skierowanie do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wniosku o udzielenie informacji o swoich prawach w zakresie przetwarzania swoich danych PNR na podstawie ustawy PNR,
 • uzyskania niezwłocznie zawiadomienia w przypadku gdy naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych może spowodować poważne zagrożenie dla ochrony tych danych lub naruszać prywatność osoby, której te dane dotyczą (art. 59, 60 i 61 ustawy PNR).
 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Straży Granicznej danych PNR, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 1. Profilowanie:

JIP, przetwarzając dane PNR, dokonuje w sposób zautomatyzowany sprawdzeń pasażerów lotów PNR w celu identyfikacji osób, które wymagają podjęcia dalszych działań przez właściwe organy określone w art. 36 ustawy PNR.

W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku sprawdzenia podlega on indywidualnej ocenie, w sposób niezautomatyzowany, w celu ustalenia, czy dane PNR lub wyniki ich przetwarzania podlegają niezwłocznemu przekazaniu przez JIP właściwemu organowi (art. 19 i 20 ustawy PNR).

 1. Pozyskiwanie danych osobowych od innych podmiotów:

JIP przetwarza dane PNR i wyniki ich przetwarzania przekazane przez JIP państw członkowskich na wniosek właściwego organu krajowego.

do góry