Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Dane osobowe przetwarzane w zw. obsługą korespondencji kierowanej do Komendanta Głównego SG oraz rozmów prowadzonych na infolinii SG -

Nawigacja

Dane osobowe przetwarzane w zw. obsługą korespondencji kierowanej do Komendanta Głównego SG oraz rozmów prowadzonych na infolinii SG

05.08.2022

 

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” informujemy, że w zakresie przetwarzania danych osobowych w ramach korespondencji kierowanej do Komendanta Głównego Straży Granicznej oraz rozmów prowadzonych na infolinii Straży Granicznej:

1. Administratorem jest Komendant Główny Straży Granicznej:

2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowy w Straży Granicznej sprawuje Inspektor ochrony danych

 • Dyrektor Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej,
 • adres: Al. Niepodległości 100, 02-514 Warszawa,
 • e-mail: boi.kg@ strazgraniczna.pl,
 • tel. 22 500 40 35.

3. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe przetwarza się w celu:

1) prowadzenia i obsługi korespondencji (papierowej oraz elektronicznej),

2) obsługi i nagrywania rozmów telefonicznych w przypadku kontaktu z infolinią,

3) realizacją obowiązku archiwizacyjnego ciążącego na administratorze.

Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest:

 • w odniesieniu do celu wskazanych pkt 1) - obowiązek prawny ciążących na administratorze danych osobowych, który wynika z ustaw nakładających obowiązek realizacji konkretnego zadania, a także wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej czyli art. 6 ust. 1 lit. c lub art. 6 ust. 1 lit. e RODO w zw. z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnych i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164);
 • w odniesieniu do celu wskazanego w pkt 2) – zgoda osoby, której dotyczy przetwarzanie, czyli art. 6 ust. 1 lit a RODO;
 • w odniesieniu do celu wskazanego w pkt 3) – realizacja obowiązku archiwizacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz w zw. z  art. 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

4. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom danych, z wyjątkiem organów uprawnionych do ich otrzymania na mocy przepisów prawa1.

Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń2.

5. Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych

Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

6. Czas, przez który dane osobowe są przetwarzane przez Straż Graniczną

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa.

Dane osobowe przetwarzane w ramach obsługi i prowadzenia korespondencji przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.).

7. Prawa osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane przez Straż Graniczną

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Straż Graniczną, przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo do sprostowania swoich danych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • usunięcia w przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO,
 • wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych we wskazanym celu, wówczas Straż Graniczna zaprzestanie przetwarzania danych pozyskanych na podstawie zgody. Odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.

Nie przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych w zw. z art. 20 ust. 3 RODO.

8. Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku nie podania danych osobowych, cele przetwarzania mogą nie zostać zrealizowane.

9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Straży Granicznej danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10. Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku nie podania danych osobowych, cele przetwarzania mogą nie zostać zrealizowane.

11. Profilowanie

Podane dane osobowe nie są one profilowane, a decyzje nie są podejmowane automatycznie.

12. Kategorie danych osobowych

 • imię i nazwisko,
 • adres korespondencyjny /adres e-mail/ adres skrzynki ePUAP,
 • Nr telefonu,
 • oraz inne wynikające z przesłanej korespondencji lub rozmowy telefonicznej w ramach infolinii SG. 

13. Źródło pochodzenia danych osobowych:

Straż Graniczna może pozyskać państwa dane od osób fizycznych lub innych podmiotów w związku z obsługą korespondencji wpływającej do Komendanta Głównego Straży Granicznej lub obsługą infolinii.


1 W rozumieniu RODO odbiorcami danych osobowych nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.

2 Sytuacja dotyczy głównie podmiotów świadczących usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w tym m.in. ePUAP w związku z § 8 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (t.j Dz.U. z 2018 r. poz. 180).
 
 

do góry