Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Dane osobowe przetwarzane podczas Wstępnych Konsultacji Rynkowych -

Nawigacja

Dane osobowe przetwarzane podczas Wstępnych Konsultacji Rynkowych

12.04.2022

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”, Straż Graniczna informuje, że w zakresie przeprowadzenia Wstępnych Konsultacji Rynkowych:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Komendant Główny Straży Granicznej:
 2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Straży Granicznej sprawuje inspektor ochrony danych:
  • Dyrektor Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej
  • adres: Al. Niepodległości 100, 02-514 Warszawa,
  • e-mail: boi.kg@ strazgraniczna.pl,
  • tel. 22 500 40 35.
 3. Cel przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z przeprowadzeniem Wstępnych Konsultacji Rynkowych.

 1. Kategorie danych:
  • Imię i nazwisko,
  • funkcja,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu.
 2. Odbiorcy danych osobowych.

Dane osobowe mogą być udostępnione osobom lub podmiotom zewnętrznym, uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa.

 1. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji Porozumienia nie będą przekazywane do państw trzecich.

 1. Czas, przez który dane osobowe będą przechowywane w Straży Granicznej.

Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia Wstępnych Konsultacji Rynkowych.

 1. Prawa osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane przez Straż Graniczną.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Straż Graniczną, przysługują  następujące uprawnienia:

a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

c. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

- kwestionowana jest prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a wnoszony jest sprzeciw usunięcia danych, z alternatywnym żądaniem  ich ograniczenia,

- administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, lecz wykazywana jest potrzeba ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

- wnoszony jest sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.

Osobie, której dane osobowe są przetwarzane nie przysługuje:

a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Straży Granicznej danych osobowych, przysługuje  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1. Pozyskiwanie danych osobowych od innych podmiotów.

Straż Graniczna może pozyskiwać od podmiotów zewnętrznych, biorących udział we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych, dane osobowe pracowników, pełnomocników, członków zarządu, wspólników, współpracowników, kontrahentów, dostawców beneficjentów rzeczywistych podmiotów biorących we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych oraz innych osób związanych z ww. podmiotami.

 1. Obowiązek podania danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału we Wstępnych Konsultacjach Rynkowych prowadzonych na podstawie art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).

 1. Profilowanie.

Dane osobowe nie są one profilowane, a decyzje nie są podejmowane automatycznie.

 

do góry