Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Dane osobowe przetwarzane w związku z przeniesieniem do służby w SG -

Nawigacja

Dane osobowe przetwarzane w związku z przeniesieniem do służby w SG

04.01.2021

Dane osobowe przetwarzane w związku z przeniesieniem do służby w SG

 1. Do przeprowadzenia postępowania w sprawie przenoszenia do służby w Straży Granicznej niezbędne jest przetwarzanie Pana(-ni) danych osobowych, w tym danych osobowych, o których mowa w art. 9 i 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, z wyłączeniem danych dotyczących kodu genetycznego oraz danych daktyloskopijnych.
 2. Administratorem Pana(-ni) danych osobowych w zakresie przetwarzania do celów postępowania w sprawie przenoszenia do służby w Straży Granicznej jest Komendant Główny Straży Granicznej z siedzibą w Al. Niepodległości 100, 02-514 Warszawa.
 3. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych sprawuje inspektor ochrony danych - Dyrektor Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej z siedzibą w Al. Niepodległości 100, 02-514 Warszawa.
 4. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
  Pana(-ni) dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania w sprawie przenoszenia do służby w Straży Granicznej na podstawie art. 31a i 50b ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 305), w związku z art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g rozporządzenia 2016/679.
 5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych:
  Pana(-ni) dane osobowe przetwarzane w celu realizacji postępowania w sprawie przenoszenia do służby w Straży Granicznej nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 6. Czas, przez który dane osobowe będą przechowywane w Straży Granicznej:
  Pana(-ni) dane osobowe są przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia postępowania w sprawie przenoszenia  do służby w Straży Granicznej.
 7. Prawa osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane przez Straż Graniczną:
  W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Straż Graniczną przysługują Panu(-ni) następujące uprawnienia:
  a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, z zastrzeżeniem ograniczeń dostępu wynikających z art. 4 ust. 1, art. 5 ust. 1 i art. 5a ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781),
  b) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
  - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  - wniesiony zostanie skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
  - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
  c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:
  - przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwia się Pan(i) usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
  - Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale są Panu(-ni) potrzebne do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  - wniesiony zostanie skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
  d) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy zaistnieją przyczyny związane z Pana(-ni) szczególną sytuacją,
  e) w każdej chwili może Pan(i) wycofać zgodę na przetwarzanie danych we wskazanym celu, wówczas Straż Graniczna odstąpi od dalszego prowadzenia postępowania w sprawie przenoszenia do służby w Straży Granicznej.
 8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
  W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Straży Granicznej danych osobowych przysługuje Panu(-ni) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Profilowanie:
  Pana(-ni) dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są one profilowane, a decyzje nie są podejmowane automatycznie.
 10. Pozyskiwanie danych osobowych od innych podmiotów: Straż Graniczna pozyskuje dane osobowe od innych organów państwowych oraz instytucji publicznych i niepublicznych oraz ze źródeł publicznie dostępnych. Pozyskiwanie oraz dalsze przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie i w granicach prawa.
do góry