Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Dane osobowe przetwarzane podczas naboru na stanowisko pracy nienależące do korpusu służby cywilnej -

Nawigacja

Dane osobowe przetwarzane podczas naboru na stanowisko pracy nienależące do korpusu służby cywilnej

Dane osobowe przetwarzane podczas naboru na stanowisko pracy nienależące do korpusu służby cywilnej

10.12.2020

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie mozliwy udział w naborze.
 • Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Główny Straży Granicznej, Al. Niepodległości 100, 02-514 Warszawa.
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Dyrektor Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej,
  Al. Niepodległości 100, 02-514 Warszawa.
 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy nienależące do korpusu służby cywilnej
  w Komendzie Głównej Straży Granicznej.
 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy nienależące do korpusu służby cywilnej w KGSG  (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).
 • Uprawnienia:
 1. prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych a także prawo przeniesienia danych;
  żądanie w tej sprawie można przesłać na adres  kontaktowy administratora danych, podany powyżej.
 2. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.
do góry