Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji wniosku o udostępnienie informacji publicznej -

Nawigacja

Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Grzegorz Rawski
04.01.2019

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” informujemy, że w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją wniosku o udostępnienie informacji publicznej:

 1. Administratorem jest Komendant Główny Straży Granicznej:
 2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Straży Granicznej sprawuje inspektor ochrony danych:
  • Dyrektor Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej
  • adres: Al. Niepodległości 100, 02-514 Warszawa,
  • e-mail: boi.kg@strazgraniczna.pl,
  • tel. 22 500 40 35.
 3. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe przetwarza się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, tj. na podstawie udzielonej zgody. Straż Graniczna uznaje, że wysyłając wniosek o udostępnienie informacji publicznej wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Dane te są przetwarzane w celu realizacji wniosku.

 1. Odbiorcy danych osobowych.

Dane osobowe, przetwarzane w celu realizacji wniosku o udostępnienie informacji publicznej, nie są przekazywane poza Komendę Główną Straży Granicznej.

 1. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 1. Czas, przez który dane osobowe będą przechowywane w Straży Granicznej.

Dane osobowe są przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji wniosku, a następnie podlegają archiwizacji i są przechowywane przez 2 lata.

 1. Wymóg podania danych osobowych.

Podanie danych osobowych nie jest wymagane.

 1. Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Straż Graniczną.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Straż Graniczną, przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do danych osobowych,
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. w każdej chwili możecie Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Straży Granicznej danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 1. Profilowanie

Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są one profilowane, a decyzje nie są podejmowane automatycznie.

 1. Pozyskiwanie danych osobowych od innych podmiotów.

Straż Graniczna, w ramach realizacji dostępu do informacji publicznych,  nie pozyskuje danych osobowych od innych podmiotów.

do góry