Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Dane osobowe podczas odbywania praktyk studenckich - Dane osobowe przetwarzane podczas odbywania praktyk studenckich -

Nawigacja

Dane osobowe przetwarzane podczas odbywania praktyk studenckich

Dane osobowe podczas odbywania praktyk studenckich

18.06.2018

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” informujemy że w zakresie praktyk studenckich w Komendzie Głównej Straży Granicznej:

1. Administratorem jest Komendant Główny Straży Granicznej:

 • adres: Al. Niepodległości 100, 02-514 Warszawa,
 • telefon: +48 22 500 40 00 (centrala),
 • e-mail: gabinet.kg@strazgraniczna.pl.

2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Straży Granicznej sprawuje inspektor ochrony danych:

 • Dyrektor Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej
 • adres: Al. Niepodległości 100, 02-514 Warszawa,
 • e-mail: boi.kg@ strazgraniczna.pl,
 • tel. 22 500 40 35.

3. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe przetwarza się w celu zrealizowania praktyk studenckich. Dane osób, które nie podjęły praktyk studenckich nie są przetwarzane przez Straż Graniczną (dokumenty są zwracane).

4. Odbiorcy danych osobowych.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji praktyk studenckich nie są przekazywane do państw trzecich.

6. Czas, przez który dane osobowe będą przechowywane w Straży Granicznej.

Państwa dane osobowe są przechowywane przez czas niezbędny do realizacji praktyk studenckich, a następnie podlegają archiwizacji i są przechowywane przez 5 lat. 

7. Prawa osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane przez Straż Graniczną.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Straż Graniczną, przysługują Państwu następujące uprawnienia:

a. prawo dostępu do danych osobowych;

b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

 • kwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiacie się Państwo usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale są Państwu potrzebne do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 • zaistnieją przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Państwa interesy lub podstawowe prawa i wolności wymagające ochrony danych osobowych.

f. w każdej chwili możecie Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych we wskazanym celu, wówczas Straż Graniczna zaprzestanie przetwarzania danych pozyskanych na podstawie zgody.

8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Straży Granicznej danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Profilowanie

Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są one profilowane a decyzje nie są podejmowane automatycznie.

10. Pozyskiwanie danych osobowych od innych podmiotów.

Straż Graniczna może pozyskiwać dane osobowe od uczelni, w której studiuje osoba mająca odbyć praktykę. Odbywa się to wówczas, gdy uczelnia zwraca się z prośbą o zrealizowanie praktyk, Straż Graniczna nie występuje z własnej inicjatywy o takie dane.

do góry