Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Przetwarzanie danych osobowych funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej - Dane osobowe funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej -

Nawigacja

Dane osobowe funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej

Przetwarzanie danych osobowych funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej

21.05.2019

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” informujemy, że w zakresie przetwarzania danych osobowych funkcjonariuszy, w stosunku do których Komendant Główny Straży Granicznej jest przełożonym właściwym w sprawach osobowych oraz pracowników Komendy Głównej Straży Granicznej:

1. Administratorem danych osobowych jest Komendant Główny Straży Granicznej:

2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Głównej Straży Granicznej sprawuje inspektor ochrony danych:

 • Dyrektor Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej,
 • adres: Al. Niepodległości 100, 02-514 Warszawa,
 • e-mail: boi.kg@ strazgraniczna.pl,
 • tel. 22 500 40 35.

3. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe przetwarza się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b), c) i e) RODO w zw. z art. 50b ustawy o Straży Granicznej oraz na podstawie przepisów w zakresie prawa pracy, w celu zrealizowania obowiązków ciążących na pracodawcy oraz na przełożonym funkcjonariuszy Straży Granicznej.

4. Odbiorcy danych osobowych.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane organom władzy publicznej1 oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych jedynie na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub za Państwa zgodą.

6. Czas, przez który dane osobowe będą przechowywane w Straży Granicznej.

Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres zatrudnienia lub pełnienia służby a po zwolnieniu ze służby lub zakończeniu umowy o pracę zostaną zarchiwizowane i będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie archiwizacji dokumentów.

7. Wymóg podania danych osobowych.

Podanie danych przez osoby pełniące służbę lub zatrudnione w Straży Granicznej jest wymogiem prawnym wynikającym z ustawy o Straży Granicznej oraz z przepisów w zakresie prawa pracy. Niektóre dane zbierane przez Straż Graniczną nie są wymagane, podawane są przez Państwa dobrowolnie (np.: dane dotyczące trwającej edukacji dorosłych dzieci), a ich niepodanie może skutkować odmową wykonania uprawnienia funkcjonariusza lub pracownika (np.: dopłata do wypoczynku lub świadczenie socjalne).

8. Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Straż Graniczną.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Straż Graniczną, przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, z zastrzeżeniem okreslonym w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781);
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
 3. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Straży Granicznej danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

10. Profilowanie

Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są one profilowane, a decyzje nie są podejmowane automatycznie.

 

1 W rozumieniu RODO odbiorcami danych osobowych nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.

do góry