Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Zmiany przepisów celnych w zakresie wwozu towarów na terytorium Ukrainy - Warunki przewozu towarów i usług -

Nawigacja

Warunki przewozu towarów i usług

Zmiany przepisów celnych w zakresie wwozu towarów na terytorium Ukrainy

06.06.2008

 

Z dniem 9 maja 2008 r. strona ukraińska wprowadziła zmiany przepisów celnych w zakresie wwozu wybranych towarów na swoje terytorium. Zmiany te dotyczą wwozu towarów, których wartość celna przekracza 1000 euro i (lub) ich waga jest większa niż 100 kg.

Powyższe skutkuje wprowadzeniem wymogu posiadania przez osoby fizyczne i podmioty prowadzące działalność gospodarczą z zagranicą zezwolenia (certyfikatu) lub poświadczenia o uznaniu certyfikatu innego kraju dla wprowadzanych na ukraiński obszar celny towarów. Nieprzedstawienie do ukraińskiej wjazdowej kontroli celnej ww. zezwolenia lub poświadczenia powoduje zabezpieczenie towaru przez Państwową Służbę Celną Ukrainy, do czasu uzupełnienia dokumentacji.

 

do góry