Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Główne obszary współpracy międzynarodowej Straży Granicznej - Współpraca -

Nawigacja

Współpraca

Główne obszary współpracy międzynarodowej Straży Granicznej

J.B.
23.03.2023

Rozwinięta współpraca międzynarodowa jest jednym z podstawowych elementów przesądzających o skuteczności działania służb granicznych, stąd też Straż Graniczna przywiązuje dużą wagę do jej doskonalenia.

 
 

Współpraca międzynarodowa zajmuje także istotne miejsce w europejskiej koncepcji zintegrowanego zarządzania granicami określonej w art. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1624 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej (…) i sprecyzowanej  w Technicznej i Operacyjnej Europejskiej Strategii Zintegrowanego Zarządzania Granicami przyjętej przez Radę Zarządzającą Agencji Frontex 27 marca 2019 r., której założenia stosowane są w praktyce przez Straż Graniczną.


1. Współpraca z państwami sąsiednimi

Bieżąca współpraca Straży Granicznej ze służbami granicznymi państw sąsiednich jest nieodzownym wymogiem ochrony granicy i ma trudne do przecenienia znaczenie dla przeciwdziałania i zwalczania przestępczości. Współdziałanie to realizowane jest na wszystkich szczeblach dowodzenia i przybiera także formy zinstytucjonalizowane.


1.1 Straż Graniczna prowadzi intensywną dwustronną współpracę z krajami sąsiednimi Unii Europejskiej (na granicy wewnętrznej) w formie:

  • wspólnych centrów współpracy służb policyjnych, granicznych i celnych na granicach, działających w systemie całodobowym, których głównym zadaniem jest: gromadzenie i wymiana informacji istotnych do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz wykrywanie przestępczości na terenach przygranicznych, w tym korzystanie z dostępnych baz danych; udzielanie pomocy w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy właściwymi organami Stron; pośredniczenie w przekazywaniu informacji o prowadzonych  pościgach transgranicznych,
  • Wspólnych Polsko – Niemieckich Placówek z siedzibą w Ludwigsdorf, Świecku i Pomellen,  
  • wspólnych patroli na terenach przygranicznych,
  • wspólnych działań operacyjno-śledczych, m.in. poprzez tworzenie wspólnych grup operacyjno-śledczych,
  • pościgu transgranicznego i obserwacji transgranicznej,
  • regularnej wymiany informacji i spotkań na poszczególnych szczeblach dowodzenia, w tym tworzenia wspólnych raportów dotyczących przestępczości i bezpieczeństwa obszarów przygranicznych,
  • wspólnych szkoleń, ćwiczeń oraz wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk, planowania współpracy i zawierania szczegółowych porozumień w tym zakresie, w tym realizacji wspólnych projektów i programów. 

Funkcjonariusze Straży Granicznej mogą zostać delegowani do wykonywania obowiązków służbowych na terytorium innego państwa członkowskiego UE w formie wspólnych patroli i innego rodzaju wspólnych operacji służących bezpieczeństwu publicznemu oraz zapobieganiu przestępczości i wsparciu w związku z imprezami masowymi lub klęskami żywiołowymi. Straż Graniczna współpracuje także ze służbami państw sąsiednich w trakcie organizacji i przebiegu masowych imprez międzynarodowych.

 1.2 W relacjach z sąsiednimi państwami granicznymi na granicy zewnętrznej UE (Ukraina, Białoruś i Rosja)

/aktualizacja informacji w toku/

1.3 Współdziałanie za pośrednictwem oficerów łącznikowych.

Ważnym elementem współpracy zarówno z państwami sąsiednimi, jak również innymi państwami UE i państwami trzecimi jest wykorzystanie pośrednictwa oficerów łącznikowych. Współpraca ta realizowana jest poprzez sieć oficerów łącznikowych Straży Granicznej i Policji działających przy polskich placówkach dyplomatycznych za granicą oraz sieć oficerów łącznikowych organów ścigania innych państw akredytowanych przy placówkach dyplomatycznych w Polsce. Współpraca prowadzona jest m in. w zakresie zwalczania procederu nielegalnej migracji, handlu ludźmi, fałszerstw dokumentów, przemytu środków odurzających i substancji psychotropowych oraz towarów akcyzowych. Straż Graniczna posiada swoich oficerów łącznikowych w Kijowie, Berlinie, Hanoi (Europejski Oficer Łącznikowy do Spraw Powrotów w ramach projektu EURLO) oraz w Hadze przy Europolu i reprezentanta przy Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE w Brukseli. W kraju Straż Graniczna blisko współpracuje z oficerami łącznikowymi państw sąsiednich, a ponadto z wieloma oficerami z innych krajów m.in.: USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Rumunii, Austrii oraz innych państw UE i państw trzecich.


2. Współdziałanie na forum UE – współpraca w ramach Europejskiej Służby Granicznej i Przybrzeżnej  oraz innych gremiów UE

Bardzo istotnym obszarem współdziałania Straży Granicznej na forum międzynarodowym jest współpraca w ramach instytucji i gremiów UE. Tutaj wypracowywane są projekty regulacji dotyczących rozwiązań prawno-organizacyjnych w zakresie kontroli granic w UE. To także tutaj państwa członkowskie uzyskują istotne praktyczne wsparcie w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości granicznej. Jest to również miejsce intensywnej wymiany informacji, doświadczeń i najlepszych praktyk. Stale też rozszerza się zakres współdziałania. Wszystko to stanowi wartość dodaną do wysiłków poszczególnych służb granicznych i policyjnych w sytuacji swobodnego przepływu osób i towarów przez granice wewnętrzne. Polska Straż Graniczna, współtworząc, wraz z innym służbami granicznymi Państw Członkowskich UE i Agencją Frontex, Europejską Służbę Graniczną i Przybrzeżną i ochraniając jedną z najdłuższych zewnętrznych granic zewnętrznych UE, w szczególny sposób docenia znaczenie tej współpracy i wnosi do niej swój wkład na różnych polach.


2.1 Straż Graniczna bierze aktywny udział w działaniach podejmowanych przez Europejską Agencję Służby Granicznej i Przybrzeżnej – Frontex – włączając w to: uczestnictwo we wspólnych operacjach na granicach, szczególnie w rejonach Europy narażonych na wzmożoną nielegalną migrację, w tym w działaniach Europejskich Zespołów Straży Granicznej (EBGT), dostarczanie sprzętu w ramach Puli Wyposażenia Technicznego (TEP), wymianę informacji i analiz ryzyka, udział w warsztatach i różnego rodzaju szkoleniach, a także uczestnictwo we wspólnych operacjach służących readmisji cudzoziemców i związanych z nimi działaniach.

W ramach działań Frontexu utworzono platformę skupiającą analityków ze służb granicznych/policyjnych Państw Członkowskich UE (FRAN). Ich współpraca obejmuje przede wszystkim bieżącą wymianę informacji i analiz nt. zdarzeń oraz zagrożeń dotyczących zjawiska nielegalnej migracji.

Corocznie Straż Graniczna bierze udział we wzrastającej liczbie wspólnych operacji Agencji Frontex na granicach lądowych, morskich i powietrznych państw członkowskich UE wysyłając swoich funkcjonariuszy, jak również sprzęt (głównie obserwacyjny i lotniczy). Operacje służą zarówno bieżącemu wsparciu w kontroli granic na odcinkach szczególnie zagrożonych (zwłaszcza w obszarze Morza Śródziemnego), zwalczaniu przestępczości granicznej, jak również prewencji, doskonaleniu współdziałania i wymianie najlepszych praktyk. Straż Graniczna przyjmuje także funkcjonariuszy-ekspertów innych państw UE i państw trzecich w Polsce. Na polskim odcinku zewnętrznej granicy UE  9 przejść granicznych ma status tzw. Focal Points ze względu na szczególny charakter i natężenie ruchu granicznego. Przejścia te wspierane są okresowo przez funkcjonariuszy    służb granicznych innych państw UE - specjalistów w dziedzinie kontroli autentyczności dokumentów, a także wykrywania przemytu skradzionych pojazdów.

Współpraca z Agencją Frontex, a także współkształtowanie rozwoju Agencji ma bardzo istotne znaczenie dla polskiej Straży Granicznej z uwagi na ochronę szczególnie długiego odcinka  zewnętrznej granicy UE. 

2.2 Współpraca z Europolem i Eurojust

Współpraca Straży Granicznej z Europolem (Europejską Agencją ds. Współpracy Organów Ścigania) od 2017 r. prowadzona jest bezpośrednio  z wykorzystaniem systemu informatycznego Europolu – SIENA i dotyczy wymiany informacji nt. zorganizowanych grup przestępczych zaangażowanych w proceder organizacji nielegalnej migracji i innych przestępstw pozostających we właściwości SG. Z uwagi na uczestnictwo SG w projektach analitycznych Europolu (AP-Analytical Point) dot. m.in. nielegalnej migracji, handlu ludźmi, narkotyków, produkcji i dystrybucji wyrobów tytoniowych czy terroryzmu SG na bieżąco wymienia informacje nt. grup przestępczych zajmujących się organizacja w/w przestępstw.  SG przygotowuje również wkłady do raportu SOCTA (Serious Organized Crime Threat Assessment - Ocena Zagrożeń Poważną Przestępczością Zorganizowaną) przygotowywanego przez Europol  na podstawie informacji przekazywanych przez państwa członkowskie. SOCTA stanowi z kolei podstawę dla ustanawiania priorytetów w ramach EMPACT - mulit-dyscyplinarnej platformy współpracy państw członkowskich UE i jej agencji oraz państw trzecich i organizacji międzynarodowych ukierunkowanych na priorytetowe obszary zagrożeń zorganizowaną przestępczością. SG pełni rolę koordynatora krajowego w priorytecie EMPACT „nielegalna migracja”, a także wspiera Policję w innych priorytetowych działaniach (handel ludźmi, oszustwa akcyzowe, narkotyki oraz priorytety przekrojowe: przestępstwa finansowe i pranie pieniędzy oraz fałszerstwa dokumentów). SG uczestniczy również w spotkaniach, działaniach i operacjach odbywających się pod auspicjami Europolu, w tym w ramach platformy EMPACT, we współpracy z innymi państwami i agencjami, podczas tzw. JAD – Joint Action Day (skoordynowanych w czasie realizacji działań w zakresie rozpoznanie i zwalczanie określonego rodzaju przestępczości).

Od 2012 r. funkcjonariusze SG delegowani są okresowo do pełnienia funkcji Oficera Łącznikowego w EUROPOLU. Ich zadaniem jest koordynacja wymiany informacji przekazywanych przez Straż Graniczną, wsparcie jednostek terenowych SG i ułatwianie kontaktów służbowych z właściwymi jednostkami innych państw członkowskich. Funkcjonariusze SG uczestniczą również w działaniach/misjach Europolu polegających na delegowaniu przedstawicieli organów ścigania do tzw. hot spotów do Grecji i Włoch, jako wsparcie operacyjne i analityczne dla tamtejszych służb w związku z dużą presją migracyjną. Przedsięwzięcie jest realizowane przez EMSC – Europejskie Centrum ds. Zwalczania Nielegalnej Migracji usytuowane w Europolu.

W ramach dochodzeń transgranicznych SG uczestniczy we wspólnych zespołach dochodzeniowo-śledczych (JIT - Joint Investigation Teams) koordynowanych przez Eurojust (np. z Wielką Brytanią – w sprawach dot. handlu narkotykami, substancjami psychotropowymi, nielegalnej migracji przy wykorzystaniu metody fikcyjnych małżeństw, handlu ludźmi oraz nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi).

2.3 Straż Graniczna uczestniczy w pracach grup roboczych i komitetów Rady Unii Europejskiej/Komisji Europejskiej pełniąc rolę wiodącą wśród polskich instytucji w grupach: ds. Granic (wspólnie z MSWiA),  ds. Granic/ Fałszywe Dokumenty oraz ds. Integracji, Migracji i Wydaleń ( komponent Wydalenia). Ponadto SG współpracuje w ramach innych grup roboczych/ gremiów tj m.in.: ds. Wiz, ds. Egzekwowania Prawa (LEWP), ds Schengen (w tym podgrupy ds. ewaluacji Schengen, ds. Dorobku prawnego Schengen, SIS-SIRENE), Grupy Roboczej Wysokiego Szczebla ds. Azylu i Migracji (HLWG), Grupy Roboczej ds. Azylu (AWP), Grupy Roboczej ds. wymiany informacji i ochrony danych (DAPIX), Strategicznego Komitetu ds. Migracji, Granic i Azylu (SCIFA), Stałego Komitetu Współpracy Operacyjnej w zakresie Bezpieczeństwa Wewnętrznego (COSI) oraz Rady ds. Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (JHA). Straż Graniczna jest także konsultowana w związku z opracowywaniem stanowisk w sprawie projektów aktów prawa UE pozostających w zakresie właściwości formacji. Powyższa współpraca pozwala artykułować i uwzględniać polskie stanowisko w unijnych regulacjach dotyczących szeroko rozumianej kontroli i bezpieczeństwa granic.

2.4. Misje ewaluacyjne Schengen.

Zgodnie z przepisami UE dotyczącymi przeprowadzania ewaluacji Schengen, każde państwo członkowskie jest ewaluowane co 5 lat. Celem przeprowadzania misji jest sprawdzenie, czy dane państwo, będące sygnatariuszem Układu z Schengen utrzymuje wysoki poziom bezpieczeństwa granic zewnętrznych oraz czy odpowiednio przestrzega dorobku prawnego Schengen we wszystkich pozostałych obszarach. Misje ewaluacyjne Schengen dotyczą następujących (6) obszarów: „Granice” (lądowe i IBM – Zintegrowane Zarządzanie Granicami; morskie, lotnicze), „Returns” (Powroty), „Współpraca Policyjna”, „SIS/SIRENE”, „Wizy” i „Ochrona Danych Osobowych”. Funkcjonariusze SG biorą udział w misjach ewaluacyjnych w innych państwach członkowskich, w tym także w misjach niezapowiedzianych.


2.5 System Informacyjny Schengen – SIS – Straż Graniczna korzysta z baz danych SIS zawierających dane osób i przedmiotów poszukiwanych, a także osób niepożądanych w państwach członkowskich UE, zarówno podczas kontroli na granicach jak i na terenie kraju. Jest to jedno z istotnych narzędzi współpracy rekompensujących zniesienie kontroli granicznych na granicach wewnętrznych UE.


2.6 EUROSUR.

Głównym zadaniem EUROSUR jest zapewnienie szybkiej identyfikacji zagrożeń na lądowych i morskich granicach zewnętrznych UE/Schengen oraz zwiększenie zdolności przeciwdziałania tym zagrożeniom. W Polsce obowiązek wykonywania zadań Krajowego Ośrodka Koordynacji EUROSUR został nałożony na Komendanta Głównego Straży Granicznej. Podstawą prawną funkcjonowania systemu EUROSUR jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1052/2013 z dnia 22 października 2013 r. ustanawiające europejski system nadzorowania granic (EUROSUR).   EUROSUR łączy krajowe systemy nadzoru granicy w sieć europejską zarządzaną przez Agencję Frontex. Krajowe Ośrodki Koordynacji EUROSUR, których zadania obejmują zarówno przekazywanie informacji i analiz na potrzeby systemu, jak i zarządzanie sytuacją na granicach, między innymi poprzez koordynowanie działań innych krajowych służb. EUROSUR swoim zasięgiem obejmuje zagadnienia dotyczące nielegalnej migracji, przestępczości transgranicznej, sytuacji kryzysowych i innych mających wpływ na ochronę granic.


2.7 Pozyskiwanie środków pomocowych UE.

Straż Graniczna korzysta z pomocy materialnej innych krajów i instytucji UE/Schengen służącej wzmocnieniu zdolności w realizacji działań granicznych (obecnie m.in. Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Fundusz Azylu, Migracji i Integracji). Pozyskiwana pomoc służy m.in. modernizacji obiektów i wyposażenia SG, a także organizacji szkoleń i tzw. działań powrotowych wobec cudzoziemców. Straż Graniczna uczestniczy także jako partner w realizacji projektów badawczych w ramach programu Horyzont 2020. Straż Graniczna starać się będzie o pozyskanie funduszy na realizację dalszych potrzeb w kolejnych latach przewidzianych kolejną perspektywą finansową 2021-2027 (będą to m.in. Fundusz Zintegrowanego Zarządzania Granicami, Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Fundusz Azylu i Migracji).


3. Działania pomocowe na rzecz rozwoju zdolności w zakresie zarządzania granicami w państwach  spoza UE.

Jednym z priorytetowych obszarów działania SG w zakresie współpracy międzynarodowej  jest uczestnictwo w realizacji projektów na rzecz państw spoza UE. Są to działania o charakterze szkoleniowym na rzecz służb granicznych państw dążących do podnoszenia standardów w ochronie granic i wzmacniania potencjału formacji granicznych. Straż Graniczna działa z własnej inicjatywy bądź jest zapraszana do udziału w projektach szkoleniowych przez organizacje międzynarodowe lub inne kraje. Wykorzystywane jest wsparcie MSZ („Polska Pomoc”), Unii Europejskiej, organizacji międzynarodowych (m.in.  IOM, ICMPD, UNDP, OBWE) i partnerów zagranicznych (m.in. USA). Programy te adresowane są głównie do służb granicznych państw Europy Wschodniej (głównie Ukrainy i Mołdawii), regionu Kaukazu (Gruzja), Azji Centralnej, Bałkanów Zachodnich oraz Libanu. Projekty szkoleniowe dotyczą m.in. takich dziedzin jak: wzmacniania potencjału instytucjonalnego formacji granicznych, wdrażanie systemu zintegrowanego zarządzania granicami, analiza ryzyka i kryminalna analiza operacyjna, przeciwdziałanie przestępczości transgranicznej oraz zapewnienie porządku publicznego, procedury postępowania wobec cudzoziemców związane z kontrolą migracyjną, weryfikacja dokumentów podróży i wykrywanie kradzionych pojazdów czy też tresura psów służbowych.

Funkcjonariusze Straży Granicznej uczestniczą w charakterze ekspertów narodowych również
w misjach cywilnych realizowanych pod patronatem Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych.
W szczególności, funkcjonariusze SG partycypują w misji  doradczo-szkoleniowej UE w zakresie kontroli granic na granicy ukraińsko – mołdawskiej (EUBAM) oraz w misji EUMM w Gruzji, która jest misją monitorująco-stabilizacyjną.

4. Współpraca dwustronna z państwami UE i spoza UE

Straż Graniczna podejmuje również współpracę dwustronną z państwami europejskimi, które nie graniczą bezpośrednio z Polską. Przybiera ona formę wymiany informacji, najlepszych praktyk, wspólnych szkoleń i ćwiczeń, co stanowi dodatkową wartość i korzystnie wpływa na poziom realizacji zadań SG.

Bliska dwustronna współpraca prowadzona jest ze służbami granicznymi państw obszaru Morza Bałtyckiego co wynika m.in. z nadzoru granicy morskiej, polskich obszarów morskich oraz transgranicznego ruchu pasażerskiego i towarowego. Obok spotkań Szefów służb realizowane są wizyty ekspertów czy też wspólne szkolenia, co sprzyja dzieleniu się najlepszymi praktykami między służbami. Służby wymieniają także informacje dotyczące przestępczości transgranicznej.

Na kierunku południowym rozwijana jest współpraca z austriackimi, węgierskimi, rumuńskimi i bułgarskimi służbami, szczególnie w zakresie wymiany informacji i zwalczania przestępczości. W ramach programów pomocowych odbywa się przekazywanie doświadczeń stronie mołdawskiej w zakresie standardów UE w kontroli granic. Podejmowane jest także współdziałanie w tym zakresie z państwami Bałkanów Zachodnich. W okresie masowego napływu migrantów Straż Graniczna udzieliła wsparcia stronie węgierskiej, słoweńskiej i macedońskiej w formie wspólnych operacji polegających w szczególności na udzieleniu wsparcia osobowego i sprzętowego w zakresie nadzoru granicy państwowej. Operacje wsparcia dla Macedonii są kontynuowane od 2016 r., a ich liczba wzrosła do planowanych 12 w 2019 r. W systemie rotacyjnym kilkudziesięciu funkcjonariuszy SG wraz z pojazdami i sprzętem obserwacyjnym wspomaga Policję Macedonii w ochronie granic. 

Straż Graniczna prowadzi bliską współpracę z instytucjami rządowymi Stanów Zjednoczonych, która polega na wymianie doświadczeń i informacji oraz organizacji szkoleń, głównie w obszarze przeciwdziałania nielegalnej migracji i przemytu. SG pozyskuje również pomoc materiałową, szczególnie w zakresie kontroli radiometrycznej na granicach. Głównymi partnerami SG są: Służba Celna i Ochrony Granic USA (US Customs and Border Protection), Departament Energii i Departament Stanu (Ambasada USA w Warszawie).  Straż Graniczna współdziała także ze stroną amerykańską w realizacji szkoleń dla państw Bałkanów Zachodnich w ramach programu Export Control and Border Security (EXBS).  

5. Udział we współpracy wielostronnej 

Współpraca wielostronna, która obejmuje także państwa spoza UE jest istotną płaszczyzną współdziałania i przeciwdziałania przestępczości, a także promowania standardów UE w kontroli granic. Niżej wymieniono wybrane organizacje i inicjatywy, w których Straż Graniczna bierze udział.

Współdziałanie z Interpolem realizowana jest za pośrednictwem Krajowego Biura Interpolu w Biurze Międzynarodowej Współpracy Policji KGP i polega na wymianie informacji nt. osób i zorganizowanych grup przestępczych zaangażowanych w proceder nielegalnej migracji, fałszerstw dokumentów, terroryzm i w inne rodzaje przestępczości. Straż Graniczna posiada także możliwość dokonywania bezpośrednich sprawdzeń w udostępnianych bazach danych Interpolu.

Jedną z istotnych płaszczyzn współpracy wielostronnej, poza instytucjami UE, jest forum Współpracy Służb Granicznych Państw Regionu Morza Bałtyckiego - BSRBCC (Baltic Sea Region Border Control Co-operation). Współpraca obejmuje państwa leżące nad Bałtykiem oraz Norwegię (obecnie z wyjątkiem Rosji). Realizowane są stałe formy współpracy, takie jak wymiana informacji dotyczących głównie przestępczości transgranicznej, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów morskich, poprzez bezpieczny system internetowy między tzw. Krajowymi Centrami Koordynacyjnymi (National Coordination Centres – NCCs)  oraz spotkania ekspertów w celu wymiany doświadczeń w różnych dziedzinach, a także wspólne ćwiczenia i operacje. Organizowane są również coroczne Konferencje Szefów Służb Granicznych BSRBCC. Współpraca ta została uznana za wzór współdziałania służb granicznych Państw Członkowskich UE na obszarach morskich.

Ponadto SG zaangażowana jest w prace Grupy Zadaniowej ds. Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej w Rejonie Morza Bałtyckiego (Baltic Sea Task Force on Organized Crime – BSTF). Jest to sieć przedstawicieli Policji i organów ścigania z państw regionu Morza Bałtyckiego, której celem jest wymiana informacji oraz organizacja wspólnych operacji policyjnych, wymierzonych w przestępczość zorganizowaną (tj. handel narkotykami, nielegalną migrację, nielegalny handel bronią, czy przestępstwami o charakterze ekonomicznym). Przedstawiciel KGSG uczestniczy w posiedzeniach Komitetu Operacyjnego, w tym spotkaniach grupy eksperckiej ds. nielegalnej migracji.

SG zaangażowana jest również w działania Europejskiego Forum Funkcji Straży Przybrzeżnych (European Coast Guard Functions Forum – ECGFF). Jest to forum mające na celu koordynację współpracy służb europejskich z funkcjami straży przybrzeżnych oraz rozwój funkcji straży przybrzeżnej, realizowanych w poszczególnych krajach przez różne służby i instytucje. Straż Graniczna uczestniczy w pracach forum  poprzez udział w szkoleniach, wspólnych ćwiczeniach oraz corocznych Konferencjach Plenarnych (gdzie m.in. przekazywane jest przewodnictwo na kolejny okres). W ramach Forum SG jest także uczestnikiem -obserwatorem projektu ECGFA NET, którego celem jest między innymi utworzenie sieci Akademii Funkcji Straży Przybrzeżnych, wzmocnienie współpracy między służbami oraz wymiana studentów/ekspertów w ramach akademii. 

Współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej (GW/V4) to nie tylko coroczne spotkania szefów służb granicznych GW, którym towarzyszy wymiana informacji dot. rozwoju służb granicznych i sytuacji migracyjnej w poszczególnych krajach, a także wymiana poglądów dot.  kwestii aktualnych na forum UE. Organizowane są także spotkania ekspertów, szczególnie  w zakresie analizy sytuacji migracyjnej i zwalczania zorganizowanych jej form. W 2015 r. służby graniczne państw GW wsparły Węgry w okresie masowego napływu nielegalnych migrantów, a w 2017 r.  przeprowadziły wspólne ćwiczenie sztabowe  dotyczące współdziałania w reagowaniu na masową nielegalną migrację. SG zamierza kontynuować  inicjatywę wspólnych ćwiczeń.

Straż Graniczna uczestniczy także w działaniach Forum Salzburg, inicjatywie międzynarodowej  w obszarze spraw wewnętrznych, której najważniejsze obszary współdziałania obejmują współpracę policyjną i graniczną, zwalczanie nielegalnej migracji i politykę migracyjną, a także wymianę poglądów w sprawach dotyczących UE. Od 2017 r. stałą formą współpracy służb granicznych w ramach Forum są spotkania szefów służb, zainicjowane przez stronę polską. Dyskutowana jest zarówno bieżąca sytuacja w zakresie kontroli granic w regionie, jak i rozwój poszczególnych służb, a także możliwości poszerzenia współpracy w ramach Forum.

Sieć Narodowych Punktów Kontaktowych OBWE ds. Granic i Bezpieczeństwa służy rozwojowi współpracy eksperckiej krajów UE, Europy Wschodniej i Południowej, Azji Centralnej oraz USA i Kanady w kontroli granic w ramach spotkań, szkoleń i innych podejmowanych wspólnie przedsięwzięć. Straż Graniczna współpracuje także z Border Management Staff College OBWE w Duszanbe w Tadżykistanie, gdzie funkcjonariusze SG uczestniczą w szkoleniach, a także goszczą jako prowadzący wykłady i zajęcia.  

 

do góry