Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Zarząd Operacyjno-Śledczy Komendy Głównej Straży Granicznej - Zarząd Operacyjno-Śledczy -

Nawigacja

Zarząd Operacyjno-Śledczy

Zarząd Operacyjno-Śledczy Komendy Głównej Straży Granicznej

Andrzej Kucharski
13.05.2008

Dyrektor płk SG Piotr ROSŁANIEC
Adres al. Niepodległości 100
02-514 Warszawa
Telefon +48 22 500 4041
Fax +48 22 500 4797
E-mail zos.kg@strazgraniczna.pl
Opis

Zarząd Operacyjno-Śledzczy Komendy Głównej Straży Granicznej jest komórką organizacyjną Komendy Głównej Straży Granicznej, do zadań której należy:

 • sprawowanie merytorycznego nadzoru nad wykonywaniem ustawowych zadań przez komórki organizacyjne komend oddziałów Straży Granicznej i placówek Straży Granicznej właściwe w sprawach rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw i wykroczeń oraz ścigania ich sprawców w zakresie właściwości Straży Granicznej;
 • koordynowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych i procesowych, wykonywanych przez komórki, o których mowa w pkt 1;
 • rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń, w szczególności noszących znamiona przestępczości zorganizowanej oraz ściganie ich sprawców w zakresie właściwości Straży Granicznej;
 • prowadzenie, koordynowanie, nadzór oraz zabezpieczenie czynności operacyjno-rozpoznawczych z udziałem przeszkolonych i zarejestrowanych w Zarządzie funkcjonariuszy Straży Granicznej, posługujących się, na podstawie odrębnych przepisów, dokumentami uniemożliwiającymi ustalenie danych identyfikujących tych funkcjonariuszy oraz środków, którymi oni posługują się przy wykonywaniu zadań służbowych;
 • wykonywanie kryminalnych analiz operacyjnych oraz sprawowanie nadzoru i koordynowanie działalności komórek, o których mowa w pkt 1, w tym zakresie;
 • współdziałanie z innymi organami i służbami w zakresie rozpoznawania zagrożeń terroryzmem i przeciwdziałania tym zagrożeniom;
 • planowanie, organizacja i kontrolowanie technicznego zabezpieczenia działań Straży Granicznej w zakresie kryminalistyki;
 • wykonywanie ekspertyz i opinii kryminalistycznych, prowadzenie badań specjalistycznych oraz prac badawczych i racjonalizatorskich w dziedzinie techniki kryminalistycznej;
 • gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących działalności Zarządu i komórek, o których mowa w pkt 1;
 • współpraca z organami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego, a także z innymi organami, instytucjami i organizacjami oraz oficerami łącznikowymi, organami i instytucjami innych państw, instytucjami międzynarodowymi w zakresie właściwości Zarządu;
 • realizacja zadań z zakresu przygotowań obronnych i zarządzania kryzysowego Straży Granicznej będących we właściwości Zarządu.
do góry