Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Zarząd do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej - Zarząd do Spraw Cudzoziemców -

Nawigacja

Zarząd do Spraw Cudzoziemców

Zarząd do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej

Andrzej Kucharski
13.05.2008

Dyrektor DYREKTOR mjr SG Paweł Hołoweńko
Adres
"Wynalazek Tower"
 
ul. Wynalazek 4 
 
02-677 Warszawa
Telefon +48 22 500 42 37
Fax +48 22 500 47 77

+48 22 500 47 78
E-mail zdsc.kg@strazgraniczna.pl
Opis

 

 

 

Do głównych zadań Zarządu do Spraw Cudzoziemców należy w szczególności :

 1. Organizowanie i koordynowanie działań związanych z powrotami przymusowymi cudzoziemców.
 2. Organizowanie i koordynowanie działań związanych z przekazaniami cudzoziemców w trybie rozporządzenia Dublin III  oraz z powrotami dobrowolnymi.
 3. Nadzorowanie funkcjonowania strzeżonych ośrodków i aresztów dla cudzoziemców.
 4. Współpraca z Centralnym Organem Wizowym (Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców).
 5. Nadzór nad prowadzeniem przez jednostki organizacyjne SG czynności administracyjnych wobec cudzoziemców.
 6. Prowadzenie postępowań odwoławczych od niektórych decyzji organów Straży Granicznej (w szczególności od decyzji o odmowie wjazdu na terytorium RP, określeniu wysokości kosztów związanych z wydaniem i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu do powrotu, nałożeniu kary na przewoźnika, cofnięciu lub unieważnieniu wizy).
 7. Nadzór nad zadaniami realizowanymi w związku z zapewnianiem dostępu cudzoziemcom do procedury uchodźczej.
 8. Przygotowywanie stanowisk do skarg złożonych przez cudzoziemców przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.
 9. Współpraca z organami i agencjami Unii Europejskiej, w szczególności z Komisją Europejską oraz Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex).
 10. Współpraca z UNHCR i organizacjami pozarządowymi.
 11. Współpraca z władzami Stanów Zjednoczonych Ameryki w zakresie wymiany informacji graniczno-migracyjnych związanych z bezpieczeństwem granic i legalizacją pobytu.
 12. Pozyskiwanie i wykorzystywanie środków zagranicznych w celu wykonywania działań administracyjnych wobec cudzoziemców.
 13. Przygotowywanie cyklicznych oraz okresowych materiałów statystycznych, informacyjnych i analitycznych w obszarze nielegalnej migracji w szczególności w zakresie ruchów migracyjnych cudzoziemców na terytorium RP a także  powrotów cudzoziemców z terytorium RP.
 14. Opracowywanie rozwiązań teleinformatycznych w zakresie usprawniania realizacji czynności wykonywanych wobec cudzoziemców przez organy Straży Granicznej.
 15. Wdrażanie na gruncie krajowym założeń Europejskiego Systemu Informacji o Podróży oraz Zezwoleń na Podróż (ETIAS).

 

do góry