Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Zarząd do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej - Zarząd do Spraw Cudzoziemców -

Nawigacja

Zarząd do Spraw Cudzoziemców

Zarząd do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej

13.05.2008

Dyrektor płk SG Andrzej JAKUBASZEK
Adres al. Niepodległości 100
02-514 Warszawa
Telefon +48 22 500 42 37
Fax +48 22 500 47 77

+48 22 500 47 78
Mail zdsc.kg@strazgraniczna.pl
Opis

Do zadań Zarządu ds. Cudzoziemców należy w szczególności :

I.     Organizowanie i koordynowanie działań związanych z powrotami przymusowymi cudzoziemców.

II.    Organizowanie i koordynowanie działań związanych z przekazaniami cudzoziemców w trybie rozporządzenia Dublin III

         oraz z powrotami dobrowolnym.

III.   Nadzorowanie funkcjonowania strzezonych ośrodków i aresztów dla cudzoziemców.

IV.   Współpraca z Centralnym Organem Wizowym.

V.    Nadzór nad prowadzeniem przez jednostki organizacyjne SG czynności administracyjnych wobec cudzoziemców.

VI.   Prowadzenie postępowań odwoławczych od niektórych decyzji organów Straży Granicznej.

VII.  Współpraca z agencjami unijnymi.

VIII. Współpraca z UNHCR i organizacjami pozarządowymi.

IX.   Wykonywanie zadań związanych z realizacją programu relokacji i przesiedleń cudzoziemców.

X.     Pozyskiwanie i wykorzystywanie środków zagranicznych w celu wykonywania działań administracyjnych
         wobec cudzoziemców.

XI.    Przygotowywanie cyklicznych i okresowych analiz i opracowań, w szczególności w zakresie powrotów cudzoziemców
         z terytorium RP.

XII.  Opracowywanie rozwiązań teleinformatycznych w zakresie usprawniania realizacji czynności wykonywanych
         wobec cudzoziemców przez organy Straży Granicznej.

   

 

do góry