Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Biuro Kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej - Biuro Kontroli -

Nawigacja

Biuro Kontroli

Biuro Kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej

Andrzej Kucharski
13.05.2008

Dyrektor płk SG Andrzej Biczek
Adres ul. Podchorążych 38
00-463 Warszawa
Telefon Sekretariat
+48 22 500 4192
Fax +48 22 500 4771
E-mail bk.kg@strazgraniczna.pl
Opis

Biuro Kontroli jest komórką organizacyjną Komendy Głównej Straży Granicznej powołaną m.in. do:

  • przeprowadzania kontroli w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej i komórkach organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej;
  • organizowania przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków kierowanych do Komendanta Głównego Straży Granicznej;
  • organizowania przyjmowania i koordynowania rozpatrywania petycji złożonych do Komendanta Głównego Straży Granicznej;

Zadania swoje realizuje na podstawie:

  • Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224),
  • Decyzja nr 65 MSW z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie zasad i trybu przeprowadzania kontroli w urzędach obsługujących organy lub w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 43 z późn. zm.),
  • Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870),
  • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) - dział VIII Skargi i wnioski,
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).
do góry