Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej System szkolenia - System szkoleń -

Nawigacja

System szkoleń

System szkolenia

Andrzej Kucharski
16.11.2007

Szkolenie przeprowadza się bezpośrednio po zakończonym naborze. Wszyscy funkcjonariusze podlegają szkoleniu podstawemu.

 

  1. szkolenie podstawowe  – stacjonarne, dla funkcjonariuszy SG nowo przyjętych do służby.
    (czas trwania - ok. 3 miesiące);
  2. szkolenie w zakresie szkoły podoficerskiej – stacjonarne, realizowane dla funkcjonariuszy nowo przyjętych do służby bezpośrednio po szkoleniu podstawowym. Program szkolenia uwzględnia ok. 3 tygodniową praktykę zawodową w macierzystej jednostce organizacyjnej słuchacza (czas trwania – łącznie z praktyką ok. 3 miesiące);
  3. szkolenie podstawowe tzw. skrócone – stacjonarne, realizowane dla funkcjonariuszy SG, którzy w dniu przyjęcia do służby w Straży Granicznej posiadali zawodowe wykształcenie wojskowe, policyjne, pożarnicze lub o podobnym charakterze oraz kwalifikacje i umiejętności zawodowe szczególnie przydatne do służby na przewidywanym stanowisku służbowym (czas trwania – ok. 1 miesiąc);
  4. szkolenie w zakresie szkoły chorążych – stacjonarne, dla funkcjonariuszy SG w służbie stałej. Celem szkolenia jest przygotowanie funkcjonariuszy do kierowania doraźnym, niewielkim zespołem funkcjonariuszy, uwzględniając przepisy prawa i warunki pełnienia służby (czas trwania – ok. 1 miesiąc);
  5. przeszkolenie specjalistyczne do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej (kurs oficerski) w zakresie kształcenia kompetencji kierowniczych – dla funkcjonariuszy SG w służbie stałej. Program przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski SG uwzględnia tematykę związaną z kształceniem kompetencji kierowniczych w odniesieniu do ustawowych zadań Straży Granicznej. (czas trwania – ok. 3 miesiące – kurs może być realizowany zarówno w formie stacjonarnej, jak i zaocznej).

 

Doskonalenie zawodowe, ukierunkowane jest na podnoszenie kwalifikacji zawodowych zarówno funkcjonariuszy, jak i pracowników SG. Doskonalenie zawodowe obejmuje:

  1. doskonalenie centralne – tj. szkolenia specjalistyczne i kursy doskonalące realizowane przez ośrodki szkolenia Straży Granicznej na podstawie rocznego harmonogramu doskonalenia centralnego opracowanego przez każdy z ośrodków szkolenia przy uwzględnieniu potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych SG.
  2. doskonalenie lokalne – organizowane i prowadzone bezpośrednio w jednostkach organizacyjnych SG, mające na celu aktualizowanie kwalifikacji zawodowych przez funkcjonariuszy i pracowników SG oraz podnoszenie sprawności fizycznej i umiejętności strzeleckich funkcjonariuszy SG,
  3. doskonalenie zewnętrzne – organizowane i prowadzone przez podmioty spoza Straży Granicznej na potrzeby funkcjonariuszy i pracowników jednostek organizacyjnych SG w zakresie, w którym nie jest możliwe przeprowadzenie szkoleń w ramach realizowanego w SG doskonalenia centralnego i lokalnego.
do góry