Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Etyka Straży Granicznej - Etyka SG -

Nawigacja

Etyka SG

Etyka Straży Granicznej

Andrzej Kucharski
16.11.2007

 

Rota ślubowania funkcjonariuszy Straży Granicznej

 

Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków funkcjonariusza Straży Granicznej,

 

ŚLUBUJĘ:

 

służyć wiernie Narodowi Polskiemu, mając zawsze na względzie interes Państwa Polskiego

 

ŚLUBUJĘ:

 

stać nieugięcie na straży niepodległości i suwerenności oraz strzec nienaruszalności granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej, nawet z narażeniem życia,

 

ŚLUBUJĘ:

 

 • ściśle przestrzegać zasad Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i obowiązującego porządku prawnego oraz ofiarnie i sumiennie wykonywać powierzone mi zadania,
 • przestrzegać dyscypliny służbowej,
 • wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych,
 • dochować tajemnic związanych ze służbą,
 • strzec dobrego imienia służby, honoru i godności, a także przestrzegać zasad etyki funkcjonariusza Straży Granicznej

 

Zasady Etyki Zawodowej Funkcjonariuszy Straży Granicznej

Funkcjonariusz Straży Granicznej wierny rocie złożonego ślubowania, świadomy swoich obowiązków i praw, pełniąc służbę w sposób praworządny, uczciwy i godny:

 

I. Ma zawsze na względzie dobro Rzeczypospolitej Polskiej, jej demokratyczny ustrój i bezpieczeństwo granicy państwowej, a w szczególności:

 1. Działa na podstawie i w granicach prawa; pamięta, że swoim postępowaniem, daje świadectwo o Rzeczypospolitej Polskiej i Straży Granicznej.
 2. W podejmowanych działaniach dąży do pogłębiania zaufania do Państwa i jego organów.
 3. Dobro publiczne przedkłada ponad interesy własne lub swojego środowiska; realizując zadania służbowe nie dopuszcza do powstania związków między interesem publicznym i prywatnym, nie przyjmuje z tego tytułu żadnych korzyści materialnych lub osobistych.
 4. Bezwzględnie zwalcza korupcję; nie zachowuje się w sposób wskazujący na chęć uzyskania jakichkolwiek korzyści materialnych za wykonywanie obowiązków służbowych; nie zaciąga żadnych zobowiązań w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych.
 5. Szanuje prawa i godność innych osób, ich wartości kulturowe, symbole, język, obyczaje i tradycje; ma poczucie godności własnej.

II. Obowiązki służbowe wykonuje rzetelnie i bezstronnie, a w szczególności:

 1. Pracuje sumiennie i dąży do osiągania najlepszych rezultatów, kierując się wnikliwością, rozwagą i inicjatywą w realizacji powierzonych zadań.
 2. Utrzymuje relacje służbowe oparte na współodpowiedzialności, współpracy i wzajemnym poszanowaniu; jest lojalny wobec Straży Granicznej i przełożonych,
 3. Nie uchyla się od odpowiedzialności za swoje postępowanie.
 4. Dba o powierzone mu mienie publiczne i racjonalnie nim gospodaruje.

III. Funkcjonariusz Straży Granicznej w czasie służby i poza nią:

 1. Postępuje w sposób nie godzący w dobre imię Straży Granicznej i jej funkcjonariuszy; zachowuje tajemnicę w sprawach mogących godzić w dobro służby lub dobre imię innych osób.
 2. Służąc Państwu i Narodowi Polskiemu nie manifestuje publicznie poglądów i sympatii politycznych, nie uczestniczy w strajkach, nie tworzy i nie bierze udziału w działalności partii politycznych; nie ulega wpływom i naciskom politycznym.
 3. Nie podejmuje żadnych prac ani zajęć, które kolidują z obowiązkami służbowymi.
do góry