Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej PODSUMOWANIE REALIZOWANYCH PROJEKTÓW FAMI - Fundusz Azylu Migracji i Integracji -

Nawigacja

Fundusz Azylu Migracji i Integracji

PODSUMOWANIE REALIZOWANYCH PROJEKTÓW FAMI

Marcin Zieliński
15.02.2018

PODSUMOWANIE REALIZOWANYCH PROJEKTÓW FAMI

PODSUMOWANIE REALIZOWANYCH PROJEKTÓW FAMI

 

 

projekt:

 *11/1-2015/BK-FAMI Organizacja powrotów przymusowych cudzoziemców

Wnioskodawca: Komendant Główny Straży Granicznej reprezentowany przez Marka Małkowskiego Zastępcę KGSG

Czas trwania projektu: 01.07.2016r. – 31.12.2018r.

Budżet Projektu: 33 847 740,00 zł, (w tym z FAMI: 25 385 805,00  zł)

 

Projekt w sposób kompleksowy obejmuje działania wszystkich jednostek Straży Granicznej w obszarze przymusowych powrotów. W projekcie bierze udział KGSG oraz dziewięć Oddziałów Straży Granicznej.

 

Beneficjentami końcowymi projektu są:

 • obywatele państw trzecich znajdujący się w państwie członkowskim, którzy nie spełniają

warunków lub przestali spełniać warunki wjazdu do państwa członkowskiego lub pobytu w tym państwie.

 

Cele Projektu

 • Zorganizowanie powrotu cudzoziemcom, którzy nie spełniają, bądź przestali spełniać warunki na wjazd i pobyt w Państwie Członkowskim,
 • Poprawa warunków pobytu cudzoziemców poprzez udoskonalanie istniejącej infrastruktury, usług i warunków zakwaterowania, przyjmowania lub detencji,
 • Skrócenie i usprawnienie prowadzonych postępowań administracyjnych skutkujących organizacją powrotu dla cudzoziemca.

Stan na dzień 30.11.2017 r.

 • Zorganizowano powrót 999 cudzoziemcom drogą lotniczą lub drogą lądową, którzy nie spełnili, bądź przestali spełniać warunki na wjazd i pobyt w Państwie Członkowskim,
 • Zmodernizowano 2 obiekty SG, w których prowadzone są postępowania administracyjne w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu, lub gdzie cudzoziemcy są osadzeni,
 • Zakupiono 4 pojazdy do transportu cudzoziemców.

 

*12/1-2015/BK-FAMI Infrastruktura i procedury azylowe

Wnioskodawca: Komendant Główny Straży Granicznej reprezentowany przez Marka Małkowskiego Zastępcę KGSG

Czas trwania projektu: 01.07.2016r. – 31.12.2018r.

Budżet Projektu: 11 729 040,00 zł w tym z FAMI: 8 796 780,00

Kwota zaraportowanych do dnia 30.11.2017 r. wydatków: 5 947 573,53

co stanowi: 50% wartości Projektu

 

Projekt w sposób kompleksowy obejmuje działania wszystkich jednostek Straży Granicznej w obszarze azylu i migracji. W projekcie bierze udział KGSG oraz dziewięć Oddziałów Straży Granicznej.

 

Beneficjentami końcowymi projektu są:

 • osoby ubiegające się o jedną z form ochrony międzynarodowej, które jeszcze nie otrzymały ostatecznej decyzji,
 • osoby, które są przekazywane lub zostały przekazane z państwa członkowskiego.

 

Cele Projektu

 • Zapewnianie cudzoziemcom poszukującym ochrony międzynarodowej niezbędnej pomocy w zakresie umożliwiającym prowadzenie procedur administracyjnych (pomoc medyczna, psychologiczna, materialna, tłumaczeniowa),
 • Zapewnienie pomocy przyjmowanym/przekazywanym do innych państw cudzoziemców w ramach procedury dublińskiej (wyżywienie, noclegi, opieka medyczna, wsparcie materialne dla grupy docelowej, bilety lotnicze),
 • Stworzenie, ulepszanie i utrzymywanie nowej i istniejącej infrastruktury i usług pobytu i zakwaterowania cudzoziemców,
 • Ustanowienie i doposażenie punktów obsługi administracyjnej.

Stan na dzień 30.11.2017 r.

 • Udzielono pomocy 5886 osobom, którzy złożyli wnioski o ochronę międzynarodową,
 • Przyjęto do RP w ramach Procedury Dublin III 1542 osoby,
 • Przekazano z RP w ramach Procedury Dublin III 127 osób,
 • Dostosowano 1 obiekt z przeznaczeniem do celów rekreacyjno-sportowych,
 • Doposażono 15 punktów obsługi administracyjnej,
 • Zakupiono 1 samochód do przewozu cudzoziemców,
 • Zakupiono 15 urządzeń Live Scanner

 

*13/1-2015/BK-FAMI Wzmocnienie współpracy z Państwami Członkowskimi oraz Państwami Trzecimi w zakresie identyfikacji i powrotów

Wnioskodawca: Komendant Główny Straży Granicznej reprezentowany przez Marka Małkowskiego Zastępcę KGSG

Czas trwania projektu: 01.07.2016r. – 31.12.2018r.

Budżet Projektu: 2 242 960,00 zł, (w tym z FAMI: 1 682 220,00  zł)

 

Beneficjentami końcowymi projektu są:

 • Służby migracyjne państw trzecich, w stosunku do których będą podejmowane działania mające na celu wzmocnienie zdolności tych służb do skutecznego i efektywnego prowadzenia działań powrotowych,
 • Straż Graniczna, gdyż działania objęte projektem mają na celu usprawnienie oraz wzrost efektywności działań powrotowych zarówno poprzez budowanie spójnej polityki powrotowej państw członkowskich, jak również rozwój bilateralnej współpracy pomiędzy RP a wybranymi państwami trzecimi.

 

Cele Projektu

 • Dążenie do osiągnięcia spójnej polityki migracyjnej Państw Członkowskich UE w szczególności poprzez rozwijanie współpracy operacyjnej, wymianie informacji i najlepszych praktyk pomiędzy służbami migracyjnymi oraz wypracowanie jednolitego podejścia do państw trzecich,
 • Poprawa zarządzania działań powrotowych poprzez wzrost efektywności i skuteczności powrotów nielegalnych migrantów, między innymi poprzez nawiązywanie współpracy z państwami trzecimi w zakresie identyfikacji i powrotów, z którymi do tej pory takiej współpracy nie było,
 • Rozwój lub ustandaryzowanie współpracy z państwami trzecimi poprzez poprawę funkcjonowania służb migracyjnych państw trzecich w obszarze powrotów, w szczególności w zakresie wzmacniania zdolności tych państw do wywiązywania się z postanowień umów o readmisji,
 • Zakończenie trwających otwieranie nowych negocjacji z państwami trzecimi w sprawie umów o współpracy w zakresie powrotów.

 

Stan na dzień 30.11.2017 r.

 • Przeszkolono 210  osób, szkolenia poświęcone były tematyce powrotowej,
 • Odbyło się 14 spotkań z przedstawicielami państw członkowskich w celu wzmocnienia współpracy, wypracowania jednolitego podejścia do PT i ustandaryzowania działań powrotowych,
 • Odbyły się 4 spotkania zmierzające do podpisania porozumień z PT w zakresie praktycznej realizacji umowy o readmisji lub porozumień o dwustronnej współpracy w obszarze powrotów,
 • Odbyło się 9 misji wyprzedzających/spotkań roboczych z przedstawicielami państw trzecich w celu nawiązania/wzmocnienia współpracy,
 • Odbyły się 2 wizyty mające na celu skuteczną identyfikacje cudzoziemców,
 • Zidentyfikowano 62 cudzoziemców w skutek wizyt ekspertów ds. identyfikacji cudzoziemców,
 • Wzmocniono zdolność i efektywność służby migracyjnej UA w zakresie działań powrotowych.

 

*14/1-2015/BK-FAMI Rozbudowa oraz wdrożenie SOC w ramach CBD SG - etap II

Wnioskodawca: Komendant Główny Straży Granicznej reprezentowany przez Marka Małkowskiego Zastępcę KGSG

Czas trwania projektu: 01.07.2016r. – 31.03.2018r.

Budżet Projektu: 1 092 225,00 zł, (w tym z FAMI:  819 168,75  zł

 

Beneficjentem końcowym projektu będzie:

Straż Graniczna, która po jego zakończeniu będzie dysponowała nowymi rejestrami usprawniającymi prowadzenie postepowań administracyjnych w stosunku do cudzoziemców.

 

Cele Projektu

 • Zautomatyzowanie procesu obsługi postępowań administracyjnych związanych z cudzoziemcami poszukującymi ochrony międzynarodowej w celu ich usprawnienia i skrócenia,
 • Usprawnienie infrastruktury teleinformatycznej SG

 

Stan na dzień 30.11.2017 r.

 • Powstał rejestr postepowań uchodźczych,
 • Zakupiono 50 stacjonarnych czytników linii papilarnych,
 • Zakupiono 50 drukarek do wydruku TZTC,
 • Zakupiono 10 tabletów typu „rugged” wraz z ukompletowaniem,
 • Zakupiono 10 bezprzewodowych czytników paszportów wraz z ukompletowaniem,
 • Zakupiono 74 kolorowe urządzenia wielofunkcyjne,
 • Zakupiono 4 laptopy,
 • Zakupiono 1 monitor.

 

*19/2-2017/BK-FAMI Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji Straży Granicznej w obszarze powrotów

Wnioskodawca: Komendant Główny Straży Granicznej reprezentowany przez Marka Małkowskiego Zastępcę KGSG

Czas trwania projektu: 01.09.2017r. – 31.12.2018r.

Budżet Projektu: 1 783 897,00 zł, (w tym z FAMI: 1 337 922,75  zł

 

Beneficjentami końcowymi projektu będą:

 • Pracownicy i funkcjonariusze Straży Granicznej,
 • Pracownicy innych instytucji zaangażowanych w działania związane z problematyka powrotową.

 

Cel Projektu

 • rozwijanie profesjonalnych kompetencji oraz kwalifikacji funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Straży Granicznej w zakresie prowadzenia operacji powrotowych, zarządzania procedurami oraz ich wdrażania.

 

Stan na dzień 30.11.2017 r.

 • Przeszkolono 243 osoby, które wzięły udział w szkoleniach zorganizowanych z pomocą przedmiotowego funduszu, poświęconych tematyce powrotowej,
 • Trwają kursy językowe, gdzie planowane jest przeszkolenie:

- 257 osób z jęz. angielskiego,

- 190 osób z jęz. rosyjskiego,

- 3 osoby z jęz. chińskiego,

 • W październiku rozpoczęły się studia podyplomowe, gdzie zaplanowano wykwalifikować 40 osób.

 

 

Informacja opracowana przez:

 

Wydział VI Funduszy Zagranicznych

Zarządu do Spraw Cudzoziemców

Komendy Głównej Straży Granicznej

 

do góry