Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Fundusz Azylu Migracji i Integracji -

Nawigacja

Fundusz Azylu Migracji i Integracji

Fundusz Azylu Migracji i Integracji

28.04.2015

 

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) jest mechanizmem finansowym ustanowionym na okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2020 r.

Celem ogólnym Funduszu jest przyczynianie się do skutecznego zarządzania przepływami migracyjnymi i do realizacji wzmacniania i rozwoju wspólnej polityki w zakresie azylu, ochrony uzupełniającej i ochrony czasowej oraz wspólnej polityki imigracyjnej z pełnym poszanowaniem praw i zasad zapisanych w Karcie praw podstawowych UE.

We wrześniu 2016 r Komendant Główny Straży Granicznej zawarł porozumienia finansowe dotyczące współfinansowania ze środków FAMI nw. projektów koordynowanych i nadzorowanych przez Zarząd do Spraw Cudzoziemców KGSG:

Nr projektu

Nazwa

Łączny budżet

Wysokość dofinansowania FAMI

Cele projektu

11/1-2015/BK-FAMI

Organizowanie powrotów przymusowych cudzoziemców

23 369 770,00

17 527 327,50

 1. Zorganizowanie powrotu cudzoziemcom, którzy nie spełniają, bądź przestali spełniać warunki na wjazd i pobyt w Państwie Członkowskim,
 2. Poprawa warunków pobytu cudzoziemców poprzez udoskonalanie istniejącej infrastruktury, usług i warunków zakwaterowania, przyjmowania lub detencji.
 3. Skrócenie i usprawnienie prowadzonych postępowań administracyjnych skutkujących organizacją powrotu dla cudzoziemca.          

12/1-2015/BK-FAMI 

Infrastruktura i procedury azylowe

10 471 090,00

7 853 317,75

 1. Zapewnianie cudzoziemcom poszukującym ochrony międzynarodowej niezbędnej pomocy w zakresie umożliwiającym prowadzenie procedur administracyjnych (pomoc medyczna, psychologiczna, materialna, tłumaczeniowa)
 2. Ustanowienie i doposażenie punktów obsługi administracyjnej.
 3. Stworzenie, ulepszanie i utrzymywanie nowej i istniejącej infrastruktury i usług pobytu i zakwaterowania cudzoziemców.
 4. Zapewnienie pomocy przyjmowanym/przekazywanym do innych państw cudzoziemców w ramach procedury dublińskiej (wyżywienie, noclegi, opieka medyczna, wsparcie materialne dla grupy docelowej, bilety lotnicze).

13/1-2015/BK-FAMI

Wzmocnienie współpracy z Państwami Członkowskimi oraz
z Państwami Trzecimi w zakresie identyfikacji i powrotów

2 242 960 ,00

1 682 220,00

 1. Dążenie do osiągnięcia spójnej polityki migracyjnej Państw Członkowskich UE w szczególności poprzez rozwijanie współpracy operacyjnej, wymianę informacji i najlepszych praktyk pomiędzy służbami migracyjnymi oraz wypracowanie jednolitego podejścia do państw trzecich.
 2. Poprawa zarządzania działaniami powrotowymi poprzez wzrost efektywności i skuteczności powrotów nielegalnych migrantów, między innymi poprzez nawiązywanie współpracy z państwami trzecimi w zakresie identyfikacji i powrotów, z którymi do tej pory takiej współpracy nie było.
 3. Rozwój lub ustandaryzowanie współpracy z państwami trzecimi poprzez poprawę funkcjonowania służb migracyjnych państw trzecich w obszarze powrotów, w szczególności w zakresie wzmacniania zdolności tych państw do wywiązywania się z postanowień umów o readmisji.
 4. Zakończenie trwających oraz otwieranie nowych negocjacji z państwami trzecimi w sprawie umów o współpracy w zakresie powrotów.

14/1-2015/BK-FAMI

Rozbudowa oraz wdrażanie Systemu Obsługi Cudzoziemców
w ramach CBD SG – etap II

1 092 225,00

819168,75

 1. Zautomatyzowanie procesu obsługi postępowań administracyjnych związanych z cudzoziemcami poszukującymi ochrony międzynarodowej w celu ich usprawnienia i skrócenia.
 2. Usprawnienie infrastruktury teleinformatycznej SG

Projekty realizowane są przez jednostki terenowe SG oraz komórki organizacyjne KGSG (ZCU KGSG, BF KGSG, BŁiI KGSG).

Okres kwalifikowalności wydatków dla pierwszych trzech projektów to 01.07.2006 – 31.12.2018 r, a  dla projektu czwartego nr 14/1-2015/BK-FAMI to okres 01.07.2016 r. – 31.12.2017 r.

 

 
do góry