Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Wolne etaty dla funkcjonariuszy - Planowane ilości przyjęć do SG -

Nawigacja

Planowane ilości przyjęć do SG

Wolne etaty dla funkcjonariuszy

Andrzej Kucharski
03.12.2015

Liczba wolnych etatów

LICZBA KANDYDATÓW PLANOWANA DO PRZYJĘCIA DO SŁUŻBY W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH SG

Terminy i limity przyjęć do służby w Straży Granicznej:

 • Decyzja nr 253 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 16 listopada 2015 r. [pdf]
 • Decyzja nr 67 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 11 kwietnia 2016 r. [pdf]
 • Decyzja nr 218 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 2 września 2016 r. [pdf]
 • Decyzja nr 311 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 8 grudnia 2016 r. [pdf]
 • Decyzja nr 15 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 3 lutego 2017 r. [pdf]
 • Decyzja nr 131 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 24 lipca 2017 r. [pdf]
 • Decyzja nr 215 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 29 listopada 2017 r. [pdf]
 • Decyzja nr 226 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 20 grudnia 2017 r. [pdf]
 • Decyzja nr 173 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 14 sierpnia 2018 r. [pdf]
 • Decyzja nr 232 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 8 listopada 2018 r. [pdf]
 • Decyzja nr 202 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 2 października 2019 r. [pdf]
 • Decyzja nr 221 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 24 października 2019 r. [pdf]
 • Decyzja nr 100 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23 lipca 2020 r. [pdf]

 

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH STRAŻY GRANICZNEJ


Komenda Główna Straży Granicznej

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej

Karpacki Oddział Straży Granicznej

Morski Oddział Straży Granicznej

Nadbużański Oddział Straży Granicznej

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej

Podlaski Oddział Straży Granicznej

Śląski Oddział Straży Granicznej

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej

Centrum Szkolenia Straży Granicznej

Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej

 


OGŁOSZENIA PRZYJĘCIA DO SŁUŻBY W STRAŻY GRANICZNEJ

 

BIESZCZADZKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ

 

KARPACKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ

Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej prowadzi stały tryb przyjmowania podań od kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej oraz poszukuje muzyków do Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej w następujących specjalnościach:

 • flet poprzeczny
 • klarnet
 • perkusja
 • tuba
 • obój
 • gitara basowa/kontrabas
 • waltornia
 • trąbka
 • saksofon

Osoby zainteresowane proszone sa o składanie pisemnych podań o przyjęcie do służby wraz z wymaganymi dokumentami osobiście w Komendzie Karpackiego Oddziału Straży Granicznej przy ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5 w Nowym Sączu.

 

MORSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ

NADBUŻAŃSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ

NADODRZAŃSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ

 

NADWIŚLAŃSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ

 

PODLASKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ

 

ŚLĄSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ

 

WARMIŃSKO - MAZURSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ

 

CENTRALNY OŚRODEK SZKOLENIA STRAŻY GRANICZNEJ

 

CENTRUM SZKOLENIA STRAŻY GRANICZNEJ

 

OŚRODEK SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH STRAŻY GRANICZNEJ

 

KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJ

Uprzejmie informujemy, że Komendant Główny Straży Granicznej wznowił nabór do służby przygotowawczej w Komendzie Głównej Straży Granicznej wyłącznie w zakresie pionu lotnictwa Straży Granicznej.
Dokumenty od kandydatów przyjmowane będą tylko po wcześniejszym ustaleniu daty ich złożenia pod nr tel. 22 513 5420, 22 513 5312 (poniedziałek, wtorek oraz czwartek w godzinach 10.00 - 14.00) lub za pomocą poczty elektronicznej: bkisz.kg@strazgraniczna.pl

 


KOMUNIKAT DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO SŁUŻBY W KOMENDZIE GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DOTYCZĄCY ZASAD POSTĘPOWANIA
W TRAKCIE REALIZACJI PROCEDURY NABORU WPROWADZONYCH
W ZWIĄZKU Z WYSTĘPOWANIEM COVID-19

Z uwagi na występujące na terytorium naszego kraju przypadki zakażeń wywołanych COVID-19 w celu przeciwdziałania ewentualnemu zakażeniu i dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa prosimy stosować się do przyjętych następująco zasad
i środków bezpieczeństwa:

- kandydat przed wejściem na teren Komendy Głównej Straży Granicznej będzie poddany pomiarowi temperatury (odmowa dokonania pomiaru skutkować będzie zakazem wstępu), a także zobowiązany do wypełnienia ankiety informującej między innymi o:

 • występowaniu objawów wskazujących na chorobę zakaźną,
 • odbywaniu obowiązkowej izolacji lub kwarantanny,
 • zamieszkiwaniu z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie,
 • kontakcie z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji w przeciągu ostatniego tygodnia;

- podczas przebywania na terenie Komendy Głównej Straży Granicznej kandydat musi posiadać maskę zakrywającą usta i nos oraz własne przybory do pisania (brak środków ochrony zabezpieczających usta i nos skutkować będzie zakazem wstępu na teren Komendy Głównej Straży Granicznej),

- przed wejściem do pomieszczenia, w którym realizowane będą określone czynności
w ramach postępowania kwalifikacyjnego do służby, kandydat będzie zobowiązany do odkażenia rąk płynem dezynfekującym lub do założenia rękawiczek ochronnych.


 

Z uwagi na ukierunkowanie rekrutacji na stanowiska specjalistyczne w pionie lotnictwa Straży Granicznej kandydatom stawiane są następujące wymagania:

I.    Wymogi ustawowe stawiane na podstawie art. 31 ustawy o Straży Granicznej z dnia 12 października 1990 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 305 z późn. zm.).

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba:
•    posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie,
•    o nieposzlakowanej opinii,
•    niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
•    korzystająca w pełni z praw publicznych,
•    posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
•    posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do służby,
•    gotowa podporządkować się szczególnej dyscyplinie,
•    dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie  informacji niejawnych,
•    która w dniu przyjęcia do służby nie przekroczyła wieku 35 lat, przy czym, zgodnie z art. 31 ust. 1c cytowanej ustawy, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, ze względu na posiadanie kwalifikacji lub miejętności przydatnych do pełnienia służby w SG, kandydat niespełniający warunku, o którym mowa w ust. 1b, może być przyjęty do służby w Straży Granicznej za zgodą Komendanta Głównego Straży Granicznej,
•    posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej (warunek nie dotyczy kobiet oraz absolwentów szkół wyższych),
•    która pozytywnie zakończy postępowanie kwalifikacyjne.

II.    Wymogi dotyczące posiadanych kwalifikacji i uprawnień opcjonalnie w trzech zakresach:

Zakres I
obowiązkowo:

•    ważna Licencja Pilota Samolotowego Zawodowego CPL(A) lub Licencja Pilota Liniowego Samolotowego ATPL(A),
•    zdany egzamin teoretyczny do Licencji Pilota Liniowego Samolotowego ATPL(A),
•    znajomość języka angielskiego, co najmniej na poziomie „Operational” LEVEL (4) zgodnie z wymogami ICAO Anex 1, załącznik 1.2.9,
•    posiadanie ważnego orzeczenia lotniczo-lekarskiego  klasy I wg Part-MED.

fakultatywnie:

•    uprawnienie MEP(L) wpisane do licencji,
•    uprawnienie do wykonywania lotów wg przyrządów IR,
•    uprawnienie do wykonywania lotów wg przyrządów na samolocie wielosilnikowym IR/ME,
•    nalot ogólny co najmniej 300 godz.

Do składanej aplikacji należy dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających spełnianie obowiązkowych wymogów określonych w zakresie I, które dotyczą posiadanych kwalifikacji i uprawnień.
 

Zakres II
obowiązkowo:
•    licencja na obsługę techniczną statku powietrznego wydana zgodnie z przepisami Part-66 w kategorii B 1.2.
fakultatywnie:
•    licencja na obsługę techniczną statku powietrznego wydana zgodnie z przepisami Part-66 w kategorii B 1.1,
•    wykształcenie techniczne – lotnicze,
•    znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Do składanej aplikacji należy dołączyć kserokopie dokumentu potwierdzającego spełnianie obowiązkowego wymogu określonego w zakresie II, który dotyczy posiadanych kwalifikacji i uprawnień.

Zakres III

obowiązkowo:
•    odbyta praktyka w zakresie obsługi statków powietrznych lub zarządzania ciągłą zdatnością do lotu.
•    znajomość przepisów PART M oraz PART 145.

fakultatywnie:
•    wykształcenie techniczne lotnicze (średnie lub wyższe),
•    znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
•    biegła obsługa komputera – znajomość pakietu MS Office.

Do składanej aplikacji należy dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających spełnianie obowiązkowego wymogu określonego w zakresie III, który dotyczy odbytej praktyki w zakresie obsługi statków powietrznych lub zarządzania ciągłą zdatnością do lotu.  Przykładowymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie powyższego wymagania mogą być: świadectwo pracy, poświadczenie pracodawcy w zakresie zarządzania ciągłą zdatnością do lotu, licencja mechanika, indywidualne książki mechanika, świadectwa i certyfikaty ukończenia szkoleń lotniczych oraz szkoleń lotniczych modułowych.
Znajomość przepisów PART M oraz Part 145 będzie weryfikowana podczas wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej.


Kandydat może także przedłożyć dokumenty potwierdzające spełnianie wymogów fakultatywnych oraz innych dokumentów w tym także potwierdzających jego dodatkowe umiejętności, osiągnięcia zawodowe lub naukowe oraz opinie polecające.

UWAGA!
•    Szczegółowa analiza dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji i uprawnień z wyżej wymienionych zakresów będzie następowała po przyjęciu od kandydata kompletnej oraz poprawnie wypełnionej oferty służby w SG (aplikacja musi zawierać wszystkie dokumenty wymagane na podstawie § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej. Wykaz dokumentów znajduje się pod wskazanym linkiem: http://strazgraniczna.pl/pl/straz-graniczna/brak/warunki-przyjecia-do-sl/procedura-kwalifikacyjn/1900,I-etap-procedury-kwalifikacyjnej.html).
•    W przypadku braku posiadania wymaganych kwalifikacji lub uprawnień określonych w wyżej wymienionych zakresach prowadzona procedura kadrowa zostanie przerwana.
•    Zgodnie z § 6 ust. 1 wyżej wymienionego rozporządzenia przełożony właściwy w sprawach postępowania może odmówić poddania kandydata postępowaniu albo odstąpić w każdym czasie od jego prowadzenia, jeżeli prowadzenie postępowania nie znajduje uzasadnienia w potrzebach służbowych Straży Granicznej.

Warunkiem uznania kandydata za spełniającego określone w ustawie o Straży Granicznej warunki do pełnienia służby w naszej formacji oraz wykazującego predyspozycje i przydatność do tej służby jest spełnienie łącznie następujących warunków:
•    otrzymanie pozytywnej oceny z pierwszego etapu postępowania;
•    osiągnięcie minimum 12 punktów w drugim etapie postępowania;
•    uzyskanie orzeczenia o zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Straży Granicznej wydanego przez komisję lekarską;
•    ustalenie, że kandydat daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
•    wyrażenie przez Komendanta Głównego Straży Granicznej zgody, o której mowa w art. 31 ust. 1 c ustawy - w przypadku kandydata, którego przyjęcie do służby uzależnione jest od tej zgody.

 

 

 

 

 

 


 

Informacje o ewentualnych preferencjach dotyczących kandydatów, w tym zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych w przypadku dysponowania przez daną jednostkę organizacyjną Straży Granicznej potrzebami i możliwościami w zakresie przyjęć do służby.


Komenda Główna SG

 
Preferowane wykształcenie i kwalifikacje
 
 


Morski Oddział SG
 

Preferowane wykształcenie i kwalifikacje
 
 


Śląski Oddział SG
 

Preferowane wykształcenie i kwalifikacje
 • wykształcenie minimum średnie;
 • prawo jazdy kategorii A, B i C
 


Podlaski Oddział SG
 

Preferowane wykształcenie i kwalifikacje
 • wykształcenie średnie informatyczne lub administracyjne;
 • wykształcenie wyższe w kierunkach; prawo, administracja, informatyka, filologia ( filologia rosyjska, angielska, niemiecka, francuska);
 • znajomość języków obcych w stopniu komunikatywnym (potwierdzona stosownym dokumentem np. certyfikatem);
 • prawo jazdy kategorii A, B i C
 


Bieszczadzki Oddział SG
 

Preferowane wykształcenie i kwalifikacje
 • wykształcenie minimum średnie ze zdanym egzaminem dojrzałości;
 • znajomość języków obcych, zwłaszcza angielskiego, niemieckiego, ukraińskiego(potwierdzona stosownym dokumentem, np.certyfikatem);
 • doświadczenie zawodowe w pracy w urzędach obsługujących organy administracji rządowej;
 • prawo jazdy minimum kategorii B
 


Warmińsko-Mazurski Oddział SG
 

Preferowane wykształcenie i kwalifikacje
 • wykształcenie wyższe w kierunkach: prawo, informatyka, elektronika i telekomunikacja;
 • osoby posiadające doświadczenie zawodowe w pracy w urzędach i organach administracji państwowej i samorządowej;
 • prawo jazdy kategorii A, B i C
 


Nadbużański Oddział SG
 

Preferowane wykształcenie i kwalifikacje
 • wykształcenie wyższe magisterskie w kierunku prawo, administracja, filologia (filologia rosyjska, ukraińska, angielska, niemiecka, francuska), informatyka, politologia;
 • kwalifikacje specjalistyczne np. aplikacje prawnicze, tytuł tłumacza przysięgłego języka obcego;
 • patent sternika motorowodnego;
 • inne uprawnienia eksperckie przydatne w SG;
 • doświadczenie zawodowe – min. 5 letni staż służby w Policji lub Żandarmerii  Wojskowej (pion operacyjno-śledczy);
 • służba kandydacka w SG, BOR;
 • min. 5 letnia służba wojskowa w jednostkach MSWiA (MON / pion rozpoznawczy, pion prewencji);
 • prawo jazdy kategorii A, B i C
 


Centralny Ośrodek Szkolenia SG
 

Preferowane wykształcenie i kwalifikacje

 
 


Centrum Szkolenia SG
 

Preferowane wykształcenie i kwalifikacje

 

 


Nadodrzański Oddział SG
 

Preferowane wykształcenie i kwalifikacje

 

 


Nadwiślański OSG
 

Preferowane wykształcenie i kwalifikacje
 • wykształcenie wyższe w kierunkach: prawo, informatyka, telekomunikacja, optoelektronika, kryptografia;
 • uprawnienia tłumacza przysięgłego;
 • posiadanie tytułu zawodowego magistra i udokumentowanych   dodatkowych uprawnień zawodowych w zakresie swojej specjalności w dziedzinach objętych zakresem działania SG;
 • prawo jazdy kategorii A, B i C
 
 
do góry