Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Dane osobowe przetwarzane podczas rozpatrywania skarg, wniosków i petycji -

Nawigacja

Dane osobowe przetwarzane podczas rozpatrywania skarg, wniosków i petycji

Grzegorz Rawski
08.08.2018

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust.1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” informujemy, że w zakresie składania skarg, wniosków i petycji w Komendzie Głównej Straży Granicznej:

 1. Administratorem jest Komendant Główny Straży Granicznej:
  • adres: Al. Niepodległości 100, 02-514 Warszawa,
  • telefon: +48 22 500 40 00 (centrala),
  • e-mail: gabinet.kg@strazgraniczna.pl.
 2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Straży Granicznej sprawuje inspektor ochrony danych:
  • Dyrektor Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej
  • adres: Al. Niepodległości 100, 02-514 Warszawa,
  • e-mail: boi.kg@ strazgraniczna.pl,
  • tel. 22 500 40 35.
 3. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe przetwarza się w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze związanych z rozpatrzeniem wniesionej skargi, wniosku lub petycji.

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6  lit. a) i c) RODO w zw. z art. 221 Kodeksu postępowania administracyjnego i §  2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz na podstawie ustawy o petycjach.

 1. Odbiorcy danych osobowych.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa 1.

Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń2.

 1. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe przetwarzane w celu rozpatrzenia wniesionej skargi, wnioski lub petycji nie są przekazywane do państw trzecich.

 1. Czas, przez który dane osobowe będą przechowywane w Straży Granicznej.

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez czas niezbędny do rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji, a następnie są archiwizowane i przechowywane zgodnie z obowiązującym prawem.

 1. Prawa osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane przez Straż Graniczną.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Straż Graniczną, przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do danych osobowych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
 1. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
 • kwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiacie się Państwo usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale są Państwu potrzebne do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 1. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 • zaistnieją przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Państwa interesy lub podstawowe prawa i wolności wymagające ochrony danych osobowych.
 1. w każdej chwili możecie Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych we wskazanym celu, wówczas Straż Graniczna zaprzestanie przetwarzania danych pozyskanych na podstawie zgody. Należy zauważyć, że w razie wycofania zgody, czynności związane z rozpatrzeniem skargi, wniosku lub petycji mogą zostać niezrealizowane.
 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Straży Granicznej danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1. Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Podanie danych osobowych jest konieczne do rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji. Wynika to z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz ustawy o petycjach. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej/wniesionego skargi, wniosku lub petycji.

 1.  
 2. Profilowanie

Dane osobowe nie są one profilowane, a decyzje nie są podejmowane automatycznie.

     11. Pozyskiwanie danych osobowych od innych podmiotów

Straż Graniczna pozyskuje dane osobowe od innych organów państwowych oraz instytucji publicznych i niepublicznych oraz ze źródeł publicznie dostępnych oraz od osób skadających skargę, wniosek lub petycję. Pozyskiwanie oraz dalsze przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie i w granicach prawa.

     12. Kategorie danych osobowych

 • imię i nazwisko,
 • dane teleadresowe,
 • inne dane, które wynikają lub są powiązane z rozpatrywaniem skarg, wniosków lub petycji.

 1. W rozumieniu RODO odbiorcami danych osobowych nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego

 2.  Sytuacja dotyczy głównie podmiotów świadczących usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w tym m.in. ePUAP w związku z § 8 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (t.j Dz.U. z 2018 r. poz. 180).

do góry