Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Przetwarzanie danych osobowych w zw. z realizacją zamówień publicznych - Dane osobowe przetwarzane w zw. z realizacją zamówień publicznych -

Nawigacja

Dane osobowe przetwarzane w zw. z realizacją zamówień publicznych

13.10.2021

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”, informujemy, że w zakresie postępowania związanego z realizacją zamówienia publicznego:

1. Administratorem Pana(i) danych osobowych jest Komendant Główny Straży Granicznej:

2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie  Głównej Straży Granicznej sprawuje Inspektor ochrony danych:

 • Dyrektor Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej,
 • adres: Al. Niepodległości 100, 02-514 Warszawa,
 • e-mail: boi.kg@ strazgraniczna.pl,
 • tel. 22 500 40 35.

3. Cel oraz podstawa prawna:

Dane osobowe są przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b - c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

4. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być udostępnione osobom lub podmiotom zewnętrznym, uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa.

5. Czas, przez który dane osobowe będą przechowywane w Straży Granicznej.

Państwa dane osobowe będą przechowywane:

 • w przypadku danych osobowych pochodzących od wykonawcy wybranego w postępowaniu - przez okres obowiązywania zawartych z oferentem umów, chyba że wcześniej ustanie potrzeba ich przetwarzania,
 • w pozostałych przypadkach przez okres 4 lat.

6. Prawa osób fizycznych, które dane osobowe są przetwarzane przez Komendę Główną Straży Granicznej:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Komendę Główną Straży Granicznej, przysługują Państwu następujące uprawnienia:

a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

Jeżeli wykonanie tego obowiązku wymagać będzie niewspółmiernie dużego wysiłku, KGSG  może żądać, od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umów zawartych w wyniku postępowania oraz nie może naruszać sporządzonych w toku postępowania dokumentów, w szczególności integralności protokołu oraz jego załączników.

c. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

 • kwestionuje Pan(i) prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwia się Pan(i) usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale są one Panu(i) potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • Wniesiony zostanie skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania. Od dnia zakończenia postępowania, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumentacji postępowania, KGSG  nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa wart. 18 ust. 2 RODO.

Osobie, której dane osobowe są przetwarzane nie przysługuje:

 1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b oraz c RODO.

7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Komendzie Głównej Straży Granicznej danych osobowych, przysługuje Panu(i) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych osobowych

Podanie danych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy.

9. Profilowanie

Dane osobowe nie są profilowane, a decyzje nie są podejmowane automatycznie.

10. Pozyskiwanie danych osobowych od innych podmiotów.

Komenda Główna Straży Granicznej może pozyskiwać od podmiotów zewnętrznych, biorących udział w postępowaniu, dane osobowe:

 • pracowników, pełnomocników, członków zarządu, wspólników, współpracowników, kontrahentów, dostawców beneficjentów rzeczywistych podmiotów biorących udział w Postępowaniu,
 • oraz innych osób związanych z ww. podmiotami.

11. Kategorie danych osobowych

 • imię i nazwisko,
 • stanowisko,
 • służbowy adres e-mail,
 • nr telefonu służbowego.

 

do góry