Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Przetwarzanie danych osobowych w zw. z realizacją zamówień publicznych - Dane osobowe przetwarzane w zw. z realizacją zamówień publicznych -

Nawigacja

Dane osobowe przetwarzane w zw. z realizacją zamówień publicznych

13.10.2021

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”, informujemy, że w zakresie postępowania związanego z realizacją zamówienia publicznego:

1. Administratorem Pana(i) danych osobowych jest Komendant Główny Straży Granicznej:

2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie  Głównej Straży Granicznej sprawuje Inspektor ochrony danych:

 • Dyrektor Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej,
 • adres: Al. Niepodległości 100, 02-514 Warszawa,
 • e-mail: boi.kg@ strazgraniczna.pl,
 • tel. 22 500 40 35.

3. Cel oraz podstawa prawna:

Dane osobowe przetwarza się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b - c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacją umów o zamówienie publiczne.

4. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być udostępnione osobom lub podmiotom zewnętrznym, uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa.

5. Czas, przez który dane osobowe będą przechowywane w Straży Granicznej.

Państwa dane osobowe będą przechowywane, w przypadku danych osobowych pochodzących od wykonawcy uczestniczącego w postępowaniu - przez okres minimum 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku zamówień realizowanych z udziałem środków europejskich, Unii Europejskiej przez okres wymagany kryteriami programowymi lub projektowymi (jeżeli okres obowiązywania umowy jest dłuższy niż wskazane powyżej zapisy  - przez cały okres obowiązywania umowy).

6. Prawa osób fizycznych, które dane osobowe są przetwarzane przez Komendę Główną Straży Granicznej:

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Komendę Główną Straży Granicznej, przysługują Państwu następujące uprawnienia:

a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

Jeżeli wykonanie tego obowiązku wymagać będzie niewspółmiernie dużego wysiłku, KGSG  może żądać, od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umów zawartych w wyniku postępowania oraz nie może naruszać sporządzonych w toku postępowania dokumentów, w szczególności integralności protokołu oraz jego załączników.

c. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

 • kwestionuje Pan(i) prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwia się Pan(i) usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale są one Panu(i) potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • Wniesiony zostanie skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania. Od dnia zakończenia postępowania, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumentacji postępowania, KGSG  nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa wart. 18 ust. 2 RODO.

Osobie, której dane osobowe są przetwarzane nie przysługuje:

 1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b oraz c RODO.

7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Komendzie Głównej Straży Granicznej danych osobowych, przysługuje Panu(i) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych osobowych

Podanie danych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy.

9. Profilowanie

Dane osobowe nie są profilowane, a decyzje nie są podejmowane automatycznie.

10. Pozyskiwanie danych osobowych od innych podmiotów.

Komenda Główna Straży Granicznej może pozyskiwać od podmiotów zewnętrznych, biorących udział w postępowaniu, dane osobowe:

 • pracowników, pełnomocników, członków zarządu, wspólników, współpracowników, kontrahentów, dostawców beneficjentów rzeczywistych podmiotów biorących udział w Postępowaniu,
 • oraz innych osób związanych z ww. podmiotami.

11. Kategorie danych osobowych

 • imię i nazwisko,
 • stanowisko,
 • służbowy adres e-mail,
 • nr telefonu służbowego.

 

do góry