Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Dane osobowe przetwarzane w ramach przekazania sprawy do organu właściwego -

Nawigacja

Dane osobowe przetwarzane w ramach przekazania sprawy do organu właściwego

29.04.2022

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L z 2016 r. nr 119 s.1 ), zwanego dalej „RODO”,  Straż Graniczna informuje, że w związku z przekazaniem Państwa sprawy do organu właściwego przez SG:

 1. Administratorem danych osobowych jest Komendant Główny Straży Granicznej:
 1. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Straży Granicznej sprawuje inspektor ochrony danych:
 • Dyrektor Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej
 • adres: Al. Niepodległości 100, 02-514 Warszawa,
 • e-mail: boi.kg@strazgraniczna.pl,
 • tel. 22 500 40 35.
 1. Cel przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu wywiązania się z obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych polegającego na przekazaniu  sprawy  do  organu właściwego  na  podstawie art. 6 ust 1. lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w zw. z art. 65 § 1 i § 1 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: KPA).

 1. Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcą danych osobowych będzie organ właściwy do załatwienia sprawy oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa1.

Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń2.

 1. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 1. Czas, przez który dane osobowe będą przechowywane w Straży Granicznej.

Dane przechowuje się przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania tj. przekazania sprawy do organu właściwego.

 1. Prawa osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane przez Straż Graniczną.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Straż Graniczną, przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, w przypadku, gdy:
 • kwestionowana jest prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a wnoszony jest sprzeciw usunięcia danych, z alternatywnym żądaniem  ich ograniczenia,
 • administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, lecz wykazywana jest potrzeba ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • wnoszony jest sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.

Osobie, której dane osobowe są przetwarzane nie przysługuje:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Straży Granicznej danych osobowych, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1. Wymóg podania danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym zgodnie z art. 63 § 2 KPA.

 1. Profilowanie.

Dane osobowe nie są one profilowane, a decyzje nie są podejmowane automatycznie.


1 W rozumieniu RODO odbiorcami danych osobowych nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.
Sytuacja dotyczy głównie podmiotów świadczących usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w tym m.in. ePUAP w związku z § 8 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (t.j Dz.U. z 2018 r. poz. 180).
do góry