Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Dane osobowe przetwarzane podczas postępowania kwalifikacyjnego do służby w Straży Granicznej -

Nawigacja

Dane osobowe przetwarzane podczas postępowania kwalifikacyjnego do służby w Straży Granicznej

18.06.2018

Szanowni Państwo,

Informujemy że w zakresie postępowania kwalifikacyjnego do służby w Straży Granicznej:

 1. Do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego niezbędne jest przetwarzanie Pana(i) danych osobowych, w tym danych osobowych, o których mowa w art. 9 i 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. L. 119 z 04.05.2016, s.1), z wyłączeniem danych dotyczących kodu genetycznego oraz danych daktyloskopijnych, zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”.
   
 2. Administratorem Pana(i) danych osobowych w zakresie przetwarzania do celów postępowania kwalifikacyjnego jest Komendant wymieniony w art. 50b ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, do którego wnosi Pan(i) o przyjęcie do służby. Dane kontaktowe administratora zamieszczone są na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej tej jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, do której wnosi Pan(i) o przyjęcie do służby.
   
 3. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Straży Granicznej sprawuje inspektor ochrony danych. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych zamieszczone są na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej tej jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, do której Pan(i) wnosi o przyjęcie do służby.
   
 4. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
  Pana(i) dane osobowe są przetwarzane do celów postępowania kwalifikacyjnego na podstawie art. 31 i 50b ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1486 ze zm.), w związku z art. 6 ust. 1 lit. c i  e oraz art. 9 ust. 2 lit. g rozporządzenia 2016/679.
   
 5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych:
  Pana(i) dane osobowe przetwarzane w celu realizacji postępowania kwalifikacyjnego do służby, nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
   
 6. Czas, przez który dane osobowe będą przechowywane w Straży Granicznej:
  Pana(i) dane osobowe są przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego do służby w Straży Granicznej.
   
 7. Prawa osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane przez Straż Graniczną:
  W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Straż Graniczną, przysługują Panu(i) następujące uprawnienia:
 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, z zastrzeżeniem ograniczeń dostępu wynikających z art. 4 ust. 1, art. 5 ust 1 i art. 5a ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781),
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

- wniesiony zostanie skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

-  dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwia się Pan(i) usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale są Panu(i) potrzebne do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

- wniesiony zostanie skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych;

 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy zaistnieją przyczyny związane z Pana(i) szczególną sytuacją,
 • w każdej chwili może Pan(i) wycofać zgodę na przetwarzanie danych we wskazanym celu, wówczas Straż Graniczna odstąpi od dalszego prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.

         9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Straży Granicznej danych osobowych, przysługuje Panu(i) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

        10. Profilowanie:

Pana(i) dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są one profilowane, a decyzje nie są podejmowane automatycznie.

        11. Pozyskiwanie danych osobowych od innych podmiotów:

Straż Graniczna pozyskuje dane osobowe od innych organów państwowych oraz instytucji publicznych i niepublicznych oraz ze źródeł publicznie dostępnych. Pozyskiwanie oraz dalsze przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie i w granicach prawa.

do góry