Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej 25. Czy posiadając w paszporcie biometrycznym pieczątkę Wojewody tzw. stampilę mogę wyjechać z Polski, a następnie wjechać ponownie na to terytorium? / Если в биометрическом загранпаспорте имею штамп воеводы, могу выехать из Польши, а потом заново въехать на территорию РП? - Najczęściej zadawane pytania -

Nawigacja

Najczęściej zadawane pytania

25. Czy posiadając w paszporcie biometrycznym pieczątkę Wojewody tzw. stampilę mogę wyjechać z Polski, a następnie wjechać ponownie na to terytorium? / Если в биометрическом загранпаспорте имею штамп воеводы, могу выехать из Польши, а потом заново въехать на территорию РП?

Natalia Witowska
08.05.2020

Zgodnie z brzmieniem art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach jeżeli termin na złożenie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie:

1) wojewoda umieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy;

2) pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy stanie się ostateczna.

   W przypadku konieczności wyjazdu z Polski ww. stampila  umożliwia również wyjazd z terytorium RP przed zakończeniem tego  postępowania.

Ww. stampila nie upoważnia  natomiast cudzoziemca do ponownego wjazdu na terytorium RP ani podróżowania w ramach strefy Schegnen.

            Należy jednocześnie pamiętać, że przy  ponownym wjeździe na terytorium państw obszaru Schengen (w tym Polski) na pobyt krótkoterminowy -należy każdorazowo wliczać przy obliczeniu limitu dozwolonego pobytu krótkoterminowego tj. max 90 dni w każdym okresie 180 dni wstecz - wszystkie pobyty na wizach C, na paszporcie biometrycznym w ruchu bezwizowym oraz na tzw. stampili Wojewody.

Natomiast do prawidłowego obliczenia długości pobytu na terytorium RP nie uwzględnia się okresów pobytu dozwolonych na mocy zezwolenia na pobyt długoterminowy (karta pobytu) lub wizy długoterminowej (wiza D) Oba rodzaje pobytów tj. krótko  i długoterminowe - nie sumują się.

Powyższe stanowisko wynika z faktu, że  zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Granicznego Schengen (art. 6 ust 2) za datę wjazdu uważa się pierwszy dzień pobytu na terytorium państw członkowskich, a datę wyjazdu liczy się jako ostatni dzień pobytu na terytorium państw członkowskich. W obliczeniach długości pobytu krótkoterminowego, na terytorium państw członkowskich nie uwzględnia się wyłącznie okresów pobytu dozwolonych na mocy zezwolenia na pobyt lub wizy długoterminowej.

W praktyce kontrola wykorzystania limitu dni dopuszczalnego pobytu krótkoterminowego polega więc na cofnięciu się o 180 dni (od dnia dokonywania kontroli lub pierwszego dnia planowanego wjazdu i pobytu) i obliczenia np. na podstawie odcisków stempli kontroli granicznej liczby dni pobytu krótkoterminowego, które cudzoziemiec już wykorzystał w tym 180-dniowym okresie.             

            Jeżeli dotychczasowy pobyt w Polsce (łącznie na wizie C, stampili Wojewody oraz paszporcie biometrycznym w ruchu bezwizowym) przekroczył  90 dni w okresie 180 dni wstecz, ponowny wjazd na terytorium RP może nastąpić wyłącznie karcie pobytu lub na podstawie polskiej wizy długoterminowe typ D.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Согласно с аб. 1 ст. 108  закона от 12 декабря 2013 г. об иностранцах, если соблюдался срок подачи ходатайства о предоставлении иностранцу разрешения
на временное пребывание и ходатайство не содержит формальных недостатков или формальные недостатки были исправлены в срок:

1) в документе иностранца для пересечения госграницы воевода ставит штамп, подтверждающий подачу в срок ходатайства о предоставлении иностранцу разрешения на временное пребывание;

2) пребывание иностранца на территории Республики Польша считается легальным/со дня подачи ходатайства до дня, в котором решение по делу разрешения на временное пребывание становится окончательным.

В случае необходимости выезда из Польши вышеупомянутый штамп дает возможность выехать с территории РП до окончания этого производства.

Однако, вышеупомянутый штамп не дает права иностранцу очередной раз въехать
на территорию РП и передвижение по территории Шенгенской зоны.

Одновременно, надо помнить, что во время очередного въезда на территорию государств Шенгенского пространства (в том числе Польши) на краткосрочное пребывание, каждый раз надо соблюдать лимит разрешенного краткосрочного пребывания, т.е. не более 90 дней в любой период 180 дней предшествующих – каждое пребывание на основании визы C, биометрического загранпаспорта
в рамках безвизового режима и штампа Воеводы.

Тем не менее, правильное рассчитание продолжительности пребывания
на территории Республики Польша не учитывает периоды пребывания, разрешенные в соответствии с долгосрочным пребыванием (вид на жительство) или долгосрочной визой (виза D). Оба типа пребывания, то есть краткосрочное
и долгосрочное, не суммируются.

Вышеуказанная позиция обусловлена тем, что в соответствии с применимыми положениями Шенгенский кодекс о границах (аб. 2 ст. 6 ), датой въезда считается первый день пребывания на территории государств-членов, а датой выезда считается последний день пребывания на территории государств-членов. Разрешенные периоды пребывания на основании вида на жительства или визы для долгосрочного пребывания не учитываются при исчислении срока пребывания на территории государств-членов.

На практике контроль использования лимита дней допустимого краткосрочного пребывания заключается в том, в обратном подсчете 180 дней (со дня проверки или первого дня планируемого въезда и пребывания) и подсчитании, например,
на основании штампов пограничного контроля, числа дней краткосрочного пребывания, которые иностранец уже использовал в период 180 дней.

Если предыдущее пребывание в Польше (в общем счете на основании визы C, штампа Воеводы и биометрическому загранпаспорту в безвизовом режиме) превысило 90 дней в течение 180-дневного периода, повторный въезд на территорию Республики Польша может быть осуществлен только на основании вида на жительство или польской долгосрочной визы типа D.           

       

do góry