Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej 21. Czy cudzoziemiec może rozpocząć pracę w terminie późniejszym aniżeli wynika to z terminu rozpoczęcia pracy określonego w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi? / Может иотсрнанец начать работу позже, чем это следует из срока начала работы, который указан в заявлении о поручении работы иностранцу? / Can the foreigner commence the work later than in the date deriving from the declaration on entrusting the work to a foreigner? - Najczęściej zadawane pytania -

Nawigacja

Najczęściej zadawane pytania

21. Czy cudzoziemiec może rozpocząć pracę w terminie późniejszym aniżeli wynika to z terminu rozpoczęcia pracy określonego w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi? / Может иотсрнанец начать работу позже, чем это следует из срока начала работы, который указан в заявлении о поручении работы иностранцу? / Can the foreigner commence the work later than in the date deriving from the declaration on entrusting the work to a foreigner?

Natalia Witowska
08.05.2020

Cudzoziemiec może przyjechać do Polski w celu podjęcia pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi i ważnej wizy, o ile oferta pracy jest nadal aktualna.

W związku z powyższym, w pierwszej kolejności cudzoziemiec powinien skontaktować się z pracodawcą wystawiającym oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu potwierdzenia chęci jego dalszego zatrudnienia i dopiero wówczas podjąć dalsze kroki w celu realizacji wjazdu do Polski.

Należy również pamiętać, że zgodnie z art. 88z ust. 13 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy podmiot powierzający wykonywanie pracy o niepodjęciu pracy przez cudzoziemca - w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy określonego w ewidencji oświadczeń. Zgłoszenie faktu niepodjęcia pracy przez cudzoziemca nie powoduje jednak wygaśnięcia oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy wpisanego do ewidencji oświadczeń. W pisemnym zgłoszeniu faktu niepodjęcia pracy przez cudzoziemca dobrą praktyką jest podanie przybliżonego terminu rozpoczęcia pracy przez cudzoziemca. Po jego przyjeździe należy oczywiście dopełnić obowiązku pisemnego powiadomienia właściwego urzędu pracy o rozpoczęciu pracy przez cudzoziemca (najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Иностранец может приехать в Польшу с целью начала работы на основании заявления о поручении работы иностранцу и действительной визы, если предложение работы актуальное.

В связи с вышеуказанным, в первую очередь иностранец должен связаться
с работодателем, который составил заявление о поручении работы с целью подтверждения , что он заинтересован трудоустройством иностранца и лишь потом должен предпринимать шаги с целью реализации въезда в Польшу.

Надо помнить, что согласно аб. 13 ст. 88 закона от 20 апреля 2004 г.
o популяризации трудоустройства и учреждениях рынка труда, субъект доверяющий работу иностранцу – в течение 7  дней от даты начала работы должен сообщить о том, что иностранец не начал работать. Сообщение об этом факте
не приводит к прекращению заявления о поручении работы иностранцу, вписанного в учет заявлений. В письменном заявлении о том, что иностранец
не явился на работу, хорошей практикой является определить приблизительную дату начала работы иностранцем. После его приезда надо дополнить обязанность письменно уведомить компетентный

центр занятости о том, что иностранец начал работать (не позже дня, в ктором начал работу).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The foreigner may enter Poland for the purpose of work on the basis of the declaration on entrusting the work  to a foreigner and valid visa, unless the job offer is still valid.

Taking the above into account the foreigner should be in the contact with the employee issuing the declaration on entrusting the work to a foreigner for the purpose of confirmation of his will to employ him and only then take further steps  for the purpose of entering Poland.

It should also be noted that according to art. 88z par. 13 of the Act of 20 April 2004 on employment promotion and labor market institutions, the entity entitling the work informs in writing the poviat labor office of not taking up work by a foreigner.

However this information does not entail an expiration of the declaration registered in the register of declarations. There is a good practice to specify in the  information in writing sent to the poviat labor office the approximate date of commencement of work by the foreigner. The obligation to inform a poviat labor office about commencement of work by a foreigner should be fulfilled  after his arrival (no later than in the day of the commencement of work).

 

 

do góry