Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej 10. Czy na podstawie posiadanej wizy Schengen typ C mogę pojechać z Polski do Niemiec? / Могу на основании Шенгенской визы типа C поехать из Польши в Германию? / Can I travel from Poland to Germany on the basis of my Schengen Type C visa? - Najczęściej zadawane pytania -

Nawigacja

Najczęściej zadawane pytania

10. Czy na podstawie posiadanej wizy Schengen typ C mogę pojechać z Polski do Niemiec? / Могу на основании Шенгенской визы типа C поехать из Польши в Германию? / Can I travel from Poland to Germany on the basis of my Schengen Type C visa?

Natalia Witowska
07.05.2020

TAK. Posiadacz wizy Schengen typ C (oznaczenie literowe na wizie w rubryce „rodzaj wizy”, „type of visa”: C) w której polu (w rubryce „ważna na”, „valid for”) wskazano „PAŃSTWA SCHENGEN” jest uprawiony do podróżowania po terytorium wszystkich państw obszaru Schengen.

Powyższe wynika z zapisów art. 19 ust. 1 Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej, zgodnie z którym cudzoziemcy legitymujący się wizami jednolitymi (tj. wizą Schengen typ C) którzy w sposób legalny wjechali na terytorium Umawiającej się Strony, mogą na podstawie posiadanej wizy (w ramach jej ważności) przebywać i swobodnie przemieszczać się na terytorium wszystkich państw obszaru Schengen przez okres 90 dni w każdym okresie 180-dniowym, co oznacza wzięcie pod uwagę okresu 180 - dniowego poprzedzającego każdy z dni pobytu, pod warunkiem że spełniają oni warunki wjazdu, określone w art. 6 ust.1 a, c, d i e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДА. Обладатель Шенгенской визы типа C (в графе „тип визы”, „type of visa”: C),
в которой (в графе „действительна на”, „valid for”) указано „ГОСУДАРСТВА ШЕНГЕН”, имеет право перемещаться по территории всех государств Шенгенского соглашения.

Вышеуказанное следует из записей аб. 1 ст. 19 Конвенции о применении Шенгенского соглашения  от 14 июня 1985 г. между Правительствами государств экономического союза Бенилюкс, Федеративной Республики Германии
и Французской Республики о постепенной отмене проверок на общих границах, согласно которому обладающие единой визой иностранцы (т.е. визой типа C), которые законно въехали на территорию одной из Договаривающихся Сторон,
в течение срока действия визы могут свободно пребывать и передвигаться
по территории Шенгенской зоны в течение 90 дней на протяжении любого 180-дневного периода, что означает учет 180-дневного периода, предшествующего каждому из дней пребывания, при условии, что они выполняют условия въезда, определены в об. 1 а, c, d, e ст. 6 Регламента Европейского Парламента и Совета (ЕС) номер 2016/399 от 09 марта 2016 г. о кодексе Союза
о правилах регламентирующих передвижение людей через границу (Шенгенский кодекс о границах)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

YES. The Schengen C visa holder (letter designation on the visa in the heading “type of visa”: D) in which (in the field “valid for””) is indicated  “Schengen States” is entitled to travel across the territory of all Schengen states.

The above derives from the art. 19 par. 1 of the Schengen convention of Jun 14, 1985 between the Governments of the Benelux Economic 
Union States, the Federal Republic of Germany and the French Republic, according to which foreigners with uniform visas 
(i.e. a Schengen visa type C) who have legally entered the territory of a Contracting Party may, on the basis of their visa (within its validity) 
to stay and move freely within the territory of all Schengen States for a period of 90 days in each 180-day period, 
which means taking into account the 180-day period preceding each of the days of stay, provided that they 
meet the entry conditions referred to in Article . 6 para. 1 a, c, d and e of Regulation (EU) 2016/399 of the European 
Parliament and of the Council of 9 March 2016 on the EU Code on the rules governing the movement of persons 
across borders (Schengen Borders Code).
do góry