Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej 7. Czy można cofnąć decyzję o zakazie wjazdu na terytorium RP ? / Можно отменить решение о запрете на въезд на территорию РП? / Can the decision on entry ban into the territory of the Republic of Polnad be withdrawn? - Najczęściej zadawane pytania -

Nawigacja

Najczęściej zadawane pytania

7. Czy można cofnąć decyzję o zakazie wjazdu na terytorium RP ? / Можно отменить решение о запрете на въезд на территорию РП? / Can the decision on entry ban into the territory of the Republic of Polnad be withdrawn?

Mariusz Dąbrowski
07.05.2020

TAK. Jeżeli wobec cudzoziemki/ca została wydana decyzja o zobowiązaniu do powrotu wraz z zakazem ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zakazem ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen

Zgodnie z art. 320 ust.1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach organ, który wydał decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu (tj. komendant placówki lub oddziału Straży Granicznej) na wniosek cudzoziemca, w drodze decyzji, może cofnąć zakaz, o którym mowa w art. 318 ust. 1 (tj. zakaz ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen) jeżeli cudzoziemiec wykaże min., że: wykonał obowiązki wynikające z decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu (tj. opuścił terytorium RP).

W sprawie cofnięcia zakazu ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen należy więc zwrócić się z pisemnym wnioskiem do organu, który wydał decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu tj. Komendanta placówki Straży Granicznej lub oddziału SG.

W treści przedmiotowego wniosku niezbędne jest ustanowienie na terytorium Polski (tj. podanie danych osobowych oraz adresu do korespondenci) pełnomocnika, który w imieniu cudzoziemca odbierze odpowiedź w tej sprawie oraz wniesienie na zasadach ogólnych opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w wysokości 17 pln na rachunek urzędu miasta/gminy/dzielnicy właściwego terytorialnie dla organu, do którego jest składane pełnomocnictwo.

W przypadku braku pełnomocnika, organ prowadzący postępowanie powinien z urzędu wezwać do przedłożenia pełnomocnictwa we wskazanym terminie, z pouczeniem, że po jego bezskutecznym upływie złożone podanie zostanie pozostawione bez rozpoznania.

Należy również pamiętać, że organ rozpatrujący wniosek o cofnięcie zakazu wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen, dokonuje indywidulanej oceny okoliczności i dowodów zebranych w danej sprawie w terminie określonym w przepisach kodeksu postępowania administracyjnego KPA.

Co do zasady ww. zakazu wjazdu nie cofa się, gdy:

1) wjazd lub pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub naruszyć interes Rzeczypospolitej Polskiej lub

2) cudzoziemiec nie uiścił należności z tytułu kosztów związanych z wydaniem i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, które był obowiązany ponieść, lub

3) został on orzeczony po wydaniu cudzoziemcowi decyzji o cofnięciu zakazu, o którym mowa w art. 318, i od wydania tej decyzji nie upłynęły 2 lata, lub

4) nie upłynęła jeszcze połowa okresu, na jaki został orzeczony.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДА. Если иностранцу/иностранке было выдано решение об обязательстве
о возвращении вместе с запретом на въезд на территорию Республики Польша или запретом очередного въезда на территорию Республики Польша и государств Шенгенской зоны.

Согласно аб.1 ст. 320 закона от 12 декабря 2013 г. oб иностранцах орган, который выдал иностранцу решение об обязательстве о возвращении (т.е. комендант отделения или отряда Пограничной стражи) по заявлению иностранца путем решения может отменить запрет, о котором речь в аб. 1 ст. 318 (т.е. запрет на повторный въезд на территорию Республики Польша и других государств Шенгенской зоны) если иностранец докажет, что выполнил обязанности вытекающие из решения об обязательстве о возвращении
(т.е. покинул территорию РП).

По делу отмены запрета на очередной въезд на территорию РП и других государств Шенгенской зоны надо подать ходатайство в письменном виде в орган, который выдал решение об  обязательстве о возвращении, т.е. коменданту отделения или отряда Пограничной стражи.

Для этого необходимо установить на территории Польша (т.е. написать анкетные данные и адресс для корреспонденции) уполномоченного, который от имени иностранца получит  ответ по данному делу и уплатить гербовый сбор за полномочие в размере
17 злотых на счет мэрии/уезда/района, территориально компетентного для органа,
в который подается полномочие.

В случае отстутсвия уполномоченного, орган ведущий производство должен призвать установить уполномоченного в указанный срок, с разъяснением, что после его истечения ходатайство не будет рассматриваться.

Принципиально, запрет на въезд не отменяется, если:

1) въезд или пребывание иностранца на территории РП может создавать угрозу для обороноспособности или безопасности государства и общественного порядка, или нарушать интересы РП, или

2) иностранец не покрыл расходов, связанных с выдачей и исполнением решения
об обязательстве покинуть страну, которые обязан был заплатить, или

3) был решен после выдачи иностранцу решения об отмене запрета на въезд,
о котором речь в ст. 318, и от выдачи этого решения не прошло 2 года, или

4) не прошла половина определенного срока.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

YES. If a foreigner has been issued with a decision obliging him to return together with a ban on re-entry to the territory of the Republic of Poland or a re-entry on the territory of the Republic of Poland and other countries of the Schengen area.

YES. If a foreigner has been issued with a decision obliging him to return together with a ban on re-entry to the territory of the Republic of Poland or a re-entry on the territory of the Republic of Poland and other countries of the Schengen area.

In accordance with art. 320 par. 1 of the Act of 12 December 2013 on foreigners, the authority that issued the decision on return (i.e. the commander of a Border Guard post or divsion) at the request of a foreigner, by way of a decision, may withdraw the ban referred to in art. 318 paragraph 1 (i.e. a ban on re-entry into the territory of the Republic of Poland and other Schengen countries) if the foreigner demonstrates, inter alia, that: he has fulfilled the obligations arising from the decision obliging the foreigner to return (i.e. left the territory of the Republic of Poland).

Therefore, in the matter of withdrawing of the entry ban to the territory of the Republic of Poland and other Schengen countries, one should submit a written request to the authority which issued the decision on return, i.e. the commander of the Border Guard post or commander of the border Guard division.

It is necessary to establish in the content of the application in question the power of attorney on the Polish territory (i.e. provide personal data and address to the correspondent) who will receive a response on behalf of the foreigner and pay a stamp duty in the amount of PLN 17 to the account of the commune district competent for the authority to which the power of attorney is submitted.

In the absence of a representative, the authority conducting the proceedings should ex officio call for the submission of a power of attorney within the given time limit, with the instruction that after its ineffective expiry the application will be left without consideration.

It should also be noted that the authority examining the application for withdrawal of the entry ban on the territory of the Republic of Poland and other countries of the Schengen area makes an individual assessment of the circumstances and evidence gathered in a given case within the time limit specified in the provisions of the Code of Administrative Procedure.

As a rule, the above an entry ban shall not be withdrawn if:

1) the entry or stay of a foreigner on the territory of the Republic of Poland may constitute a threat to the defense or security of the state or protection of public safety and order or violate the interest of the Republic of Poland or

2) the foreigner has not paid the costs related to the issue and execution of the decision obliging him to return, which he was obliged to bear, or

3) it was issued after the foreigner was issued a decision on withdrawal of the ban referred to in art. 318, and 2 years have not passed since the decision, or

4) half of the period for which it has been issued has not yet passed.

                                                                                                                                      

do góry