Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Prawie wszyscy cudzoziemcy, zatrudnieni na terenie stoczni, pracowali nielegalnie - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prawie wszyscy cudzoziemcy, zatrudnieni na terenie stoczni, pracowali nielegalnie

Ewa Gajewska
13.12.2019

Aż 49 spośród 51 cudzoziemców, zatrudnionych na terenie jednej ze stoczni w Gdańsku, pracowało nielegalnie. To ustalenia funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy wczoraj zakończyli w stoczni kontrolę legalności zatrudnienia cudzoziemców.

Funkcjonariusze SG zweryfikowali zatrudnienie 51 obywateli Ukrainy. Ustalili, że aż 49 z nich pracowało nielegalnie. Naruszeniem prawa było wykonywanie pracy bez wymaganego zezwolenia oraz powierzenie cudzoziemcom pracy na innych warunkach, niż wskazane w zezwoleniu. Analiza dokumentów wykazała, że firma nie dopełniła obowiązku pisemnego powiadomienia właściwych urzędów o podjęciu, bądź niepodjęciu pracy przez cudzoziemców – w 26 przypadkach urzędu pracy i w 13 wojewody. Dalsze czynności wyjaśniające oraz administracyjne zostaną podjęte przez Straż Graniczną po ustosunkowaniu się przedsiębiorcy do stwierdzeń zawartych w protokole z kontroli.

Po kontrolach legalności pobytu i zatrudnienia, przeprowadzonych przez funkcjonariuszy Morskiego Oddziału Straży Granicznej, 16 cudzoziemców otrzymało w tym tygodniu decyzje o zobowiązaniu do powrotu. Wśród kontrolowanych było 13 obywateli Ukrainy i 3 Gruzji. Funkcjonariusze SG ustalili, że 10 osób przeterminowało pobyt w Polsce, a 4 nie miały ważnych wiz. Ponadto stwierdzono przypadki przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom i nielegalnej pracy. Jedna ze sprawdzanych osób znajdowała się w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany. Ponowny wjazd cudzoziemców do Polski będzie możliwy po upływie terminu orzeczonego czasowymi zakazami, wynoszącymi od 6 miesięcy do 3 lat.

zdj. Morski OSG

do góry