Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Pracowali nielegalnie w Polsce - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Pracowali nielegalnie w Polsce

Ewelina Szczepańska
09.11.2022

Funkcjonariusze Placówki SG w Kielcach (po kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców w jednej z kieleckich firm budowlanych) stwierdzili, że nielegalne wykonywanie pracy powierzono tam 73. obywatelom Ukrainy.

Cudzoziemcy byli zatrudnieni na warunkach niezgodnych z zezwoleniem na pracę oraz z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy (tym samym bez odpowiedniego zezwolenia na pracę). Popełnione wykroczenie narusza zapisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ponadto prezes firmy, Polak zarządzający spółką, nie powiadomił w ustawowym terminie Wojewody Świętokrzyskiego o niepodjęciu pracy przez 58 obywateli Ukrainy. Dodatkowo podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcom nie powiadomił pisemnie właściwego powiatowego urzędu pracy o podjęciu pracy przez 24 obcokrajowców oraz o niepodjęciu zatrudnienia przez 47 obywateli Ukrainy.

Wobec pracodawcy zostanie skierowany wniosek do sadu o ukaranie. Spółce grozi kara grzywny do 30 tys. zł. Odpowiedzialność poniosą również nielegalnie wykonujący pracę cudzoziemcy.

do góry