Najczęściej zadawane pytania - FAQ - Nabór do służby w SG

Najczęściej zadawane pytania

 
Jakie warunki powinien spełnić kandydat do służby w Straży Granicznej?

Służbę w Straży Granicznej zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy o Straży Granicznej może pełnić osoba:

 • posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie,
 • o nieposzlakowanej opinii,
 • niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystająca w pełni z praw publicznych,
 • posiadająca co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotowa jest się podporządkować,
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Czy dokumenty można przesłać pocztą lub e-mailem?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 10 lutego 2006 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w SG par. 8 pkt 4, podanie wraz ze składanymi lub przedkładanymi dokumentami kandydat składa osobiście.


Jakie dokumenty należy złożyć aby rozpocząć proces rekrutacji?

Oferta złożona osobiście w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej przez kandydata powinna zawierać następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do służby w Straży Granicznej kierowane do komendanta wybranego oddziału / ośrodka szkolenia SG lub Komendanta Głównego SG (w przypadku ubiegania się o przyjęcie do służby w Komendzie Głównej Straży Granicznej),
 • kwestionariusz osobowy – zgodnie ze wzorem zamieszczonym w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2006 roku w sprawie przeprowadzania postępowania  kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej (I Etap),
 • dwie kolorowe i aktualne fotografie w formacie wymaganym do dowodu osobistego,

oraz następujące kserokopie (wraz z oryginałami przedstawionymi do wglądu):

 • dowodu osobistego,
 • paszportu (o ile kandydat posiada),
 • książeczki wojskowej (o ile jest kandydat objęty ewidencją wojskową),
 • świadectw pracy (służby) z poprzednich miejsc zatrudnienia (służby),
 • aktualnego zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (w przypadku osób posiadających aktualne poświadczenia bezpieczeństwa),
 • dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, zawodowe kwalifikacje (w tym specjalistyczne),
 • odpisu aktu urodzenia kandydata oraz odpisu aktu małżeństwa (jeśli dotyczy kandydata),
 • poświadczenia bezpieczeństwa (jeśli takie uzyskał), w przypadku osób pełniących służbę w innych formacjach mundurowych konieczne jest dostarczenie kserokopii aktu mianowania na ostatni stopień. Po zwolnieniu ze służby wojskowej należy okazać książeczkę wojskową.

W przypadku złożenia lub przedłożenie niekompletnych lub wadliwie wypełnionych dokumentów podanie zwraca się kandydatowi w celu poprawienia lub uzupełnienia wymaganych dokumentów. Ponowne złożenie podania wraz z niekompletnie lub wadliwie wypełnionymi dokumentami, może skutkować odmową wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego.


Kiedy, gdzie i w jakich godzinach należy składać dokumenty o przyjęcie do SG?

Dokumenty należy składać osobiście w komórkach właściwych w sprawach naboru Oddziału (Ośrodka Szkolenia) Straży Granicznej.
W Komendzie Głównej Straży Granicznej dokumenty przyjmowane są w Wydziale Organizacji i Naboru Biura Kadr i Szkolenia, Warszawa al. Niepodległości 100 od poniedziałku do czwartku w godz. od 9.00 do 14.00. 


Z czego składa się procedura kwalifikacyjna?

 [zobacz tutaj]


Co obejmuje test z języka? 

 Test z języka składa się z zadań polegających na:

 • czytaniu tekstu i na jego podstawie udzielanie odpowiedzi na zadane pytania,
 • uzupełnianiu pojedynczych zdań jednym z podanych wyrazów,
 • tworzeniu kilkuzdaniowych wypowiedzi na zadane tematy,
 • znalezieniu błędu w podanych zdaniach,
 • uzupełnieniu tekstu wyrazami wybranymi z podanej grupy wyrazów.

Ile trwają testy z wiedzy ogólnej i języka?

Testy trwają:

 • test z wiedzy ogólnej składa się z 35 pytań i trwa 40 minut,
 • test z języka obcego składa się z 60 pytań i trwa 70 minut.

Z czego składa się test sprawności fizycznej?

[zobacz tutaj]


Od czego zależy przyjęcie do służby?

Warunkiem uznania kandydata za spełniającego określone w ustawie o Straży Granicznej warunki do pełnienia służby w naszej formacji oraz wykazującego predyspozycje i przydatność do tej służby jest spełnienie łącznie następujących warunków:

 • otrzymanie pozytywnej oceny z pierwszego etapu postępowania;
 • osiągnięcie minimum 12 punktów w drugim etapie postępowania;
 • uzyskanie orzeczenia o zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Straży Granicznej wydanego przez komisję lekarską.

Po pozytywnym zakończeniu obydwu etapów postępowania kwalifikacyjnego, osoby ubiegające się o przyjęcie  do służby w Straży Granicznej po otrzymaniu orzeczenia Rejonowej Komisji Lekarskiej stwierdzającego zdolność do służby w naszej formacji mogą zostać przyjęte i mianowane do służby w Straży Granicznej rozkazem personalnym Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Przyjęcie do służby uzależnione jest od:

 • kwalifikacji kandydata,
 • sumy punktów uzyskanych podczas drugiego etapu postępowania,
 • ilości wolnych etatów,
 • aktualnych potrzeb kadrowych. 

Czy osoba, która ukończyła 35 rok życia może ubiegać się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej?

Nie ma ograniczeń wiekowych do przyjęcia do służby w Straży Granicznej.

Metryczka

Data publikacji 15.04.2008
Data modyfikacji 05.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
JSK Internet
Osoba modyfikująca informację:
JSK Internet
do góry