Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Klauzula informacyjna główna - Informacje ogólne -

Nawigacja

Informacje ogólne

Klauzula informacyjna główna

15.06.2018

 

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” informujemy że:

 1. Administratorem jest Komendant Główny Straży Granicznej:
  • adres: Al. Niepodległości 100, 02-514 Warszawa,
  • telefon: +48 22 500 40 00 (centrala)
  • e-mail: gabinet.kg@strazgraniczna.pl
 2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Straży Granicznej sprawuje inspektor ochrony danych:
  • Dyrektor Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej
  • adres: Al. Niepodległości 100, 02-514 Warszawa,
  • e-mail: boi.kg@ strazgraniczna.pl
  • tel. 22 500 40 35.
 3. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe w Straży Granicznej przetwarza się w konkretnych celach na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. Należy podkreślić, że przetwarzanie danych osobowych przez Straż Graniczną jest nie tylko uprawnieniem ale często również ustawowym obowiązkiem.

        4. Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Strażą Graniczną przetwarzają dane osobowe, których Administratorem jest Komendant Główny Straży Granicznej. W tym wypadku Straż Graniczna dokłada starań, aby przetwarzanie danych przez te podmioty odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami i aby ryzyko naruszenia tych przepisów było jak najmniejsze.

        5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych w uzasadnionych wypadkach, gdy przepisy prawa na to pozwalają. Straż Graniczna bardzo często odmawia przekazania danych osobowych, o które proszę organizacje lub państwa, jest to podyktowane głównie brakiem prawnych możliwości przekazania danych.

        6. Czas, przez który dane osobowe będą przechowywane w Straży Granicznej.

Państwa dane osobowe są przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane lub przez czas przewidziany w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

        7. Prawa osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane przez Straż Graniczną.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Straż Graniczną, przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

       d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

 

 • kwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiacie się Państwo usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale są Państwu potrzebne do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

        e. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 • zaistnieją przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Państwa interesy lub podstawowe prawa i wolności wymagające ochrony danych osobowych.

        f. jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, w każdej chwili możecie Państwo tę zgodę wycofać, wówczas Straż Graniczna zaprzestanie przetwarzania danych pozyskanych na podstawie zgody.

Należy jednak mieć na uwadze, że Straż Graniczna przetwarza dane osobowe głównie na podstawie prawa, zatem powyższe uprawnienia w całości lub części mogą Państwu nie przysługiwać. Odmowa realizacji powyższych uprawnień zawsze będzie opierała się na przepisach prawa.

       8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Straży Granicznej danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

       9. Profilowanie

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany jednak nie są one profilowane w zakresie obowiązywania RODO a decyzje nie są podejmowane automatycznie.

     10.Pozyskiwanie danych osobowych od innych podmiotów.

Straż Graniczna pozyskuje dane osobowe od innych organów państwowych oraz instytucji publicznych i niepublicznych oraz ze źródeł publicznie dostępnych. Pozyskiwanie oraz dalsze przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie i w granicach prawa.


 

do góry