Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Punkty kontaktowe na granicy wewnętrznej -

Nawigacja

Punkty kontaktowe na granicy wewnętrznej

Punkty kontaktowe na granicy wewnętrznej

17.08.2010

Centrum współpracy policyjnej i celnej w BARWINKU

38-454 TYLAWA

służba dyżurna (całodobowo) tel: (13) 437-7427
fax: (13) 437-7407
email - internet: barwinek@strazgraniczna.pl

 

 

Siedziba Centrum Współpracy znajduje się po stronie polskiej w obiektach byłego przejścia granicznego Barwinek – Vysni Komarnik.

Służbę w Centrum Współpracy pełnią funkcjonariusze:

Ze strony polskiej:

 • Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu,
 • Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie,

Izby Celnej w Przemyślu,

Ze strony słowackiej:

 • Komendy Wojewódzkiej Policji w Preszowie,
 • Zarządu Celnego.

Współdziałanie ze Stroną słowacką w Centrum Współpracy w Barwinku realizowane jest na podstawie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o współpracy w zwalczaniu przestępczości oraz o współdziałaniu na terenach przygranicznych, sporządzonej w Warszawie, dnia 23 marca 2004 r.

Podstawowe zadania:

 • wymiana informacji istotnych dla zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zwalczania przestępczości;
 • koordynacja działań służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej;
 • przekazywanie informacji o popełnieniu przez obywateli Polski i Słowacji przestępstw na terenie państwa sąsiedniego;
 • przekazywanie informacji o ewentualnie występujących zagrożeniach dla bezpieczeństwa i porządku publicznego podyktowanych np. skażeniem środowiska, kataklizmem, krytyczną sytuacją na drogach, imprezami masowymi z udziałem obywateli państw trzecich;
 • pomoc w przekazywaniu informacji pomiędzy instytucjami właściwymi do prowadzenia poszukiwań osób i rzeczy;
 • współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi zajmującymi się np. problematyką uchodźczą i cudzoziemską;
 • wsparcie i koordynacja działań akcji ratowniczych w zakresie wymiany informacji z właściwymi instytucjami Polski i Słowacji;
 • udział w koordynacji czynności związanych z przekazywaniem oraz przyjmowaniem osób.

 

Centrum współpracy policyjnej i celnej w TRSTENIE

(Republika Słowacka)

34-481 CHYŻNE

służba dyżurna (całodobowo) -tel. (18) 261-16-22
fax: (18) 261-16-25
email - internet: pk.chyzne@strazgraniczna.pl

 

Siedziba Centrum Współpracy znajduje się po stronie słowackiej w obiekcie byłego przejścia granicznego Trstena - Chyżne.

Służbę w Centrum pełnią funkcjonariusze:

Ze strony polskiej:

 • Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu,

Ze strony słowackiej:

 • Komendy Wojewódzkiej Policji w Żylinie,

Współdziałanie ze Stroną słowacką w Centrum Współpracy w Trstenie realizowane jest na podstawie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o współpracy w zwalczaniu przestępczości oraz o współdziałaniu na terenach przygranicznych, sporządzonej  w Warszawie, dnia 23 marca 2004 r.

Podstawowe zadania:

 • wymiana informacji istotnych dla zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zwalczania przestępczości;
 • koordynacja działań służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej;
 • przekazywanie informacji o popełnieniu przez obywateli Polski i Słowacji przestępstw na terenie państwa sąsiedniego;
 • przekazywanie informacji o ewentualnie występujących zagrożeniach dla bezpieczeństwa i porządku publicznego podyktowanych np. skażeniem środowiska, kataklizmem, krytyczną sytuacją na drogach, imprezami masowymi z udziałem obywateli państw trzecich;
 • pomoc w przekazywaniu informacji pomiędzy instytucjami właściwymi do prowadzenia poszukiwań osób i rzeczy;
 • współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi zajmującymi się np. problematyką uchodźczą i cudzoziemską;
 • wsparcie i koordynacja działań akcji ratowniczych w zakresie wymiany informacji z właściwymi instytucjami Polski i Słowacji;
 • udział w koordynacji czynności związanych z przekazywaniem oraz przyjmowaniem osób.

Wspólna Placówka w Kudowie Zdroju

57-350 Kudowa Zdrój

Służba dyżurna (całodobowo) - 74 8624255; 74 8624253
fax - 74 8624206;
email - internet: wspolnaplacowka.kudowa@strazgraniczna.pl

 

Siedziba Wspólnej Placówki znajduje się po stronie polskiej w obiekcie byłego przejścia granicznego Kudowa Słone – Nachod.

Służbę we Wspólnej Placówce w Kudowie Zdroju pełnią funkcjonariusze:

Ze strony polskiej:

 • Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim,
 • Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu,

Izby Celnej we Wrocławiu,

Ze strony czeskiej:

 • Komendy Wojewódzkiej Policji w Hradec Kralove,
 • Urzędu Celnego Republiki Czeskiej w Hradec Kralove,

Współdziałanie ze Stroną czeską we Wspólnej Placówce w Kudowie Zdroju realizowane jest na podstawie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o współpracy w zwalczaniu przestępczości, ochronie porządku publicznego oraz o współpracy na terenach przygranicznych z dnia 21 czerwca 2006 roku.

Podstawowe zadania:

 • wymiana informacji istotnych dla zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zwalczania przestępczości;
 • udział w koordynacji działań związanych z prowadzeniem poszukiwań osób i rzeczy;
 • przekazywanie informacji o popełnieniu przez obywateli Polski i Czech przestępstw na terenie państwa sąsiedniego;
 • potwierdzenia lub ustalenia tożsamości osób;
 • koordynacja działań służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej;
 • udział w koordynacji czynności związanych z przekazywaniem oraz przyjmowaniem osób;
 • współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej;
 • przekazywanie informacji o ewentualnie występujących zagrożeniach dla bezpieczeństwa i porządku publicznego podyktowanych np. skażeniem środowiska, kataklizmem, krytyczną sytuacją na drogach, imprezami masowymi itp.

 


Wspólna Placówka w m. Chotěbuz (Republika Czeska)

Republika Czech 735 61 CHOTEBUZ, ul. Na Skalce 316

Służba dyżurna (całodobowo): tel. 33 8540369, 33 8540368
fax. 33 8540308
email - internet: gwp.chotebuz@strazgraniczna.pl

 

Siedziba Wspólnej Placówki w m. Chotěbuz znajduje się po stronie czeskiej w obiekcie byłego drogowego przejścia granicznego Cieszyn - Chotěbuz .

Służbę we Wspólnej Placówce w m. Chotěbuz pełnią funkcjonariusze:

Ze strony polskiej:

 • Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu,
 • Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach,
 • Izby Celnej w Katowicach,
 • Ze strony czeskiej:
 • Komendy Wojewódzkiej Policji w Ostravie,
 • Urzędu Celnego Republiki Czeskiej w Ostravie.

Współdziałanie ze Stroną czeską we Wspólnej Placówce w m. Chotěbuz realizowane jest na podstawie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o współpracy w zwalczaniu przestępczości, ochronie porządku publicznego oraz o współpracy na terenach przygranicznych z dnia 21 czerwca 2006 roku.

Podstawowe zadania:

 • wymiana informacji istotnych dla zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zwalczania przestępczości;
 • udział w koordynacji działań związanych z prowadzeniem poszukiwań osób i rzeczy;
 • przekazywanie informacji o popełnieniu przez obywateli Polski i Czech przestępstw na terenie państwa sąsiedniego;
 • potwierdzenia lub ustalenia tożsamości osób;
 • koordynacja działań służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej;
 • udział w koordynacji czynności związanych z przekazywaniem oraz przyjmowaniem osób;
 • współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej;
 • przekazywanie informacji o ewentualnie występujących zagrożeniach dla bezpieczeństwa i porządku publicznego podyktowanych np. skażeniem środowiska, kataklizmem, krytyczną sytuacją na drogach, imprezami masowymi itp.

Polsko - Niemieckie Centrum Współpracy

Służb Granicznych Policyjnych i Celnych w Świecku
69-100 Słubice skr. poczt. 63

Służba dyżurna (całodobowa)- tel. 95 759 0270
fax 95 759 0207
email - internet: pncw.swiecko@strazgraniczna.pl

 

Siedziba Polsko - Niemieckie Centrum Współpracy Służb Granicznych Policyjnych i Celnych w Świecku znajduje się po stronie polskiej w obiekcie byłego przejścia granicznego Świecko – Frankfurt.

Współdziałanie ze Stroną niemiecką w Polsko - Niemieckim Centrum Współpracy Służb Granicznych Policyjnych i Celnych w Świecku realizowane jest na podstawie Umowy zawartej między Rządem Republiki  Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o współpracy policji i straży granicznych na terenach przygranicznych z dnia 18 lutego 2002 r.

Służbę w Polsko - Niemieckim Centrum Współpracy Służb Granicznych Policyjnych i Celnych w Świecku pełnią funkcjonariusze:

Ze strony polskiej:

 • Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim,
 • Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim,
 • Izby Celnej w Rzepinie,
 • Ze strony niemieckiej:
 • Policji Federalnej,
 • Policji Landowych Brandenburgii, Mecklenburgii, Saksonii,
 • Administracji Celnej.

Podstawowe zadania:

 • wymiana informacji istotnych dla zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zwalczania przestępczości;
 • udzielanie wsparcia i koordynacja działań służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec, przede wszystkim przy: zdarzeniach stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego np. skażeniach środowiska, kataklizmach, krytycznej sytuacji na drogach, imprezach masowych itp.; działaniach związanych z poszukiwaniem osób i rzeczy;
 • udzielanie pomocy w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy właściwymi instytucjami Polski i Niemiec;
 • współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi zajmującymi się np. problematyką uchodźczą i cudzoziemską;
 • udział w programach kształcenia oraz doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy w zakresie polsko – niemieckiej współpracy policyjnej i celnej.

Centrum Współpracy Służb Granicznych, Celnych i Policyjnych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej z siedzibą w Budzisku

 

Budzisko 11

16-411 Szypliszki

tel. IP 66 19 403, tel. 87 566 04 03 ,
fax IP 66 19 407, fax 87 566 04 07 
e-mail Internet – budzisko@strazgraniczna.pl

 

Centrum Współpracy Służb Granicznych, Celnych i Policyjnych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej z siedzibą w Budzisku znajduje się po stronie polskiej w obiekcie byłego przejścia granicznego Budzisko – Kalvarija.

Współdziałanie ze Stroną litewską w Centrum Współpracy Służb Granicznych, Celnych i Policyjnych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej z siedzibą w Budzisku realizowane jest na podstawie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej i innych poważnych przestępstw z dnia 4 kwietnia 2000 r.

Centrum Współpracy Służb Granicznych, Celnych i Policyjnych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej z siedzibą w Budzisku pełnią funkcjonariusze:

Ze strony polskiej:

 • Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w Białymstoku,

Ze strony litewskiej:

 • Służby Ochrony Granicy Państwowej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej.

Podstawowe zadania:

 • wymiana informacji istotnych dla zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zwalczania przestępczości;
 • potwierdzenia lub ustalenia tożsamości osób;
 • przekazywanie informacji od instytucji właściwych do prowadzenia poszukiwań osób i rzeczy;
 • przekazywanie informacji o popełnieniu przez obywateli Polski i Litwy przestępstw na terenie państwa sąsiedniego;
 • współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej; organizacjami pozarządowymi zajmującymi się np. problematyką uchodźczą i cudzoziemską;
 • pomoc w sprawach związanych z przekazywaniem oraz przyjmowaniem osób,
 • wspieranie przygranicznej współpracy polsko - litewskiej.
do góry