Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej 28. Gdzie mogę uzyskać informacje na temat zatrudnienia cudzoziemca? / Где можно получить информацию о трудоустройстве иностранца? - Najczęściej zadawane pytania -

Nawigacja

Najczęściej zadawane pytania

28. Gdzie mogę uzyskać informacje na temat zatrudnienia cudzoziemca? / Где можно получить информацию о трудоустройстве иностранца?

Natalia Witowska
08.05.2020

Na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:  https://www.gov.pl/web/rodzina/pytania-i-odpowiedzi-faq

można znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wykonywania pracy przez cudzoziemców na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi lub zezwolenia na pracę sezonową.

Dodatkowo, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy minister właściwy do spraw pracy jest upoważniony do udzielania wyjaśnień dotyczących stosowania przepisów ww. ustawy w przypadku wątpliwości co do interpretacji przepisów prawa w zakresie powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom.

Ponadto dostępna jest Zielona Linia w sprawach dot. pracy cudzoziemców: telefon (22) 19524 lub adres e-mail: kontakt@zielonalinia.gov.pl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На сайте Министерства семьи, труда и социальной политики по адресу:  https://www.gov.pl/web/rodzina/pytania-i-odpowiedzi-faq

можно найти ответы на наиболее часто задаваемые вопросы о выполнении работы иностранцами на основании декларации о поручении выполнения работы иностранцу или разрешения на сезонную работу.                                

Дополнительно, на основании п. 4 аб. 1 ст. 4 закона от 20 апреля 2004 г.
о содействии занятости и учреждениях рынка труда, министр компетентный
по делам труда уполномочен давать объяснения относительно применения положений вышеуказанного закона если в случае сомнений относительно толкования правовых норм, касающихся поручения работы иностранцам.

Кроме того, доступна Зеленая линия  по вопросам трудоустройства иностранцев: телефон (22) 19524 или э-почта: kontakt@zielonalinia.gov.pl

 

 

 

do góry