Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej 23. Czy cudzoziemiec, który złożył wniosek o przedłużenie zezwolenia na pobyt czasowy na podstawie pracy u tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku może kontynuować pracę na podstawie umieszczonej w paszporcie stampili potwierdzającej złożenie ww. wniosku do momentu wydania decyzji w przedmiotowej sprawie? / - Najczęściej zadawane pytania -

Nawigacja

Najczęściej zadawane pytania

23. Czy cudzoziemiec, który złożył wniosek o przedłużenie zezwolenia na pobyt czasowy na podstawie pracy u tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku może kontynuować pracę na podstawie umieszczonej w paszporcie stampili potwierdzającej złożenie ww. wniosku do momentu wydania decyzji w przedmiotowej sprawie? /

Natalia Witowska
08.05.2020

Иностранец, который подал ходатайство о продлении разрешения на временное пребывание и работу на основании работы у того же работодателя и на той же должности, может продолжать работу на основании штампа в загранпаспорте, подтверждающего подачу вышеуказанного ходатайства по данному делу?

Если иностранец подал ходатайство о разрешении на пребывание, о котором речь
в аб. 1 ст. 114 ust. 1 закона об иностранцах (разрешение на временное пребывание
и работу) с целью продолжения работы у того же работодателя и на той
же должности (этот факт был подтвержден штампом воеводы в загранпаспорте), согласно аб. 1 b ст.  88 g  в связи с аб. 1 a ст. 88g закона от 20 апреля 2004 г.
о содействии занятости и учреждениях рынка труда, его работа на территории Республики Польша считается легальной со дня подачи ходатайства до дня,
в котором решение по данному делу станет окончательным.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W przypadku gdy cudzoziemiec złożył wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt, o którym mowa w art. 114 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach (tj. zezwolenia na pobyt czasowy i pracę) w celu kontynuowania pracy u tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku (i fakt ten został potwierdzony umieszczoną w dokumencie podróży stampilą wojewody) to zgodnie z art. 88g ust. 1b w zw. z art. 88g ust. 1a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jego pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalną od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna. 

 

 

do góry