Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej 22. Czy w okresie oczekiwania na zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, cudzoziemiec po upływie ważności oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi może wykonywać pracę? / Если иностранец ждет разрешения на временное пребывание и работу, может ли он работать после истечения срока действительности заявления о поручении работы иностранцу? / - Najczęściej zadawane pytania -

Nawigacja

Najczęściej zadawane pytania

22. Czy w okresie oczekiwania na zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, cudzoziemiec po upływie ważności oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi może wykonywać pracę? / Если иностранец ждет разрешения на временное пребывание и работу, может ли он работать после истечения срока действительности заявления о поручении работы иностранцу? /

Natalia Witowska
08.05.2020

W okresie oczekiwania na zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, cudzoziemiec po upływie ważności oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, może wykonywać pracę po spełnieniu warunków określonych w art. 88za ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, który zatrudniał cudzoziemca przez okres nie krótszy niż 3 miesiące w związku z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanym do ewidencji oświadczeń, złożył przed upływem daty zakończenia pracy wskazanej w oświadczeniu wniosek o wydanie zezwolenia na pracę dla tego cudzoziemca na tym samym stanowisku na podstawie umowy o pracę, a wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, pracę cudzoziemca na warunkach nie gorszych niż określone w oświadczeniu wpisanym do ewidencji oświadczeń uważa się za legalną od dnia upływu ważności tego oświadczenia do dnia wydania zezwolenia na pracę lub doręczenia decyzji odmownej w tej sprawie. Ta sama zasada dotyczy cudzoziemca, który złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Иностранец, у которого истек срок действительности заявления о поручении работы иностранцу, в период ожидания на разрешение на временное пребывание
и работу может выполнять работу, если исполняет условия определенные в ст. 88 a закона от 20 апреля 2004 г. о содействии занятости и учреждениях рынка труда.

Если субъект поручающий выполнение работы иностранцу, который нанял иностранца на срок не менее 3 месяцев в связи с декларацией о поручении выполнения работы иностранцу вписанный в реестр заявлений, представил до истечения даты окончания работы, указанной в декларации, заявление о выдаче разрешения на работу для этого иностранца на той же должности на основании трудового договора,
и заявление не содержит формальных недостатков или формальные недостатки были устранены) вовремя, работу иностранца на условиях не хуже, чем те, которые были указаны в заявлении внесенном в реестр заявлений, считается законной со дня истечения срока действительности этого заявления до дня выдачи разрешения
на работу или вручения решения об отказе в этом случае.

Тот же принцип касается иностранца, который подал ходатайство о предоставлении разрешения на временное пребывание и работу.

 

 

 

do góry